Byens parktrær

Gruppeleder Ragnhild Helseth stilte spørsmål til Formannskapet 2.september om hvordan ivaretakelse av byens parktrær vil bli fulgt opp og ivaretatt i ny administrativ organisering i kommunen. -Det vil være viktig for byens attraktivitet at parktrær og de øvrige fine parkanlegg, friluftsområder etc. fortsatt blir skikkelig ivaretatt og også fornyet når det trengs, svarer administrasjonen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Parktrær

Foto: Ragnhild Helseth

Følgende spørsmål ønskes stilt i Formannskapet 2.september:

Vil kommunen sikre at kompetanse på stell av parktrær og med det også forståelse av deres verdi som kulturminne og miljøfaktor blir ivaretatt i ny administrativ organisering ?

Begrunnelse:
Jeg har blitt kontaktet av innbyggere som er bekymret for hvordan ivaretakelse av byens parktrær vil bli fulgt opp og ivaretatt i ny administrativ organisering i kommunen.

Det er ut ifra en oppfatning om at parktrærne er av stor betydning både miljømessig, estetisk og kulturelt at spørsmålet stilles. Dette gjelder i hele Kristiansund kommune.

Bekymringen handler om at trær kan stå i fare for å bli felt , og det ut i fra en snever begrunnelse, og ikke i en totalvurdering.

Med hilsen
Ragnhild Helseth
gruppeleder (V)

Svar:

Vedr. spørsmål om parktrær — ny administrativ organisering

Ivaretakelse av byens parktrær og andre oppgaver på park, friluftsområder og grønne interesser og verdier ble frem til 01.07.2014 tatt hånd om Park og Idrett, som en selvstendig enhet.

Etter 01.07.14 ble tidligere parkvesen overført til Kommunalteknikk, som er en ny kommunal enhet fra samme dato. Kommunalteknikk består av tidligere enhet byingeniør og den nye fagavdelingen for park og grøntfaglige oppgaver. De ansatte ved Idrett er blitt overført til enheten for Kultur og Næring.

Foreløpig er det ikke blitt ansatt fagleder for parkavdelingen. Stillingen ble utlyst i vår, men det ble konkludert med at det var ønskelig med en ny utlysning for å få flere kvalifiserte søkere.

Det tas sikte på ny utlysning av faglederstillingen i september med sikte på tilsetting i januar 2015. Fagleder på park og grøntfaglige oppgaver vil være en nøkkelstilling på sitt felt i kommunen. Om man bruker noen måneder ekstra på rekrutteringen vil nok dette lønne seg.

De nåværende ansatte ved parkavdelingen har dessuten stor kunnskap og deres kompetanse brukes selvsagt i alle saker som vedrører deres arbeidsfelt.

Tidligere enhet byingeniør har hele tiden hatt et tett samarbeid med parkvesenet, og vært sammen om mange tiltak for å få plantet flere parktrær i sentrum, på Løkkemyra og andre steder. Det kan nevnes eksempler som gågata, rådhusplassen, Kaibakken, ved rutebilstasjonen, ved Ralf Skram, publikumsområdet ved nye storkaia, langs rv 70 fra Løkkemyra til flyplasskrysset, ved diverse renseanlegg m. fl.

Vi tror og mener at omstillingen fra Parkvesen til egen fagavdeling ved Kommunalteknikk skal gå bra rent faglig sett. Det blir selvsagt viktig å få på plass en dyktig fagleder og dessuten at det sikres budsjettmidler store nok til å videreføre en forsvarlig aktivitet.

Parkvesenet i Kristiansund har stolte tradisjoner. Det vil være viktig for byens attraktivitet at parktrær og de øvrige fine parkanlegg, friluftsområder etc. fortsatt blir skikkelig ivaretatt og også fornyet når det trengs.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**