Budsjettet: Svarene fra rådmannen

Onsdag i forrige uke møtte Venstres folkevalgte i Eidsvoll den nye rådmannen. Med seg hadde Knut Bakkehaug og Kjersti Almåsvold en rekke spørsmål om forslaget til budsjett og handlingsplan. Her kan du lese svarene fra rådmannen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Knut Bakkehaug i Eidsvoll Venstre

Foto: Venstre

Spørsmålene Bakkehaug og Almåsvold hadde med seg til rådmannen 19.11, kan du lese her.

Her er svarene:

Punkt 1.2
Rådmannen gjentok det synspunktet han hadde i kommunestyret 15.10. Han forklarte synspunktet med at dette innebærer for stor grad av usikkerhet. Videre at kommunen er for liten og risikoen for store utslag. Videre sa han at bevilgningene til kommunene i utgangspunktet var til drift og ikke til investeringer og at staten la til grunn at kommunene selv finansierte sin investeringer. Det ble likevel opplyst at hadde en vært stor som Bergen ville en kunne lagt inn beregninger for økte inntekter og utgifter ved befolkningsvekst.

Punkt 1.4
Rådmannen opplyste kort at Eidsvoll kommune betaler 0,75 prosent mer enn Norges Banks styringsrente. Videre at en holdt seg til Norges Banks rentebane.

Punkt 2.3
Dette spørsmålet ble utdypet av Knut Bakkehaug i møtet. Etter den nye regelen for veksttilskudd til kommunene er det nå slik at kravet til veksttilskudd er at befolkningen har vokst mer enn 1,6 prosent i gjennomsnitt de tre siste årene. Eidsvoll har hatt en befolkningsvekst i 2013 på 2,5 prosent og ligger an til det samme i 2014. Med dette som forutsetning ville Eidsvoll få veksttilskudd også i 2017, dersom befolkningsveksten for 2015 og 2016 ikke faller under 1,2 prosent pr år.

Rådmannen bekreftet forståelsen av det nye veksttilskuddet og at Eidsvoll må få en befolkningsvekst under 1,2 for årene 2015 og 2016 for at veksttilskuddet skal bortfalle i sin helhet som det framkommer i Rådmannens forslag til budsjett og handlingsplan.

Til spørsmålet om avstemning på 20 millioner til lønnsoppgjør pr år opplyste Rådmannen at beløpet kunne bli litt for lite særlig var risikoen stor i årene det er hovedoppgjør. (2016 og 2018).

Punkt 5.4
Rådmannen opplyste at de var oppmerksom på at den foreslåtte utbyggingen ved Bønsmoen ikke ville gi plass til antatt elevvekst og at en så for seg muligheten for ytterligere ett byggetrinn. I forhold til innsparingene størrelse var denne særlig stor i forhold til antatt gruppestørrelser ved sammenslåingen av Bønsmoen og Eidsvoll Verk skole. Vedrørende ungdomstrinnet ved Feiring ble det ikke gitt noen kommentar.

Punkt 5.12
Rådmannen opplyste at det ikke var tatt standpunkt i forhold til eventuell bruk av bygningsmassen, men at salg ville generere enn ytterligere innsparing.

Rådmannen opplyste at avsetninger til en sentral pott 10 millioner er en reserve som kan være både større og mindre. Han minnet om at kommunestyret i siste år benyttet et betydelig høyere beløp enn 10 millioner utover opprinnelig budsjett.

Punkt 5.13
Rådmannen bekreftet at det er mulig å benytte seg av disposisjonsfond som er gjort her. Det er ikke noen klar grense for hvor mye som kan benyttes,men dersom budsjett og handlingsplan viser at en over tid driver med underskudd som salderes på denne måten kan budsjett og handlingsplan underkjennes.

Punkt 6
Rådmannen viste til at han som Rådmann tidligere ikke hadde opplevd at fylkeskommunen kastet penger etter han til formålet, men han avviste det ikke. Han avviste heller ikke muligheten for å forskuttere midler.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**