Idag: Møte i utvalg for Næring, plan og miljø

Møtet i utvalget starter kl. 1800 i kommunestyresalen på rådhuset i Sundet. Det skal behandles en lang rekke saker. Møtet er åpent for publikum. Se innkallelsen og sakslisten her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Venstre er ikke representert i utvalget, men hvem som er medlemmer kan du se her.

FORSLAG TIL SAKSLISTE:

DS 14/160 (14/2713) Gbnr. 15/260 – Eidsvoll – Vedtak: Søknad om tillatelse/dispensasjon til oppføring av garasje – Godkjent.

DS 14/161 (14/2657) Gbnr. 93/189 – Dal -Vedtak: Søknad om tillatelse til oppføring av garasje – Godkjent

DS 14/162 (14/2211) Gbnr. 95/1 – Råholt -Vedtak: Søknad om tillatelse til oppføring av enebolig -Godkjent

DS 14/163 (14/2214) Gbnr. 95/1 -råholt – Vedtak: Søknad om tillatelse til oppføring av enebolig (hus 4) – Godkjent

DS 14/164 (14/2613) Gbnr. 76/182 – Dal -Vedtak: Søknad om tillatelse til oppføring av tomannsbolig – Godkjent

DS 14/165 (14/2828) Gbnr. 17/381 – Eidsvoll -Vedtak: Søknad om tillatelse til oppføring av enebolig og garasje – Godkjent

DS 14/166 (14/3307) Gbnr. 63/163 -Minnesund- Vedtak: Godkjenning av tiltak for oppføring av tre eneboliger i rekke i felt BK-3, samt to frittstående eneboliger i felt BK-2 – Dispensasjon for bygging i regulert fellesareal og utenfor regulert byggegrense- Godkjent

DS 14/167 (14/3014) Gbnr. 93/190 – Dal – Vedtak:- Oppføring av dobbelgarasje – Godkjent

DS 14/168 (14/2207) Gbnr. 95/1 – Råholt -Vedtak: Søknad om tillatelse til oppføring av 3 eneboliger (hus 1,2,3)- Godkjent

DS 14/169 (14/2458) Gbnr. 140/38 – Bøn – Vedtak:- Oppføring av garasje – Godkjent

DS 14/170 (14/2231) Gbnr. 92/843 -Dal – Vedtak:handling – Oppføring av næringsbygg – Godkjent

DS 14/171 (14/2319) Gbnr. 95/174 – Råholt – Vedtak: Søknad om tillatelse til oppføring av garasje- Godkjent

PS 14/73 (14/3363) Eierstrategi og budsjett for Øvre Romerike Brann og Redning IKS (ØRB) for 2015.

PS 14/74 (14/3364) Avregning av innskutte verdier i Øvre Romerike Brann og redning IKS (ØRB).

PS 14/75 (13/181) Fastsetting av “Planprogram for utarbeidelse av reguleringsplan for reguleringsplan for Mork Gård – Massedeponi, gbnr. 147/1 Eidsvoll kommune

PS 14/76 (10/3821) Forslag til detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Fv 177 og 181, Vilberg – Finnbråtavegen. Sluttbehandling

PS 14/77 (10/2813) Høring – Regional plan for vannforvaltningen i Vannregion Glomma 2016-2021 og Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021

PS 14/78 (08/2929) Forslag til endring av reguleringsplan for Furuset senter, Dal, gbnr. 88/50 m.fl, sluttbehandling

PS 14/79 (10/3950) Sluttbehandling- forslag til områdereguleringsplan for Holmenga næringsområde

PS 14/80 (10/2413) Sluttbehandling- Forslag til områdereguleringsplan for Bønsdalen- gbnr. 137 m.fl.

PS 14/81 (12/1628) Klage på kommunestyrets vedtak av 17.09.2013, forslag til detaljregulering for Franshagan, felt B7, del av gnr. 129, bnr.8.

PS 14/82 (14/2344) Forslag til Detaljreguleringsplan for gbnr. 96/598 og 96/599 – Del av Ladderudåsen/Vestenga Vest, førstegangsbehandling.

PS 14/83 (11/5416) Gbnr. 60/19 – Hammerstadvegen – Dispensasjon ifm. oppføring av ny bolig – Klage på avslagsvedtak

PS 14/84 (13/2337) Gbnr. 93/187 – Klage på vedtak vedr. gebyr ved saksbehandling

PS 14/85 (08/1181) Gbnr. 16/139 – Klage på vedtak vdr. krav om uavhengig kontroll

PS 14/86 (13/1894) Gbnr. 163/21 – bruksendring av bestående bygning – fra uthus til bolig

PS 14/87 (14/3213) Søknad om konsesjon på Fjellhaug, gbnr. 74/7, 27 og 36 i Eidsvoll. Søker: Anne Grethe Olsen.

PS 14/88 (14/154) Førstegangsbehandling- forslag til detaljreguleringsplan for Skinnstudump- gbnr. 96/24,440.

PS 14/89 (14/3248) Søknad om tillatelse til fradeling på Doknes, gbnr. 53/1. Søker: Bente og EugenTømte, Eidsvoll.

PS 14/90 (14/3181) Søknad om konsesjon på erverv av Årnes, gbnr. 232/2 mfl. Søker: Vidar Svendby, Feiring.

PS 14/91 (12/164) Oppgradering av eksisterende 66 kV kraftledning Minne-Kvisler mellom Minne og Engerfjellet i Eidsvoll. Høring av konsesjonssøknad.

PS 14/92 () Eventuelt

RS 14/22 (14/1298) Gbnr.10/88 – eidsvoll -Vedtak – Søknad om dispensasjon for fradeling av tilleggsareal – Godkjent m/vilkår

RS 14/23 (14/3013) Gbnr.22/55 -Eidsvoll – Vedtak – Søknad om tillatelse til fradeling – Godkjent m/vilkår

RS 14/24 (14/3265) Gbnr.63/1 Feste 32 -Eidsvoll – Vedtak – Søknad om fradeling av eiendommen – Godkjent m/vilkår

RS 14/25 (14/2627) Gbnr.138/106 – Bøn -Vedtak – Søknad om tillatelse til fradeling Godkjent m/vilår

RS 14/26 (14/3116) Gbnr.94/28 – Råholt -Vedtak – Søknad om tillatelse til fradeling – Godkjent m/vilkår

RS 14/27 (14/3419) Gbnr.16/38,16/80 – Eidsvoll – Vedtak – Søknad om tillatelse til fradeling – Godkjent m/vilkår

RS 14/28 (14/1921) Gbnr.96/420 – Råholt -Vedtak – Søknad omdispensasjon og tillatelse til fradeling – Godkjent m/vilkår

RS 14/29 (14/3100) Gbnr.93/12 -Dal – Fradeling av 4 parseller – Godkjent

Du finner innkallelsen og sakspapirene til møtet her.

NB! Husk at møtet er åpent for publikum. Du kan kun få med deg møtet ved personlig fremmøte. Politiske møter i folkevalgte organer i Eidsvoll overføres ikke på TV eller internett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**