Budsjettet: Se Venstres alternative forslag til budsjett og handlingsplan 2015 -2018

I sitt alternative forslag til budsjett for 2015 og handlingsplan for 2015 – 2018 opprettholder Venstre alle skolene i Eidsvoll og støtter utbygging av ny skole i Trolldalen. Venstre sier nei til eiendomsskatt, men regner med at veksttilskudd vil øke inntektene. Les intervju med Knut Bakkehaug og se hele Venstres budsjettforslag her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Venstres kommunestyrerepresentant Knut Bakkehaug er fornøyd med at Venstre for tredje år på rad legger frem sitt eget, alternative forslag til budsjett og handlingsplan for Eidsvoll. – Du kan se at vi følger opp politikken vår over tid. Det er en klar linje over tid i alt vi gjør, sier han.

Venstre prioriterer skole
Det viktigste for Venstre er å fortsette satsningen på skole. I forslaget opprettholdes Finstad skole, Eidsvoll Verk skole og ungdomstrinnet i Feiring. Venstre vil også bygge ny skole i Trolldalen. I tillegg bevilges det penger til digitale læremidler. – Dette er i tråd med hva vi har gjort i hvert eneste budsjettforslag denne perioden, sier Knut Bakkehaug. Les mer om Venstres satsning på skole her.

TV-overføringer, frisklivsentral og satsning i Sundet
Venstre opprettholder i sitt forslag til budsjett Frisklivsentralen. I tillegg bevilger partet penger til TV-overføringer av møter i folkevalgte organer, psykomotorisk fysioterapi, opprettholdelse av AMU/verneombud og til støping av Donalis kunstverk.

Ved å fjerne låneopptak til ny barnehage og til Bønsmoen skole reduseres utgiftene til betaling av renter og avdrag. Dette gir en innsparing på mer enn 15 mill. kr i fireårsperioden.

Venstres utgifter til driften blir høyere enn rådmannens forslag de to første årene, og lavere de to siste i handingsplanperioden. Hvordan finansierer partiet sine endringer? I 2015 og 2016 reduserer Venstre overskuddet på driftsbudsjettet, mens de to siste årene blir finansiert ved bruk av fond – og ved å budsjettere med et veksttilskudd fra staten på grunn av befolkningsveksten.

Tar ikke med realinntektsvekst
Sammenlignet med tidligere års budsjettforslag er det en vesentlig forskjell i årets budsjettforslag fra Venstre; det er ikke lagt inn øket realinntektsvekst på grunn av befolkningsøkning. Partiet har likevel tatt med et eksempel nederst i sitt tallbudsjett for hva dette ville gitt av ekstra inntekter, med tre ulike anslag. Venstre har dermed en betydelig inntektsreserve som kan brukes.

– Budsjettet viser Venstres økonomiske prioriteringer, samtidig som det er både moderat og ansvarlig, sier Knut Bakkehaug.

Satser i Sundet
Venstre gjentar sitt forslag om å utrede park på Sundtoppen, og Knut Bakkehaug regner med støtte fra SV. – SV har selv foreslått dette tidligere, sier Bakkehaug. I tillegg ber partiet om utredning av et serviceanlegg for småbåter ved Skjoldnestangen. Også dette et forslag partiet har tatt opp i flere sammenhenger, første gangen ved budsjettbehandlingen for 2012.

Myke trafikanter og elbiler gir penger fra fylket
Venstre foreslår å rullere trafikksikkerhetsplanen, fordi ferdigstilte prosjekter for nye gang- og sykkelveier kan gi økonomisk støtte fra fylkeskommunen. I tillegg foreslår partiet ladestasjoner for elbiler flere steder i kommunen. Også dette vil gi penger fra fylkeskommunen.

Se hele budsjettforslaget med tall, verbalforslag og begrunnelser her.

Les Venstres kommentarer til de andre partienes budsjettforslag her.

Les intervjuet med Eidsvoll Venstres lokale folkevalgte Knut Bakkehaug og Kjersti Almåsvold i dagens EUB her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**