Innlegg i økonomiplandebatten 15.10.2014

For Venstre er det særlig viktig å sikre barn og unge gode oppvekstvilkår. En rekke foreslåtte kutt fra rådmannen går dessverre i motsatt retning og det kan vi selvsagt ikke godta. På sikt er det mye dyrere å marginalisere barn og unge, og mange av tiltakene Venstre foreslår vil føre til store besparelser i framtiden. Det finnes nemlig ikke billigere investeringer enn de vi gjør i ungene sine liv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Carola Karl Urvik

Foto: Pryd Studio AS

Ordfører!

Det har vært ekstremt utfordrende denne gangen å jobbe med økonomiplanen. Vefsn er slett ingen fattig kommune og vi har fått til mye, men store investeringer har ført til at vi må stramme inn i en periode framover, og dette smerter. Når vi hadde seminaret om “sammebåt-prosjektet” konkluderte vi at det beste vil være å dra lasset sammen. Dette ble bekreftet av Håvard Moe fra KS som innledet. Han sa forresten at vi er ganske snille siden vi ikke sier opp folk, men venter på at de går av med naturlig avgang. Jeg er ikke så sikkert på at det er fortsatt slik. Usikker på hva "redusere årsverk" betyr, men Venstre vil ikke være med på å redusere for eksempel årsverk i psykiatritjenesten når vi vet at utfordringene knyttet til psykisk helse står i kø. Vi har laget en egen økonomiplan som tydeliggjør at vi prioriterer annerledes enn både rådmannen, men også posisjonen med AP, SP og SV, selv om de har mange gode tiltak som vi støttet i Formannskapsmøte.

For Venstre er det særlig viktig å sikre barn og unge gode oppvekstvilkår. En rekke foreslåtte kutt fra rådmannen går dessverre i motsatt retning og det kan vi selvsagt ikke godta. På sikt er det mye dyrere å marginalisere barn og unge, og mange av tiltakene Venstre foreslår vil føre til store besparelser i framtiden. Det finnes nemlig ikke billigere investeringer enn de vi gjør i ungene sine liv. Det er det som er den størst verdien vi skaper i samfunnet. Trygge, sterke barn. De som har hatt det godt gjør det gode for samfunnet. Vi ønsker ikke å legge ned Elsfjord- og Husvika skole, nettopp fordi at barn skal få lov å går på skole i sitt nærmiljø. Vi ønsker at folk skal kunne bo i distriktene når de ønsker det, og særlig Elsfjord med sin stabile befolkning og tilflytting av barnefamilier viser at det blir feil å legge ned denne skolen. Husvika har alt for lang reisevei, i tillegg til at skolene er samlingspunkt på bygda, det gjelder både Husvika og Elsfjord. Når det gjelder økning i SFO, kulturskolen, barnehage er dette forslag som går direkte på barnefamilier sin økonomi, i tillegg til at kommunale utgifter for byfamilier er veldig høyt, for ikke å snakke om eiendomsskatt i kommunen, som for tiden bare de som bor i byen blir berørt av.

Venstre har drøftet vår standpunkt når det gjelder det, og er kommet fram til at det i det minste må være rettferdig, noe som betyr at selvsagt også folk utenfor byen må være med på lasset i en periode framover. I utgangspunktet er vi mot eiendomsskatt, men når situasjonen er som den er, mener vi det blir mer rettferdig at alle er med. Det finnes til og med plasser her i byen, oppe i Kulstaddalen som har urettferdig inndragning av denne skatten hvor den ene siden av gata betaler, mens den andre går fri. Dette kan vi ikke være bekjent med. Enten betaler alle eller ingen. Derfor synes jeg det er rart at AP vil fortsatt behandle folk i kommunen urettferdig.

Jeg sa innledningsvis at investeringen i våre barn er det klokeste vi kan gjøre, og når vi vet hvor viktig særlig tidlig barndom er, er det uforståelig for meg at småbarn og deres foreldre blir straffet når kommuneøkonomien er dårlig. I tillegg til enda en økning skal nå altså også bemanningen blir dårligere, med andre ord betale mer for mindre service. Derfor fremmer vi et verbalforslag om at Vefsn kommunestyret ber administrasjonen om å utrede inntektsbasert betalingssystem for barnehager i Vefsn kommune samt utredning av gratis kjernetid for familier med lavest betalingsevne. Vi har fremmet et slikt forslag tidligere i forbindelse med økning av barnehagesatser, men det var ikke mange som støttet forslaget vårt. Vi håper at det blir et annerledes utfall i dag. Dette MÅ vi ser på!

