Fremtidig struktur på høyere utdanning i Nord-Norge

Ordfører la i dag fram et forslag til uttalelse om fremtidig struktur på høyere utdanning i Nord-Norge. Maria Serafia Fjellstad var fornøyd med at de momentene Venstre var mest opptatt av var med: prosessen slik den nå er skissert av statsråden som et hurtigtog uten demokratisk medvirkning er ikke aktuell, og ivaretakelse av studietilbudenes omfang, størrelse og kompentanse i Harstad er viktig!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Høyskolen i Harstad

Foto: Høyskolen i Harstad

Uttalelsen ble vedtatt uten større debatt i selve kommunestyret, og tar ikke stilling til endelig organisering, men kommenterer i hovedsak prosess og hvilket utgangspunkt som er viktig for kommunen. Venstre understreket også fra talerstolen dette, og ønsket at også Nord-Norge skulle tas med i vårens stortingsmelding. Uttalelsen som ble vedtatt er som følger:

“Harstad kommunestyre konstaterer at det pågår en viktig debatt om fremtidens universitets-
og høgskolestruktur i Nord-Norge og at en avgjørelse rundt denne kan være nært forestående.

Kommunestyret vil i den forbindelse uttale følgende:

Kommunestyret i Harstad mener at tiden er moden for å se på organiseringen av høyere utdanning i Nord Norge, men at dette må skje gjennom gode og demokratiske prosesser både hos institusjonene, men også i politiske organer i landsdelen. Prosessen må likestilles med den som foregår i resten av landet. Vi trenger en bærekraftig og fremtidsrettet løsning for høyere utdanning som hele landsdelen kan tjene på.

Uavhengig av om det for fremtiden blir et eller to universiteter i nord mener kommunestyret i Harstad at:

Høgskolene i Harstad (HiH) og Narvik (HiN) representerer sentrale utdannings- og kompetanseinstitusjoner i Nord-Norge generelt og i Midtre Hålogaland spesielt (Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Sør-Troms med 118 000 innbyggere)

Disse to høgskolene må stå sammen og bli en del av samme institusjon i fremtiden. Høgskolene opererer i samme region og er komplementære. Regionen sogner naturlig til Tromsø. Blant annet kan nevnes at reiseavstanden til Tromsø er kortest og begge byene har sykehus som hører inn under UNN, noe som må være en viktig faktor for fremtidig organisering av de helsefaglige utdanningene.

Ofoten og Sør-Troms har alt å tjene på å se mot landsdelens sterkeste fagmiljøer når fremtidig struktur skal legges. Det betyr at Høgskolen i Harstad og Høgskolen i Narvik og Norges Arktiske Universitet – Universitetet i Tromsø bør bli en enhet.

Det er viktig at dagens størrelse på utdanningsinstitusjonen i Harstad blir opprettholdt eller styrket slik at kompetanse og studiemiljø ikke forsvinner fra byen.

Gevinstene ved dette kan være:
▪ tilgang på 5-årig lærerutdanning lokalt i Narvik og Harstad.
▪ etablering av gjennomgående studieløp til master- og phd-nivå i sykepleiefaget.
▪ Etablering av Nord-Norges teknologiske høyskole med studiesteder Tromsø og Narvik, og økte muligheter for å kjøre desentraliserte forkurs og kull i Harstad.”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**