Eiendomsskatt, tanke foran handling

På lederplass, 27. september inviterer HAs redaktør til en debatt om økning av eiendomsskatten i Halden. Etter Geir Helge Sandsmark mening bør vi vurdere hva vi skal bruke økt eiendomsskatt til og, viktigst, hvordan sikrer vi at den går til dette formålet. Her kan du lese hans innlegg som ble trykket i HA 30. september

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Dersom eiendomsskatten skal økes, må vi sikre oss at den brukes til dekning av tidligere års underskudd.

På lederplass, 27. september inviterer redaktøren til en debatt om økning av eiendomsskatten i Halden. Etter min oppfatning bør vi vurdere hva vi skal bruke økt eiendomsskatt til og, viktigst, hvordan sikrer vi at den går til dette formålet.

Med de utfordringene kommunen har, er det naturlig også å vurdere mulighetene for økte inntekter. Samtidig må vi være bevisste på hvordan kommunens samlede inntekter brukes. Her er vi ved sakens kjerne.

I den alminnelige debatten blandes utfordringene med tidligere års underskudd ofte sammen med behovet for å skape årlig balanse. Disse har en sammenheng ved at driftsunderskuddene fra årene 2009 til og med 2013 (ref KOSTRA) har skapt det oppsamlede underskuddet fra tidligere år. Inntekter fra økt eiendomsskatt, kan likevel bare brukes en gang. Enten må den brukes til dekning av drift eller til dekning av tidligere års underskudd.

Penger, sedler

Foto: Microsoft

Selv om årets drift ser ut til å gi et beskjedent positivt resultat, må fortsatt kostnadene reduseres vesentlig før driften er sunn i henhold til KS sin anbefaling om overskudd. Dette forsterkes av underliggende forhold som at årets resultat delvis berges gjennom vilkårlige engangsinntekter.

Innføring av eiendomsskatt for å dekke akkumulerte underskudd endrer ikke behovet for innstramninger. Derimot kan det finansiere løpende drift, for dermed å utsette problemet slik vi har sett før. Etter min oppfatning har den økningen av eiendomsskatt, som ble innført fra 2008, forsterket heller enn dempet kommunens problemer. Uten den nevnte økningen måtte kommunen begynt på de nødvendige omstillingene før valget 2011.

På denne bakgrunn vil jeg hevde at eventuelle økninger av eiendomsskatten bare bør skje når vi er sikre på at driften er under tilstrekkelig kontroll. Dersom vi bruker økt eiendomsskatt for å utsette kutt, vil vi samtidig øke behovet for framtidige kutt. I klartekst betyr det at vi fortsetter å bruke penger på drift vi ikke har råd til. Det er ikke forsvarlig.

Vi kan øke eiendomsskatten for å dekke tidligere års underskudd, men da må vi først sikre at driften reduseres slik at vi har et akseptabelt årlig overskudd før eiendomsskatten regnes med.

Geir Helge Sandsmark
Gruppeleder for Venstre i Halden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**