For å finne inndekning til våre forslag har vi tydelig prioritert, kjeft får vi uansett. Vi vil heller har så gode som mulige oppvekstvilkår for barn og unge, istedenfor å bruke millioner på etterslep av kommunale veier. Helt klar over at dette fører til ramaskrik, men som sagt, jeg ber befolkningen om å se på at det må være bedre å kjøre noen år til på veier som har høl, istedenfor at "vårres unger" skal får regningen for store overskridelser av byggeprosjekter som blant annet er grunnen til at vi må stramme inn nå.

Og da er vi kommet til et annet punkt vi stiller oss uforstående til: Hvordan er det mulig at det gang på gang skjer det samme med byggeprosjekter i kommunen: etter en stund kommer byggeledelsen og tigger om penger. Har man for dårlig prosjektert i starten? Er det ikke godt nok risikovurdert hva man holder på med? Har vi den rette kompetansen inne for å lede store byggeprosjekter? Hvordan er det mulig at ikke ting går sånn høvelig knirkefritt? Hvordan kan vi bli bedre med dette for å unngå at vi kommer i nettopp en sånn situasjon —selv om det er meget flotte bygg vi har fått nå. Men når investeringsnivået i kommunen er så høy at det går ut over barn og unge er det noe feil. Til og med ungdomsklubben er foreslått lagt ned. En ting er jo kanskje at tilbudet ikke fungerer som man vil, eller som ungdommer vil, men da må man heller prøve å få til et bedre tilbud enn å legge ned hele greia.

Et annet ømt punkt er kultur! Mosjøen skal være kulturby på Helgeland og har store ambisjoner, og det er bra. Men: det medfører at man må investere i å bygge opp kulturlivet isteden for å bygge ned. Hvordan skal dette være mulig når man kutter bort friplassene for vanskeligstilte ungdommer i kulturskolen og sette opp prisene med 20%?! 20% folkens, ikke den vanlige prisstigningen på ca 3%. Kutt i kulturmidler til lag og foreninger som har et betraktelig bidrag i jobben med å bygge "kulturbyen" vår, samt å fjerne utgiftsdekningen til dirigentordningen. Alt dette vil føre til at man ikke kan videreutvikle det man har bygd opp over lang tid, og kulturlivet i kommunen vil forvitre. Vil vi det? Venstre vil i hvert fall ikke være med på disse kuttene — vi må tenke oss om som politikere. Hva med alle målene og delmålene vi har satt oss? Ses det på de av og til? Eller ligger alle flotte planer i en skuff og panikken om at det må spares gjør at det kuttes vilt med rødpenn istedenfor å se litt nærmere på de langsiktige konsekvensene dette vil få? Både jeg som politiker, men også jeg som privatperson vil bidra med å dra lasset. Eiendomsskatt betaler ikke jeg for tiden, og får nærmest dårlig samvittighet for den ene mila som gjør at jeg får særbehandling og ikke er med på lasset. Det andre gjelder politisk virksomhet. Summen som ble lagt inn av rådmannen er nok ikke helt realistisk, med mindre man vil kutte i ordførerens lønn — og dette har ikke vi tenkt å gjøre. Men vi tror at det er mulig å ha noen møter mindre, kutte litt eller fryse møtegodtgjørelse, kutte bevertning (hvorfor ikke ta med matpakke til kommunestyremøte som andre kommuner gjør?), osv. Det er en del grep som også vi politikere kan være med på selvfølgelig. En omorgansering av toppledelse slik andre kommuner gjør, for eksempel bare rådmann og en assisterende rådmann vil føre til besparelser. Jeg tror at en god organisering og effektiv jobbing kan gjøre at det er fullt mulig å har denne type ledelse i en kommune.

Og til slutt, et av våre hjertebarn: får Kippermoen Ungdomsskole endelig ferdig! Kippermoen Ungdomsskole er bygd som en åpen skole, men det har vist seg at det ikke fungerer slik man hadde tenkt. Både elever og lærere blir utrolig sliten av innemiljøet og det er opplagt at dette påvirker elevenes læringsevne. Den siste tiden har skolen brukt av sine egne midler til å føre opp vegger og bygge klasserom, blant annet for å etterkomme krav i forbindelse med at skolen har fått inn hørselshemmede elever. Dette har ført til at alle elevene trives mye bedre på skolen, og det kan vises allerede til bedre resultater i blant annet matematikk. Det kan ikke være slik at skolen bruker av sine egne midler til byggeformål når disse skal benyttes til undervisningsmateriell. Det foreligger ferdige planer til ombygging av de resterende arealene som ikke ble gjort noe med, tegnet av samme arkitektkontor som i sin tid tegnet hele skolen. Det anses som veldig viktig å få gjort dette ferdig nå og ikke vente slik det er foreslått til 2018. Dette er vårt verbalforslag nummer 1 og vi håper inderlig at vi kan bli enige om dette i dag! Vefsn kommunestyret ber rådmannen om å ta inn ombyggingen av Kippermoen ungdomsskole i budsjett for 2015.

Carola Karl Urvik, gruppeleder Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**