Idag: Kommunestyremøte med budsjett

I dag har kommunestyret sitt siste møte i 2014. Møtet starter i rådhuset i Sundet kl. 1600. Den viktigste saken er forslaget til budsjett for 2015 og handlingsplan 2015 – 2018. Knut Bakkehaug møter for Venstre. NB! Husk at møtet er åpent for publikum. Se sakslisten og sakspapirene her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


FORSLAG TIL SAKSLISTE:

PS 14/74 (14/2749) Handlingsplan 2015 – 2018. Budsjett 2015 Venstre har invitert til samarbeid. Venstres satsning på skolesektoren i budsjettet. Venstre vil legge ned finansutvalget.

PS 14/75 (14/3124) Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Eidsvoll 2010 – 2020 med handlingsplan for anlegg 2015 – 2016. Rullering 2014.

PS 14/76 (14/3578) Felles saksframlegg. Framtidig IKT-samarbeid

PS 14/77 (14/3363) Eierstrategi og budsjett for Øvre Romerike Brann og Redning IKS (ØRB) for 2015.

PS 14/78 (14/3364) Avregning av innskutte verdier i Øvre Romerike Brann og redning IKS (ØRB).

PS 14/79 (14/1547) Omgjøring av vedtak vedr. etterjustering av tilskudd til ikke-kommunale barnehager etter fastsettelsen av årsregnskap for 2013 – nytt saksfremlegg

PS 14/80 (13/841) Felles saksframlegg. Samarbeidsavtale for vertskommunesamarbeid innen miljørettet helsevern på Øvre Romerike

PS 14/81 (10/3950) Sluttbehandling- forslag til områdereguleringsplan for Holmenga næringsområde

PS 14/82 (08/2929) Forslag til endring av reguleringsplan for Furuset senter, Dal, gbnr. 88/50 m.fl, sluttbehandling

PS 14/83 (13/270) Plan for selskapskontroll for kommunene på Øvre Romerike

PS 14/84 (14/3758) Kontrollutvalgets årsplan for 2015

PS 14/85 (14/3270) Søknad om kommunal investeringsstøtte ved bygging og rehabilitering av idretts- og aktivitetsanlegg

PS 14/86 (13/181) Fastsetting av “Planprogram for utarbeidelse av reguleringsplan for reguleringsplan for Mork Gård – Massedeponi, gbnr. 147/1 Eidsvoll kommune

PS 14/87 (10/2413) Sluttbehandling- Forslag til områdereguleringsplan for Bønsdalen- gbnr. 137 m.fl.

PS 14/88 (10/2813) Høring – Regional plan for vannforvaltningen i Vannregion Glomma 2016-2021 og Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021

PS 14/89 (10/3821) Forslag til detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Fv 177 og 181, Vilberg – Finnbråtavegen. Sluttbehandling

RS 14/7 (14/550) Protokoll kontrollutvalget Eidsvoll 08.09.14

PS 14/90 () Interpellasjoner og spørsmål

RS 14/6 (14/550) Protokoll kontrollutvalget Eidsvoll 17.11.14

RS 14/7 (14/550) Protokoll kontrollutvalget Eidsvoll 08.09.14

RS 14/8 (14/419) Referat fra ØRU styremøte 24.10.14

RS 14/9 (14/419) Referat fra ØRU styremøte 28. november 2014

Innkallelse og sakspapirer kan du lese her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**