Fritt brukervalg av hjemmesykepleietjenester- hva må vektlegges?

Det er ikke det samme hvem som yter tjenesten. Skillet går ikke mest på offentlig eller privat tjenestetilbyder, men på seriøsitet og kvalitet. Venstre ønsker en robust offentlig sektor, men er positive til at folk kan velge selv. Kvalitet i alle ledd må være et ubestridd krav, uansett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


I Sektorutvalg bistand og omsorg 13.05.2014 ble saken
«BRUKERVALG HJEMMESYKEPLEIE – KONKURRANSEGRUNNLAG FOR TJENESTEKONSESJON» drøftet. Siden saken var unntatt offentlighet er det ikke så lett å si hva som var beslutningsgrunnlaget.
Venstre er ikke fast representert i BIOM i denne perioden, og vi vil derfor i andre politiske fòra og via Budstikka si hva vi synes er viktig.

Folk kommer nå tidlig hjem fra sykehus med alvorlige diagnoser. Kostnaden for tjenestemottagere/pasient og kommunen selv er høy om man setter noen parameter over kvalitet og kompetanse.

I anbudssituasjon er innstilling til hverdagsrehabilitering og mestring viktig, så man ikke sammenligner, i praksis, helt ulike tilbud der den ene får mestringstrening og den andre passiviserende, rask hjelp.

Tjenester på natt er kostbart. Det er de sykeste som også trenger bistand på natt. Utrykningstid, kompetanse og fleksibilitet i tilsyn og bistand er avgjørende.

Dokumentasjon av utført arbeid er vesentlig for en god og lovlig helsetjeneste. Da må man ha gode nok programmer, tilstrekkelig antall fungerende maskiner, stasjonære eller bærbare, slik at det er tidsmessig og praktisk mulig å dokumentere.

Alle vet at den som gjør noe, også kan gjøre feil. De seriøse registrerer og dokumenterer sine feil, og rapporterer avvik. Det kan være feil i rutiner, medikamentutlevering, teknisk utstyr osv. som kan være livsviktig å få vurdert systematisk.

Avvik er alt som skjer som bryter rutiner for god medisinsk behandling og god utført praksis.
Man kan tenke at jo færre avvik, jo bedre kvalitet. Dette er ikke alltid rett. Det å skjule feil gir en flott statistikk, men er en livsfarlig praksis. Derfor er det avgjørende at både offentlige og private har sammenlignbare systemer for avviksrapportering, og at disse avvikene tas hånd om av ledersjiktet og fører til refleksjon, forbedret praksis og unnskyldning/erstatning til den/dem det har gått utover.

Den som vurderer tilbydere må derfor se spesifikt på avvikssystemene.

Fagutvikling må stå i fokus. Kunnskap går ut på dato og må fornyes. Hvordan det konkret legges til rette for å drive fagutvikling er et viktig parameter for kvalitet.

Disse parameterne forutsetter vi er med som et minstemål når konkurransegrunnlag av hjemmesykepleietjenester vurderes og fritt brukervalg defineres.

Hilde Mathisen Arneberg
Folkevalgt for Venstre
Kommunestyrerepresentant og vara til BIOM

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**