Laksesenter til Tana

Venstres nestleder Ola Elvestuen besøker Tana mandag 09. september. Alle er velkomne til å stille spørsmål om politikk som er viktig for Tana og Finnmark, på Elva hotell klokka 20:00. Elvestuen skal også besøke Tanavassdragets fiskeriforvaltning, og han jobber nå for å få lagt Norsk laksesenter til Tana.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Ola Elvestuen kommer til Tana.

Ola Elvestuen kommer til Tana.
Foto: Bård Ek

Mandag kveld kl 20:00 er alle som er interesserte i å gi innspill på politikk som er viktig for Tana og Finnmark, eller som er nysgjerrige på Venstre og miljøpolitikk, velkomne til å møte Ola på Elva Hotell.

Vil ha Norsk laksesenter i Tana

– Venstre ser alvorlig på den sterke nedgangen i innvandring av villaks til svært mange vassdrag i Norge. Livskraftige bestander er avgjørende for både levende samisk og norsk kultur, identitet, næringsliv, bolyst og for helsefremmende friluftsaktivitet. Det er bakgrunnen for at vi vil etablere Norsk laksesenter i Tana, sier Ola Elvestuen (V), leder for Stortingets energi- og miljøkomité.

Det er utarbeidet en grundig utredning for statlig etablering av stiftelsen Norsk laksesenter (NLS) — et nasjonalt ombud for villaks, kunnskapskilde og møteplass. — Jeg kommer til å kjempe for etablering av senteret i budsjettforhandlingene med regjeringen, og det tror jeg vi får til, sier Elvestuen. Senteret skal bestå av fire enheter der Tana er den nordligste.

– Laksebestandene i Tana beskattes samlet sett for hardt. Det er mange ulike grupper som fisker og det er krevende å enes om nødvendige innskrenkinger, både på norsk og finsk side. Etablering av en avdeling av NLS i Tana gir større muligheter for å flytte viktige deler av en lenge feilslått forvaltning av Tanalaksen fra departementer i Oslo og Helsinki til myndigheter og rettighetshavere lokalt, mener Elvestuen.

– Større ansvar og forpliktelser til folk i Tanadalen og lokale kyststrøk vil snu den negative utviklingen og bygge opp ressursen slik at den kan høstes bærekraftig, tror han.

Laks

Foto: http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Jarvin

Mer om Norsk laksesenter

Venstre ser alvorlig på den sterke nedgangen i innvandring av villaks til svært mange vassdrag i Norge. Livskraftige og høstbare bestander har mange steder vært og er avgjørende for både levende samisk og norsk kultur, identitet, næringsliv, bolyst og for helsefremmende friluftsaktivitet for mer enn 100 000 laksefiskere. Norge er kjerneområdet for restandelen av den Nordatlantiske villaksen, og et krafttak må nå til om vi skal kunne oppfylle våre internasjonale forpliktelser om å ta vare på bestandenes produksjonsevne og egenart. Villaksen er i tillegg vår fremste symbolart for landets internasjonalt ettertraktede reisemål – ren og frisk vassdragsnatur.

Venstre har merket seg de ofte polariserte debattene om årsakssammenhenger bak nedgangen. Slike debatter er viktige, men skal de lede fram til effektive tiltak må ulike lakseinteresser og andre samfunnsaktører sammen finne de gode løsningene. En forutsetning er da at det finnes egnede møteplasser og samarbeidsarenaer og videre at avgjørelser i både store og små villakssaker baseres på et oppdatert kunnskapsgrunnlag.
Det er utarbeidet en grundig utredning for statlig etablering av stiftelsen Norsk laksesenter (NLS) — et nasjonalt ombud for villaks, kunnskapskilde og møteplass. Slik senteret er planlagt vil det bli en kraftfull satsing med stor samfunnsnytte og bidra til å utvikle og sikre bærekraftige høstbare bestander av både villaks, sjøørret og sjørøye.

Villaksens utfordringer og muligheter i de ulike landsdelene varierer og senterets fire enheter er derfor foreslått lagt til Tana bru i nord, Namsos i midt, Lærdal i vest og Agder i sør. Senteret skal samordne og bygger på allerede eksisterende eller planlagte strukturer og skal utad framstå med en profil og med en stemme. Kjernevirksomheten ved alle enhetene vil være formidling av oppdatert erfaringsbasert og vitenskapelig kunnskap, og de vil vektlegge de spesielle muligheter og utfordringer villaksen står overfor i hver sin landsdel. NLS er derved planlagt som et uavhengig nasjonalt senter med regional tilstedeværelse og forankring.

Laksebestandene i Tana beskattes samlet sett for hardt og flere deler av vassdraget mangler tilstrekkelig med gytelaks — ressursen utarmes. Det er mange ulike grupper som fisker og det er krevende å enes om nødvendige innskrenkinger – både på norsk og finsk side. Etablering av en avdeling av NLS i Tana gir større muligheter for å flytte viktige deler av en lenge feilslått forvaltning av Tanalaksen fra departementer i Oslo og Helsinki til myndigheter og rettighetshavere lokalt. Større ansvar og forpliktelser til folk i Tanadalen og lokale kyststrøk vil snu den negative utviklingen og bygge opp ressursen slik at den kan høstes bærekraftig.

Ferdig etablert vil fire enheter kreve 14 millioner kr til koordinering og drift NLS. Hensikten er å øke Norges satsing på å bevare og utvikle livskraftige villaksbestander, og med unntak fra en eksiterende årlig bevilgning på en mill. kr til Kunnskapssenter for laks og vannmiljø i Namsos (NLS midt) er det derfor avgjørende at dette er friske midler. Norges andre viktige symbolart villreinen ble i revidert statsbudsjett for 2006 gitt en lignende og vellykket satsing ved etablering av Norsk villreinsenter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**