Antall kommunestyrerepresentanter redusert i Vefsn kommune

Mot Venstres stemmer ble kommunestyret i Vefsn redusert til 29 representanter fra neste periode.
– I en kommune som Vefsn der ett parti har så klart flertall, er det ekstra viktig at også mindretallet er representert. Jeg mener dette forslaget er to skritt tilbake for lokaldemokratiet i Vefsn, ikke et steg foran sa Carola Karl Urvik i debatten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Carola Karl Uvik

Foto: Venstre

Det er ingen tvil om at bakgrunnen for denne reduksjonen er omfattende nedskjæringer i kommunen. Kommunen må spare og det er viktig å snu alle steiner, men det å skjære ned på de folkevalgte er på ingen måte riktig prioritering. For å si det rett ut: dette er en dårlig sak!

Kommunestyret er kommunens øverste politiske organ og lokaldemokratiet bør ikke bli et offer for nedskjæringer og innsparing. Reduksjon av kommunestyrerepresentanter er en begrensing av mangfoldet, ikke bare i form av antall partier, men også ved mulig bredde innen partier. Mange kommuner har redusert antallet representanter og en fortsettelse av denne trenden er en svekkelse av demokratiet. Derfor er jeg for å beholde antallet kommunestyrerepresentanter slik det er i dag.

En av de store fordelene med lokaldemokratiet slik det praktiseres i dag, er at politiske verv innehas av alminnelige borgere som er talerør for innbyggerne. De folkevalgte avgjørelser på vegne av innbyggerne. Derfor er tillit fra innbyggerne en viktig forutsetning for et godt lokaldemokrati. Tillit blir blant annet utviklet ved at innbyggerne kjenner seg godt representert!

Venstre ble i sin tid stiftet for å styrke folkestyrets makt over embedsverket. Vi vil fortsatt arbeide for et reelt folkestyre der borgerne selv deltar og har makt. Derfor er det nødvendigvis sånn at demokrati også må koste penger. Det er over 13 000 innbyggere i Vefsn. Da bør det være 35 representanter i kommunestyret. Kommunstyrerepresentanter er ombudskvinner og -menn for innbyggerne. Det må være et mangfold i kommunestyret og så mange representanter at enhver innbygger har mulighet til å kjenne noen som sitter i kommunestyret. Forankring i lokaldemokratiske hensyn vil være viktig, da en sterk reduksjon fører til en reduksjon i legitimiteten i befolkningen, færre parti og grupperinger representert i kommunestyret, samt at færre velgere blir hørt.

Venstre har egne forslag som til sammen fører til en besparelse på ca 450.000 kroner per år i en periode på 4 år. Godtgjøring til folkevalgte (unntatt ordfører og varaordfører) representerer en brøkdel av utgiftene i en kommune. Allikevel har vi valgt i vår alternative forslag å kutte ned 10% i møtegodtgjørelse over en periode på 4 år. Vi vil også kutte ut bevertning i møter, fastsette antall kommunestyremøter til 8 (9 i dag) og formannskapsmøter til 15 (20 i dag) med mulighet til å innkalle til ekstramøter hvis det er behov for det. Samtidig beholder vi 35 kommunestyrerepresentanter og antall medlemmer i utvalgene på 7 for å opprettholde en partipolitisk bredde. Dette er tiltak som viser at også vi politikere er villig til å ta vår del av ansvaret når det gjelder de store økonomiske utfordringene Vefsn kommune står overfor, samtidig som vi bevarer den politiske strukturen på dagens nivå i en tid hvor norske kommuner befinner seg i en prosess om kommunesammenslåing. Etter disse 4 år som vi har foreslått innsparinger, vil det politiske landskapet i Norge mest sannsynlig ser annerledes ut enn det vi ser i dag. Noe som også vil føre til forandringer i kommunestyrene rundt om i landet.

I en kommune som Vefsn der ett parti har så klart flertall, er det ekstra viktig at også mindretallet er representert. Jeg mener dette forslaget er to skritt tilbake for lokaldemokratiet i Vefsn, ikke et steg foran.

Carola Karl Urvik, gruppeleder Venstre i Vefsn

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**