Rådhus-nei til kjøp av Vågeveien 4

-Nå må vi ta styringen, uttaler Kristiansund Venstre i et leserinnlegg i Tidens Krav 4.november. Saken om kjøp av Vågeveien 4 for utvidelse av rådhuset i Kristiansund tas opp til behandling i bystyret 4.november.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


NÅ MÅ VI TA STYRINGEN

Tirsdag behandler bystyret kjøp av Jonas Eriksens bygg på kaia. Rådmannen ønsker utvidede lokaler og 2.600 m2 på Rådhusplassen skal samle mye av den kommunale administrasjonen. Salg av kommunale eiendommer og omdisponeringer skal finansiere kjøpet. For å få hånd om Vågeveien 4 skal kommunen betale 26,5 mill. 2 takster angir en verdi på 19 og 28 mill. Kommunen anslår selv verdien til 20 mill. og baserer det på omsetningsverdier for andre eiendommer i sentrum de siste årene. Rådmannen presiserer usikkerheten dette innebærer. Renovering av bygget er grovt anslått til 48 mill. Hvor ofte har kommunen lykkes i korrekte anslag de siste årene? Nordlandet Ungdomsskole og Dalegata er eksempler på at virkeligheten koster mere enn antatt.

I forrige uke behandlet kommunestyret økonomirapporten for 2. tertial. Den viste et underskudd på nesten 20 mill. Et underskudd som var på det samme nivået etter 1. tertial. Med en målsetning på 3% driftsresultat er underdekningen neste 50 mill. større. Rådmannen beklaget i siste møte at driften ikke var i balanse og at den anstrengte økonomien ikke ga muligheter for noe handlingsrom. Etter møtet kommenterer en sentral representant i Arbeiderpartiet behovet for en tverrpolitisk gjennomgang av kommunens aktivitetsnivå. Det støtter Venstre.

Allikevel ønsker rådmannen å binde kommunen i et nytt prosjekt. Det har, for å si det mildt, manglende troverdighet i økonomisk forstand. Usikkerheten i prosjektet er meget stor. Ombyggingskostnader og verdien av lokaler som blir ledige er meget usikre. Dette er et prosjekt som kommunen ikke kan gå inn på. Vi må få orden på egen økonomi og skaffet oss et handlingsrom som gir oss mulighetene til å ta grep i saker som «dukker» opp.

Rådmannen forklarer sin interesse for Vågeveien med gode argumenter for en samlokalisering i og omkring Rådhuset. Men redselen for at Vågeveien 4 skal selges/disponeres av andre interessenter er ikke tilstrekkelig til at vi «hopper» på. Rådmannen henviser til at det også er andre alternativer.

Lukkede formannskapsmøter og hastverk bidrar ikke til å skape trygghet for at saken er betryggende utredet. Saken skal behandles på tirsdag, uten forutgående formannskapsbehandling og grundig kvalitetssikring av tallmaterialet.

Kristiansund Venstre vil derfor anbefale bystyret å gi rådmannen i oppdrag å foreta en grundig analyse av kommunens behov for arealer, sentrumsutvikling, kostnader til kjøp og rehabilitering, frigjorte arealers verdi etc. Når vi har kontroll på økonomien kan saken igjen presenteres for politisk behandling.

Kristiansund Venstre
Andreas Sandvik
leder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**