Flere elever lykkes bedre med mer tilpasset opplæring

Vida Valen og Berit H. Bjørgan, Nittedal Venstre

Venstre vil sikre et godt læringsutbytte gjennom enda bedre tilpasset opplæring. Alle elever i Nittedal med behov for spesialundervisning skal få det også i framtiden, sier Inge Solli (V), leder i hovedutvalg for oppvekst og utdanning

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Jeg viser til artikkelen om spesialundervisning der Høyre og FrP kritiserer det styrende flertallet for å følge de skolefaglige rådene om å satse på mer tilpasset opplæring. Det er ikke riktig slik Tone T. Johansen uttaler at vi tar fra de svake og gir til de sterke. Mer tilpasset opplæring vil tvert imot føre til at flere elever lykkes bedre i skolen.

 Inge Solli, Nittedal Venstre

Inge Solli, Nittedal Venstre

Lovfestet rett
For det første er det nødvendig å slå fast at elever i Nittedal med behov for spesialundervisning skal få dette også i framtiden. Det er ingenting i saksframlegget fra rådmannen som tilsier noe annet. Tvert imot skriver rådmannen i saken at «så lenge vi har opplæringslovens § 5-1 som gir rett til spesialundervisning er det ikke ønskelig at andelen elever i Nittedal som får spesialundervisning understiger 4 %.» Tallet er basert på internasjonale undersøkelser og nasjonale føringer.
Som et av få land i verden har Norge lovfestet retten til spesialundervisning. Elevene som har rett til spesialundervisning har behov som gjør at det ikke er mulig å ivareta dem i den ordinært tilpassede opplæringen. Det er knyttet et relativt omfattende byråkratisk system til lovverket. Før det fattes enkeltvedtak om spesialundervisning skal eleven grundig utredes av PPT og det skrives en sakkyndig vurdering. Som frittstående sakkyndig instans vil PPT til en hver tid være uavhengig i sine faglige konklusjoner. De elevene som skal utredes av PPT og vurderes for spesialundervisning har behov for radikalt avvikende læringsmål, metode og/ eller organisering fra den ordinære opplæringen. Det er få elever i denne kategorien.

Læringsutbytte
For det andre vil jeg trekke fram at opplæringslovens slår fast at alle elever har krav på tilpasset opplæring. Lovens intensjon er at alle har rett til opplæring i tråd med egne evner og forutsetninger. Den fundamentale hensikten med skole og undervisning er å sikre at alle elever har et læringsutbytte som er maksimalt i forhold til sine forutsetninger. Opplæringen i grunnskolen skal sørge for at elevene har tilstrekkelig læringsutbytte etter ti år. Å fullføre og bestå videregående skole er en sentral målsetting i hele landet, så også i Nittedal.
En opplæring som er tilpasset, kjennetegnes ved varierte undervisningsmetoder, varierte læremidler og variert organisering. Forutsetningen for å lykkes med tilpasset opplæring er en skolekultur som preges av god ledelse i alle ledd. Kommunen som skoleeier, skoleledelsen ved den enkelte skole og læreren som klasseleder i det enkelte klasserom. Gode skoler klarer i høy grad å sikre læringsutbytte for alle elever. I Nittedal er vi i ferd med å foredle en slik god praksis på alle skolene våre.

Ikke som forventet
Til sist vil jeg gjøre oppmerksom på at evalueringer og nyere forskning i Norge viser at spesialundervisning ikke har den effekten som er forventet. Det er store utfordringer knyttet til gjennomføring av spesialundervisningen. Mye tyder på at spesialundervisning som gis til elever som kunne vært ivaretatt i den ordinære opplæringen ikke fører til bedre læringsutbytte. Undersøkelser viser at elever som mottar spesialundervisning kan utvikle en dårligere selvfølelse, og stagnerer i sin læring. I tillegg opplever de å bli stigmatisert og ekskludert. Det er kvaliteten i opplæringen som er avgjørende for om læringsutbytte er til stede eller ikke. Den beste effekten har undervisningen når den skjer innenfor klassefellesskapet i form av god klasseledelse og tilpasset opplæring. Spesialundervisning gis oftest i små grupper på to til fem elever utenfor klasserommet. I stor grad utføres spesialundervisningen av assistenter.

Skal ikke fjernes
Saken som ble behandlet i kommunestyret på mandag handler ikke om at elever skal fratas retten til spesialundervisning. Saken handler om at Nittedalsskolen skal bli enda bedre på å sikre godt læringsutbytte for alle elever. Vi skal styrke lærertettheten i den ordinære opplæringen for at flere elever skal lære, utvikles og mestre fagene innenfor rammen av et godt læringsfellesskap i klassen. Dermed vil vi gjøre mer av det forskning viser virker, og mindre av det som ikke virker.
Det viktige er ikke å tallfeste hvor stor andel av elevene i Nittedalsskolen som skal ha spesialundervisning. Vi vet at god tilpasset opplæring vil gi oss flere skolevinnere og færre skoletapere. Gjennom å styrke lærertettheten i Nittedalsskolen og å kombinere det med høye ambisjoner på alle elevers vegner, god systematisk oppfølging av elevenes læringsutbytte og et godt læringsmiljø vil flere elever lykkes bedre i Nittedalsskolen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**