Tiltak mot sosial dumping vedtatt i Skien kommune

Skien Venstre var i bystyret 4/9 med å stemme frem 14 tiltak som skal være med å hindre sosial dumping i regi av Skien kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Bakgrunn
Situasjonen i det norske arbeidsmarkedet er bekymringsfull når det gjelder sosial
dumping og svart økonomi. Dette er med på å undergrave de fellesskapsverdier vårt
samfunn er bygget på, og Skien Venstre ønsker å være med på å bekjempe dette i Skien kommune.

Håndverker

Vi ønsker derfor å skjerpe Skien kommune sine krav i forbindelse med utlysning av offentlig anbud ved å ta inn nedenfor nevnte særskilte kontraktsbestemmelser innenfor bygg- og anleggskontrakter, og kontrakter innenfor kjøp av varer og tjenester så langt de passer.

Svart økonomi og sosial dumping er et alvorlig samfunnsproblem, og som en offentlig kunde med stor kjøpekraft vil Skien Venstre at Skien kommune skal være med på å gjøre sitt for å motvirke den negative utviklingen vi ser.

Administrasjonen i Skien kommune har vært opptatt av å stille krav til våre samarbeidspartnere som sikrer et seriøst arbeidsliv. Vi ser at de metoder som brukes for å utnytte arbeidstakere og unndra penger for beskatning blir mer og mer utspekulerte. Dette krever at kommunen har enda tydeligere retningslinjer for hvem vi ønsker å
samarbeide med, og å stille tydelige og ufravikelige krav til samarbeidet.

Bestemmelsene gitt i Arbeidsmiljøloven, byggherreforskriften, lov om offentlige anskaffelser §7 og forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter datert 8. februar 2008 nr. 112 sist endret 03.03.14 samt andre relevante lover og forskrifter ligger selvsagt i bunn og gjelder fullt ut.

I tillegg har kommunen noen generelle krav som skal oppfylles for å komme i betraktning for å få tildelt bygg- og anleggskontrakter eller for å kunne levere varer og tjenester til Skien kommune.

Dette er følgende krav: Trykk her

I tillegg til disse kravene ble det i bystyret den 4/9 med Skien Venstres stemmer vedtatt at følgende antikontraktørklausuler skal inntas under spesielle kontraktsbestemmelser i forbindelse med utlysning av offentlig anbud innenfor bygg- og anleggskontrakter, og kontrakter innenfor kjøp av varer så langt de passer.

Vedtak i bystyret:

1. Arbeidet skal utføres av tilbyderen og dennes ansatte i tjenesteforhold,
eventuelt ved underentreprenør og deres ansatte. Tilbyder skal til enhver tid
kunne framlegge dokumentasjon på ansettelsesforholdet. Tilbyder skal
dokumentere at majoriteten av de ansatte har fagbrev innfor sitt fagområde.

2. Avtale om underentreprise med enmannsforetak eller anvendelse av innleid
arbeidskraft krever skriftlig begrunnelse fra entreprenøren.

3. Tilbyder plikter å sørge for at likelydende bestemmelser om bruk av egne
ansatte, enmannsforetak, innleid arbeidskraft og krav om dokumentasjon av
fagbrev inntas i kontrakter med underentreprenører.
Arbeidskraften skal være innleid i samsvar med arbeidsmiljøloven § 14-12a og
§14-13.

4. Norsk er hovedspråk på kommunens byggeplasser, både skriftlig og muntlig.
Det kreves at minst en person på hvert arbeidslag forstår og behersker å gjøre
seg godt forstått på norsk.

5. Byggherren tillater ikke mer enn et ledd i kontraktskjeden. Oppdragsgiver kan
godkjenne to ledd når det foreligger en god begrunnelse. Det skal aldri være
mer enn to ledd i kontraktskjeden.

6. Tilbyder og underentreprenører som skal engasjeres i prosjektet skal være
godkjente og aktive lærlingebedrifter. Når størrelsen på prosjektet tilsier det
kan oppdragsgiver kreve at det skal være lærlinger i prosjektet(Gjelder norske
bedrifter).

7. Etter ligningsloven § 6-10, med tilhørende forskrifter, plikter næringsdrivende
som har gitt noen oppdrag på byggeplass å gi melding til
Sentralskattekontoret for utenlands saker om enhver utenlandsk
oppdragstaker eller utenlandsk arbeidstaker som utfører oppdrag på
byggeplassen.

8. Tilbyder er ansvarlig for å rapportere fortløpende om bruk av utenlandsk
arbeidskraft i alle ledd i kontraktskjeden, herunder framskaffe og framlegge for
byggherren kopi av innsendt melding for den enkelte utenlandske
oppdragstaker eller utenlandske arbeidstaker.

9. Lønn og annen godtgjørelse for samtlige arbeidstakere skal utbetales til konto
i en norsk bank.

10. Tilbyder skal dokumentere at han har gyldig yrkesskadeforsikring for alle
ansatte, og gir oppdragsgiver rett til å kontrollere opplysningene.

11. Byggherren kan kreve dagmulkt av tilbyderen dersom han selv eller noen av
hans underentreprenører anvender ulovlig eller ikke kontraktsmessig
arbeidskraft og forholdet ikke er blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel
fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten
skal utgjøre en promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn kr. 1 000,-
pr. hverdag.

12. Tilbyder skal sørge for at ansatte i egen organisasjon og ansatte hos
eventuelle underentreprenører ikke har dårligere lønns- og arbeidsforhold enn
det som følger av landsomfattende tariffavtale eller det som ellers er normalt
for vedkommende sted og yrke, jfr §5 i forskrift om lønns og arbeidsvilkår i
offentlige kontrakter.
Tilbyder skal på oppfordring legge fram dokumentasjon om lønns — og
arbeidsvilkårene til de ansatte. Alle avtaler tilbyder inngår og som innebærer
utføring av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde tilsvarende
dokumentasjon. Dersom tilbyder ikke etterlever disse pliktene og forholdet ikke
er rette innen en fastsatt frist har oppdragsgiver rett til å kreve dagmulkt.
Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør og størrelsen fastsettes
samme måte som i punkt 11.

13. Det skal bekreftes på vedlagte egenerklæring at ILO-konvensjon nr. 94 blir fulgt.

14. Ved konstatert brudd på ovennevnte bestemmelser, og entreprenøren ikke har rettet feilen innen fristens utløp, kan byggherren heve kontrakten.

Kenneth Berg
bystyrerepresentant Skien Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**