Alstahaug kommune og kjøpsavtalen med Hotell Syv Søstre

Venstres Hanne Nora Nilssen har som eneste representant stilt spørsmålstegn ved ordførerens habilitet i forbindelse med ordførerens signering av kjøpsavtale mellom Alstahaug kommune og Hotell Syv Søstre. Ordføreren har permisjon fra hotellet i perioden han er valgt som ordfører. I et leserinnlegg tar hun opp kjøpsavtalens punkt angående parkering og frikjøp, og de mange spørsmålene hun ikke har fått svar på i den forbindelsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Alstahaug kommune og kjøpsavtalen med Hotell Syv Søstre

I forbindelse med Alstahaug kommunes inngåtte kjøpsavtale med Hotell Syv Søstre AS, har jeg mange spørsmål som jeg gjerne ville hatt svar på. Jeg har forsøkt å finne svar ved å innhente relevante dokumenter i saken. Jeg har ikke klart å få tilgang til alle dokumentene, og de jeg har mottatt har ikke gitt så mange svar. Derimot har de reist flere spørsmål. Blant annet mange spørsmål knyttet til at hotellet har fått innvilget dispensasjon fra kravet til opparbeiding av parkeringsplasser for de 96 nye hotellrommene.

Alle som skal bygge hus, leiligheter, hoteller osv. plikter samtidig å opparbeide parkeringsplasser. Hotell Syv Søstre skulle etter reguleringsbestemmelsene ha opparbeidet 67 nye parkeringsplasser når hotellet utvidet med 96 rom. I tillegg skulle de ha opparbeidet 17 nye parkeringsplasser for nedbygging av 17 gamle, totalt 84 parkeringsplasser. Nå er det slik at midt i sentrum av bykjernen i Sandnessjøen, kan man søke kommunen om å få "kjøpe seg fri" fra denne forpliktelsen. Man benytter da de kommunale parkeringsplassene i stedet for å bygge egne. Kommunestyret har bestemt at dette skal koste 180.000 kr pr. parkeringsplass man slipper å bygge selv.

Hotell Syv Søstre oppgav i sin søknad om rammetillatelse, datert 6.desember 2012, at de planla bygging av et nytt parkeringshus på dagens parkeringsplass ovenfor hotellet, videre at denne skulle være i drift før det ble gitt ferdigattest til Hotellet. Dette er i tråd med reguleringsbestemmelsene som kommunestyret vedtok. Den 22.mai 2014 mottok imidlertid Alstahaug kommune en søknad om frikjøp for parkeringsplasser. Dette til tross for at hotellet ligger utenfor området som politikerne har bestemt skal kunne benytte seg av denne frikjøpsordningen. Den 17.juni 2014 blir det i et administrativt vedtak innvilget dispensasjon fra de kommunale vedtektene som regulerer frikjøp, slik at hotellet får tillatelse til å kjøpe seg fri fra plikten til å opparbeide egne parkeringsplasser. Som en konsekvens av dette slipper de dermed å bygge parkeringshuset som de oppgav i sin rammetillatelse at de skulle gjøre. Kommunestyret vedtok den 25.04.2013 å øke frikjøpsbeløpet til 180.000 kr. pr parkeringsplass. Siden søknaden om å få frikjøpsordning er datert 22.05.2014, skulle hotellet normalt ha betalt 15.120.000 kr for dette. I den inngåtte kjøpskontrakten som ordfører og rådmann har signert på vegne av Alstahaug kommune i september, vises det imidlertid til et frikjøpsbeløp på totalt 705.000 kr. En differanse på 14.415.000 kr., altså nesten 14,5 millioner kroner.

I et møte mellom ordfører, administrasjonssjef og hotellet den 3.06.2013 skal ordfører og administrasjonssjef ha lovet hotellet at satsen på frikjøpsbeløpet ville være 15.000 kr. Dette siden rammetillatelsen ble sendt inn allerede i desember 2012, og altså før kommunestyret økte beløpet for frikjøp av parkeringsplasser til 180.000 kr. Det vanlige er å la søknadstidspunktet være styrende for hvilket frikjøpsbeløp som skal være gjeldende.

Tar vi utgangspunkt i summen som ble satt for frikjøpsavtalen (705.000 kr.) og dividerer denne med (15.000 kr.) frikjøpsbeløpet pr. parkeringsplass, finner vi ut hvor mange parkeringsplasser hotellet har kjøpt seg fri fra. Og her kommer nok en overraskelse. For i motsetning til det administrative vedtaket som gir hotellet tillatelse til å kjøpe seg fri fra plikten til å opparbeide 84 parkeringsplasser, så har altså hotellet bare betalt for 47 parkeringsplasser. En differanse på hele 37 parkeringsplasser.

Hvorfor hotellet har fått innvilget denne "rabatten" på antall parkeringsplasser har jeg ikke funnet ut. Ei heller hvorfor ordfører og rådmann lovet hotellet at det er tidspunktet da rammetillatelse ble gitt som skal være styrende for frikjøpsbeløpet. Dette til tross for at hotellet i sin søknad om rammetillatelse oppgav at de skulle bygge parkeringshus. Med andre ord har hotellet fått mulighet til å kjøpe seg fri fra en forpliktelse om å opparbeide parkeringsplasser/parkeringshus. I tillegg har de fått fratrekk i frikjøpsbeløp på rundt 14,5 millioner kroner av Alstahaug kommune. Det er blant annet dette ordfører og de møtene medlemmene i formannskapet den 10.september har gitt aksept for.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**