Folkeparken; Harstads kronjuvel

Når statuttene for Folkeparken kom opp til debatt var det tid for mimring og nostalgi, men også framtidsvyer og visjoner for folkehelse og friluftsliv. Kommunestyret var delt, men flertallet, og Venstre med det, oppfattet kommersialisering av tomta som idag huser p-parkeringsplassene til å ligge utenfor statuttene. Flertallet gav også uttrykk for å ikke se behov for et servicehus, men ville beholde fokus på videreutvikling av de igangsatte tiltakene som flere stier, bedre merking og gapahuker med tilgjengelig ved.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Marianne Bremnes og Jan Fjellstad

Foto: Harstad kommune

Begge Venstres representanter holdt engasjete innlegg fra talerstolene, og representerte med det to generasjoner av brukere av Folkeparken.

Harstad Venstre mener at et aktivt friluftsliv er positivt både for byen og for folkehelsa. Maria Serafia Fjellstad trakk også fram at Venstre er det partiet som i budsjettprosessene sterkest har frontet forebyggende helsetjenester. Her kan nevnes både Frisklivssentralen, Helsestasjonstjenestene, Hverdagsrehabilitering og andre saker. Begge Venstres representanter mente at utviklingen av Folkeparken de seneste årene har vært svært positiv. Etablering av gapahuker, bedret skilting, søppelkasser til hundebæsj — alt dette har bare bidratt til mer bruk, og mer fornøyde brukere. De tror ikke behovet for et servicehus på parkeringsplassen er det samme nå som på 50- og 60-tallet, og har heller ikke grunn til å tro at et servicehus er det som vil bidra til å åpne parken for verken funksjonshemmede eller andre grupper. Tvert imot var Maria Serafia Fjellstad bekymret for at etablering av et servicehus forskyver parkeringen vekk fra selve Folkeparken; noe som kan påvirke bruksmulighetene for handikappede og småbarnsfamilier negativt. En kommersialisering av et så sentralt areal vil i tillegg kunne være til hinder for inntekt til frivillige organisasjoners aktiviteter på Grønnkollhytta, Speiderhuset og Heggenkollen. Venstre støttet derfor Rådmannens innstilling til at en kommersialisering av arealet ligger utenfor rammene av statuttene. Videre ser Venstre altså ei heller behov for et slikt servicehus som Folkeparken Trivsel skisserer; noe som også underbygger at det for oss ikke er aktuelt å gi bort en tomt til slikt bruk. Et flertall støttet opp om denne innstillingen, mot stemmer fra deler av FrP og SPs gruppe, i tillegg til SV og Rødt.

Maria Serafia Fjellstad trakk frem at ikke alle grupper bruker Folkeparken like mye. Derfor støttet hun opp om Ungdomsrådets ønske om å finne måter å få mer ungdom ut i Folkeparken på, og foreslo derfor at kommunen inviterer til et møte med ungdommene på Ungdommens hus; hvor man sammen diskuterer hva som kan gjøres for å bedre tilrettelegge for ungdom i Folkeparken. Dette ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyret ønsket også en revisjon av statuttene til dagens språkdrakt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**