Kristiansunds byhistorie bind 7 i gang

Et viktig arbeid settes nå i gang med å skrive Kristiansund sin nære historie. Det er på høy tid slik at vi sikrer oss tidsvitner til denne viktige perioden i byens historie, mener Venstre. -Jeg er veldig godt fornøyd med at arbeidet nå settes igang, sier Ragnhild Helseth til Tidens Krav.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Byhistorie

Foto: rh

Formannskapets vedtok sist tirsdag å sette ned arbeidskomitè for realisering av Kristiansund byhistorie bind 7. Boka skal omhandle perioden 1940-1970. Vedtaket ble fattet etter at Venstre ved Ragnhild Helseth fikk full tilslutning i bystyret i desember 2013 i et verbalforslag til budsjett 2014.

Vedtaket i bystyret 17.12.13 vedr. bind 7 i Kristiansunds historie:

Gjenoppstarte arbeidet med bind 7 i Kristiansunds historie.
Bystyret ber Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur om å nedsette en arbeidsgruppe som skal starte opp arbeidet med mandat og planlegging av gjennomføring bind 7 av Kristiansunds historie, 1940-1965. Planlegges sluttført til Kristiansund sitt jubileum i 2017.

Evnstemmig vedtak i Formannskapet 02.09.14:

1. Forberedende arbeid med bind 7 av Kristiansunds historie igangsettes høsten
2014.

2. Til dette arbeidet nedsettes det en komité som får i oppdrag å vurdere/ komme
med forslag til :
-Historisk periode
-Innhold/hovedkapitler og format
-Utlysningstekst til forfatter (faghistoriker)
-Sammensetting av boknemnd. En faglig sterk lokal gruppe som bistår
hovedforfatter under arbeidet med boken, har overoppsyn med framdriften og
som jevnlig rapporterer til formannskapet.
-Organisering av arbeidet, politisk medvirkning og framdriftsplan.
-Kostnader (produksjon og trykking).

3. Komiteen består av Helge Hegerberg (kultur- og næring), Petter Ingeberg
(informasjonsleder), en representant fra Nordmøre museum og en representant
fra Nordmøre historielag. Komiteen ledes av rådmannen og med bysekretæren
som sekretariat.

4. Arbeidskomiteen avgir sin innstilling til formannskapet innen utgangen av 2014.

5. Utgiftene til prosjektet forelegges politisk nivå før budsjett 2015 blir behandlet,
slik at prosjektet kan vurderes inn i arbeidet med nytt budsjett og økonomiplan
for 2015 — 2018.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**