Mobbing

299 elever i Bærumskolen blir mobbet, iflg en undersøkelse der Bærumskolene har deltatt. Det er i fht landsgjennomsnittet færre barn i Bærum som mobbes enn ellers i Norge. Det er vel og bra, likeledes at tallene viser en reduksjon. At det er 299 barn i Bærum som opplever krenkelser er fortsatt ikke bra. Mobbing kan gi betydelige langtidskonsekvenser og må tas fram i lyset og ansvaret plasseres. Mobbere må ikke være i tvil om at handlingene tas alvorlig av voksne, medelever og foreldre. 32% sier aldri i fra til voksne om at noen mobbes og ofte tier dessverre offeret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


For meg var det mest overraskende i rapporten at 98 barn opplevde å bli mobbet av lærere. Den som skal være deres trygghet og inspirasjon til læring i flere timer hver dag. I tillegg har 79 barn svart at de føler seg mobbet av andre voksne på skolen. Hvordan er det mulig? Helt uakseptabelt! Voksne som mobber barn har et problem som ledelsen må ta tak i og gi konsekvenser. Barn skal kunne stole på voksne, ikke minst på skolen.
Fra undersøkelsesresultatene leser vi at det er flest barn på 7 trinn som mobbes, totalt flere gutter enn jenter er mobbeofre. De fleste mobbes på «uoversiktlige steder» på skolen. De uoversiktlige stedene må lærere få vite om, f.eks ved at elever tegner kart.
Det er så viktig for en persons utvikling og helse at mobbing oppdages, opphører og kalles ved sitt rette navn: som et overgrep og uakseptabel adferd. Overgrep generelt kan bare bekjempes når det snakkes høyt om, og tas fram i lyset.
Tiltak blir bare effektive når de tas ut i systematisk praksis og blir en del av kulturen, ellers er det ikke verdt papiret det er skrevet på.
Da Sektorutvalget fikk saken om Antimobbeprogram i Bærumskolen fra Rådmannen reagerte vi i Venstre for det første på at skulle ta saken Til etterretning. Dernest på forslaget til vedtak om at kun kommunens eget planverktøy skal brukes inntil videre. For oss var dette ikke en sak det er naturlig å ta til etterretning.
Mange er usikre på forskjell på begrepene etterretning og orientering. Etterretning betyr vanligvis i politisk sammenheng «å ta saken/budskapet innover seg og i framtiden opptre i tråd med det man har fått seg forelagt», mens å Ta noe til orientering betyr at man «godkjenner å ha fått en redegjørelse». Det siste gir et helt annet politisk handlingsrom og signal om politisk vilje til å følge en sak. Mobbeforebygging er noe vi definitivt vil følge.
I tillegg synes vi i en så alvorlig sak som forebygging av mobbing at absolutt alle tiltak som kan tenkes å virke, skal tas med. Vel er vi gode på mye i Bærum, men når det gjelder barns ve og vel, så får vi bruke alt relevant, uavhengig om det står nedskrevet i kommunens eget planverktøy eller ikke.
Vi foreslo derfor at saken ble tatt til orientering, og at Bærumskolens mål om å forebygge mobbing, skjer gjennom systematisk og langsiktig arbeid både basert på kommunens eget planverktøy og erfaringer fra andre aktuelle aktører. I tillegg synes vi saken er såpass viktig at vi ville at den skulle sendes videre til kommunestyret.
Dette ble enstemmig vedtatt i utvalget. Vi har hatt mange diskusjoner i Utvalget for barn og unge, og står tverrpolitisk sammen om at mobbing ikke aksepteres. Klagenemda i vår kommune får klagesaker som gjelder fortvilte mobbeofre. Selv om tallene på mobbing går ned, så er det bare nulltoleranse som gjelder.

Hilde Arneberg
Folkevalgt for Venstre
Kommunestyremedlem og medlem i Sektorutvalg for barn og unge

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**