Gang- og sykkelvei langs Fuglåsveien

Fylkestinget har vedtatt en tiårsplan for trygging av skoleveier i Akershus. I Nittedal skal gang- og sykkelvei langs Fuglåsveien nær Hagen skole i Hakadal prioriteres.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


-Tiårsplanen gir fylkestinget et godt grunnlag for det videre arbeidet med trygging av skoleveier i Akershus. Venstre vil prioritere trygge skoleveier høyt både i samferdselsplanen og økonomiplanen i fylket, sier varaordfører Inge Solli (V) som fremmet partiets syn på saken i fylkestinget.

Sykkel

Foto: VHO

Kostnadsoverslag 33 millioner
I den vedtatte planen er to veistrekninger i Nittedal langs fv.402 høyt prioritert som skolevei. Prioritet en er Fuglåsveien mellom Sagstuveien og Elnesveien med en lengde på 1314 meter, årsdøgnstrafikk (ådt) på 1100 og med et grovt kostnadsoverslag på 24 millioner. Prioritet to er Sagstuveien mellom Varingskollen/Hakadal stasjon og Fuglåsveien. Denne strekningen har en lengde på 521 meter, trafikkmengde på 600 ådt og et grovt kostnadsoverslag på 9 millioner. Det er i tillegg 4 strekninger som har middels prioritet som skolevei, og som dermed ikke inngår i tiårsplanen. Disse er Gamleveien på strekningen rv.4-Askveien, Stasjonsveien på strekningen Nedre Huseby-Nittedal stasjon, Kirkeveien mellom Nittedalsveien og Slattum Gårdsvei samt Gamleveien fra Askveien til Rusveien.

Inge Solli, Venstre.

Inge Solli, Venstre.

Skisseprosjekt i høst
-Det er flere skoleveier i Akershus som er i gang med planarbeidet og som skal bygges de nærmeste årene. Statens vegvesen skal starte opp et skisseprosjekt for Fuglåsveien i høst, så får vi komme tilbake med tidspunkt for bygging av gang- og sykkelvei der, sier Inge Solli (V).
-Skoleveier er en del av de totale gang- og sykkelveiene som skal bygges i fylket vårt. Selv om skoleveiene skal prioriteres høyt, må vi i den totale samferdselsplanen også ta med noen andre gang- og sykkelveier. Nittedal kommune jobber for å få trafikksikringstiltak fra rv.4 til Miljøhuset Gnisten. Dette er en veistrekning som ikke er definert som en skolevei, men kommunen ønsker likevel å bedre trafikksikkerheten der, sier Solli.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**