Hvor vanskelig skal det bli for reindriftsnæringen?

Det ble nevnt i debatten av noen politikere at de ønsker at “folk skal trives i vår kommune”, som om ikke også Venstre ønsker det! Men hvem er “folk”? En familie som ønsker å bygge en hytte i et LNF-området? Reineierne? Folk som ønsker å ferdes i dette området? Det må også være lov å stille spørsmål om alle dispensasjoner som gis fra gjeldende regelverk!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Reinsdyr

Foto: Urvik

Helgelendingen skriver i sitt notat den 3.12.2014 om sak 83/14 i Planutvalget at Venstre og Rødt stemte imot fradeling til fremtidig hyttetomt, uten å forklare i det hele tatt om hva saken dreier seg om. Ser man på side 7 kan man fort får inntrykk av at Venstre stemmer imot alle saker som kommer opp slik enkelte politikere i Vefsn gjerne hevder. Dette er selvsagt ikke tilfelle. Venstre har forholdt seg til Fylkesmannens anbefaling i denne saken.

Saken handler om følgende: eiere av "Lian" gnr 90 bnr 1 i Vefsn kommune har søkt om fradeling av 3 mål tomt til fremtidig fritidseiendom. Bakgrunnen er at søkerne på sikt ønsker å selge landbrukseiendommen sin, men vil ha en fritidseiendom på heimgården. Den aktuelle eiendeommen inngår i et større område avsatt som LNF sone A. Innenfor dette området er det ikke tillatt med annen bygge- eller anleggsvirskomhet enn den som inngår direkte som ledd i stedbunden næring. Kommuneplanens arealdel sier følgende i bestemmelsene til A-områdene:

Å hindre oppføring av fritidsbebyggelse og andre inngrep, etter plan- og bygningslovens §93, slik at vi
a. Hindrer inngrep i urørt natur.
b. Ivaretar de viktigste områdene for biologisk mangfold og naturtyper av lokal, regional og 
nasjonal verneverdi.
c. Sikrer de viktigste områdene for friluftsliv i kommunen for allmennheten.
d. Ivaretar de viktigste næringsinteressene i utmarka.

Fylkesmannens henvisning til § 11-7 og antydning om at kommunens bestemmelse om "hytter til eget bruk for gårder i drift" er lovstridig, anser administrasjonen i Vefsn som irrelevant for saken. Dette gjør derimot ikke Vefsn Venstre. Vi mener heller ikke at hensynet til likebehandling kan anses for å være relevant i saken. Fylkesmannen skriver følgende om dette: Når det gjelder hensynet til likebehandling, går det fram av Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2005/1300 til dagjeldende pbl.85 at hensynet til likebehandling ikke alene kan utgjøre grunnlag for dispensasjon. Det skal svært mye til for at to saker kan sies å være helt like. I dette tilfette vil det faktum at omsøkte parsellen vil bli vesentlig mer eksponert mot myrpartiet rundt Litlengtjønna enn tilfellet for øvrig bebyggelse i området kunne tale for begrunnet forskjellsbehandling.

Det ble nevnt i debatten av noen politikere at de ønsker at "folk skal trives i vår kommune", som om ikke også Venstre ønsker det! Men hvem er "folk"? En familie som ønsker å bygge en hytte i et LNF-området? Reineierne? Folk som ønsker å ferdes i dette området? Det må også være lov å stille spørsmål om alle dispensasjoner som gis fra gjeldende regelverk!

Området ligger i et sentralt område av Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt og brukes av reindriften gjennom store deler av året. Det er derfor ikke ønskelig med spredt og uplanlagt hyttebygging i reindriftens beiteområder, da dette vil føre til økt arealbeslag og forstyrrelse av rein under beiting. Dersom kommunen som planmyndighet tillater fradeling og bygging som ikke er i tråd med vedtatte og omforente planer, vil dette undergrave de planprosesser hvor blant annet reindriftsinteressene har medvirket som høringspart.

Vi har allerede mange klager på rein som beiter i hagen, triste historier om reinsdyr som blir påkjørt av toget og en E6 som går gjennom trekkområdet for reindsyr. De dyrene som er så heldige å ha overlved denne passeringen fra kystbeite og opp til fjellet om våren må få lov å beite i fred uten å komme i konflikt med nye hytter som blir bygd i et sentralt området for reindriftsnæringen. Anmodningen fra Fylkesmannen er at kommunen bør forholde seg til overordnet arealplan, noe Venstre og Rødt har tatt til følge.

Carola Karl Urvik, gruppeleder Vefsn Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**