Masseforflytning ved Hagelin

Gruppeleder Ragnhild Helseth har stilt spørsmål i Formannskapet til administrasjonen som gjelder masseflytting fra Hagelin til området ved Horisonten borettslag og Kristiansund Fotballstadion. Bakgrunnen for spørsmålet var henvendelse fra beboere i området.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Spørsmål ble sendt skriftlig 29.august for svar i Formannskapsmøte 2.september, og med oppfølgingsspørsmål som ble besvart i Formannskapets møte 16.september, og med skriftlig svar til Formannskapet i forkant av møtet.

I et oppslag i Tidens Krav i august ga beboere Horisonten Borettslag uttrykk for bekymring for usortert masse som kommunen har anlagt i deres nærområde. Samtidig hadde de fått nabovarsel om en større masseforflytning som er planlagt gjennomført fra Hagelin til deres nærområde.

Nedenfor gjengis spørsmål stil av Ragnhild Helseth, og svaret gitt av administrasjonen i Kristiansund kommune

SPØRSMÅL:

1.Kan kommunen ta initiativ til et møte med beboerne i Horisonten borettslag og andre naboer i området der spørsmål og svar og synspunkter kan utveksles?

2.Hvis massen som allerede er flyttet omfattes av det volum som gjelder Hagelinplanen, har kommunen lov til å starte med masseforflytning før reguleringsplan er vedtatt?

3.Og i alle tilfelle, kan kommunen flytte usortert masse og plassere den i nærområde til beboere, lekeplass, skolevei?

SVAR:

Svar på spørsmål til Formannskapet , møte 16.09.2014

1. Kan kommunen ta initiativ til et møte med beboerne i Horisonten borettslag og andre naboer i området der spørsmål og svar og synspunkter kan utveksles?

Siden dette gjelder et forholdsvis begrenset tiltak synes det ikke å være behov for et folkemøte. Det kan derimot være en ide å invitere en mindre gruppe med representanter for de forskjellige borettslagene/nabolagene. Her kan det da gis informasjon om tiltaket i sin helhet. Et slikt mere begrenset møte kan bidra til å rette opp misforståelser som har oppstått rundt prosjektet.

2. Hvis massen som allerede er flyttet omfattes av det volum som gjelder Hagelin planen, har kommunen lov til å starte med masseforflytning før reguleringsplan er vedtatt?

Arbeidet med masseforflytting har ikke startet opp. Massene Ragnhild Helseth refererer til ligger i området som er tiltenkt parkeringsareal for Kristiansund stadion anlegget. Dette er delvis masser som kommer fra utbygging av de to fotballbanene og noe annen masse som er mellomlagret. Denne massen skal sorteres for avfallsfraksjoner som metall, plast og asfalt. Dette skal leveres til godkjent mottak da det ikke er tillatt brukt i fyllingsområdet. De resterende massene skal fjernes og det skal på sikt planeres til parkeringsareal.

Det nå omsøkte tiltaket gjelder flytting av masser innad på området. Med godkjenning etter plan og bygningsloven, er dette selvsagt helt legalt uten at reguleringsplanen er behandlet.

Det kan nevnes at det tidligere store tiltaket med bygging av Yttervågen, dvs. den nye adkomstveien til Dalabukta boligområde og stadion, ble gjennomført uten at reguleringsplanen var godkjent. Det ble her sendt inn søknad med tilhørende kartlegging og tiltaksplan. Denne prosessen mottok ingen klager fra naboer etter utsendelse av nabovarsel.

Byingeniøren mottar stadig henvendelser fra byens befolkning som går på når vi skal rydde området rundt det nye veianlegget. Dette tiltaket er bare en liten del av en helhetlig plan om å rydde opp i Hagelin området.

3. Og i alle tilfelle, kan kommunen flytte usortert masse og plassere den i nærområde til beboere, lekeplass, skolevei?

Lovverket (forurensningsforskriften kap 2) sier at ved graving i forurenset grunn skal det foretas en miljøkartlegging med en tilhørende tiltaksplan. Denne skal deretter godkjennes av forurensningsmyndigheten. Om en under graving kommer over nye forhold som ikke er avdekket i miljøkartleggingen, skal arbeidet stoppes og en ny vurdering må tas.
På Hagelin er det satt krav til at avfallsrester skal sorteres ut av massene. Deretter skal masser med akseptabel tilstand kjøres til det nye området. Masser som ikke tilfredsstiller disse kriteriene må

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**