Gi barnet muligheten

-Barn kan ikke velge sine foreldre, og samfunnet må sikre at alle barn har like muligheter til å lykkes. Regjeringen har tydeligvis glemt de fattige barna. Det har ikke Venstre. Vi vil gi barnet muligheten.
Dette skriver stortingsrepresentant Pål Farstad og fylkesleder Ragnhild Helseth.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


GI BARNET MULIGHETEN

Det er ingenting som er så vondt som å se et barn ikke få muligheten til å utvikle sitt eget potensial. Til tross for at Norge nok en gang blir kåret til verdens beste land å bo i er det i dag 78.200 barn og unge som lever i fattigdom i Norge.

For noen betyr det at de ikke å ha mulighet til delta på ulike fritidsaktiviteter etter skolen, dra på ferie, eller gå på kino og kafé i helgene. For andre handler det om muligheten til å kunne ha ordentlige boforhold, kjøpe sunn mat, klær, leker eller å ha mulighet til å gå i barnehage eller skolefritidsordning.

For Venstre betyr det at vi har et ansvar for å stille opp som parti med tiltak for å bekjempe fattigdom og har derfor lagt frem en tiltakspakke på 75 ulike tiltak for å løfte barn ut av fattigdom. De fleste av tiltakene følges opp i Venstres forslag til statsbudsjett for 2015, og er en del av forhandlingene med regjeringen.

Skal vi lykkes med å bekjempe fattigdom er vi nødt til å vise vilje til reell omfordeling, målrettet satsing og til å prioritere de som trenger fellesskapets hjelp aller mest på bekostning av å smøre tynt utover og gi det samme til alle. Vi foreslår å differensiere barnetrygden, gi gratis kjernetid i barnehage og sette i gang endringene i barnehageprisene for lavtlønnede allerede fra januar 2015, ikke juli, slik regjeringen har foreslått. Andre forslag er økt minstefradraget og skattefradraget for enslige forsørgere i vårt skatteopplegg, noe som vil hjelpe lavinntektsfamilier og enslige forsørgere og stimulere til økt arbeidsdeltakelse og innsats.

Den viktigste årsaken til lavinntekt er manglende yrkesdeltakelse. 285 millioner er i vårt budsjettforslag satt av til tiltak for flere i arbeid. Arbeidsmarkedet er og blir den viktigste arenaen for fordeling av inntekter og beskyttelse mot fattigdom. I tillegg bruker vi 602 millioner kroner på flere fattigdomsforebyggende tiltak innenfor rus, psykiatri og barnevern.

Mens bare 11 % av alle barn i Norge har innvandrerbakgrunn, utgjør de nå halvparten av alle fattige under 18 år. Skal vi lykkes med å løse denne utfordringene er det viktig med tidlig innsats og en målrettet integreringspolitikk. Vi trenger en helt annen, bedre og mer målrettet politikk for å bedre integrering og for å bekjempe fattigdom i barnefamilier med innvandrerbakgrunn.

Årsakene til fattigdom er sammensatte. Selv om det er et overordnet mål at flest mulig skal kunne forsørge seg gjennom arbeid, vil det alltid finnes personer som av ulike grunner ikke kan stå i ordinært arbeid. Da må vi sørge for å ha gode ordninger for personer som ikke kan forsørge seg selv. Budsjettforslaget fra regjeringen er dessverre preget av flere usosiale kuttforslag som vil få den direkte konsekvens at det blir flere fattige barn og fattige barnefamilier i årene som kommer. Venstre ønsker et samfunn som bekjemper sosial urettferdighet og ikke reproduserer forskjeller. Da må vi starte med barna. Barn kan ikke velge sine foreldre, og samfunnet må sikre at alle barn har like muligheter til å lykkes. Regjeringen har tydeligvis glemt de fattige barna. Det har ikke Venstre. Vi vil gi barnet muligheten.

Pål Farstad, stortingsrepresentant
Ragnhild Helseth, fylkesleder Møre og Romsdal Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**