Venstres budsjett 2015 for Horten

Vi vil i tillegg til det gode grunnlaget lagt av administrasjonen forsterke følgende områder: Barn i fattige familier, aktive barn og unge, klima og miljø, byutvikling, helse og vedlikehold. Vårt budsjettforslag styrker Horten som en grønn, varm og levende kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Ordsky budsjett 2015

Vi vil rose administrasjonen for et godt forslag til budsjett og handlingsplan for 2015-2018. Det gjennomgående fokuset på folkehelse, forebygging og tidlig innsats er helt i tråd med Venstres program. I et stramt budsjett vil vi gi honnør for den stødige økonomiske styringen, og hele organisasjonens arbeid gjennom kontinuerlig forbedring og LEAN.

Det er gitt økte rammer til skole som også er et resultat av budsjettprioriteringene vi har gjort i de tre siste årene. Vi er glad for at kommunen nå gjeninnfører leirskole på barnetrinnet. Administrasjonen synligjør også en viktig satsning på rus og psykiatri, og styrket oppfølging i skolehelsetjenesten og barnevern. Det gjelder også utviklingen av velferdsteknologi og flere trinn i omsorgstrappa for å møte fremtidig behov for omsorgstjenester.

Det skjer svært spennende planarbeider innen kultur og sentrumsutvikling noe som vi vil følge opp. Vi ser frem til fullføringen av arbeidet med nye brukervennlige nettsider som skal gi forbedret informasjon og økt åpenhet for innbyggerne. Dette var et av tiltakene Venstre prioriterte i fjorårets budsjett.

Venstres budsjettforslag for 2015-2018 styrker Horten som en grønn, varm og levende kommune.

Les hele budsjettet her: Venstres budsjett Horten 2015

Det innholder blant annet:

Barn i fattige familier
Gradert foreldrebetaling barnehage
Gratis plasser på fritidsaktiviteter
Utstyrstøtte

Aktive barn og unge
Bredere tilbud på Kulturskolen
Utearealer Fagerheim skole/barnehage
Kaldhall Nykirke

Klima og miljø
Flere bysykler
Flere lavutslippsbiler
Kildesortering
Bybieprosjekter
Langrunn

Byen og havna
Levende by- sentrumsutvikling
Oppgradering byrom i havna

Helse
Støttekontakt
Utviklingshemmede

Klikk her for å se hele budsjettet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**