Vefsn Venstre sier nei til salg av statsgrunn

Eiendomsrett er også en strategisk ressurs. Hva regjeringens planer vil bety for arbeidsplassene i Statskog er det blitt uttrykt stor bekymring for. En fersk undersøkelse viser at regjeringen er på kollisjonskurs med en stor majoritet av det norske folk. For Venstre er det viktig at evigvarende naturressurser også er tilgjengelig for kommende generasjoner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Lomsdal Visten

Foto: Naturvernforbund

Statskog SF har fått i oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet høsten 2014 å belyse ulike modeller for privatisering og organisering av Statskogs skogvirksomhet på økonomisk drivbare arealer, inkludert økonomiske og praktiske konsekvenser av modellene. Om regjeringen skulle få flertall i Stortinget for en privatisering av hele skogvirksomheten, kan det bli snakk om å selge 4,7 millioner dekar drivbar skog.

Statskog SF eier i dag 14% av fastlands-Norge, noe som er en lav eierandel sammenlignet med andre land vi gjerne sammenligner oss med. I Sverige eier staten ca. 30% , mens i Tyskland ligger tallet på 52 %, og i Canada er 92 % av arealene statseid.

Tilrettelegging for friluftslivet er en høyt prioritert oppgave for Statskog, som samarbeider i dag med alt fra små, lokale turlag til landsomfattende NJFF (Norges Jeger- og Fiskerforbund), Den Norske Turistforening og andre offentlige aktører, skoler, barnehager, friluftsråd m.fl. Norges Jeger- og Fiskerforbund mener at statlig grunn bør forbli statlig, fordi “det er den eneste garantien for at allmenheten skal ha tilgang til å jakte og fiske”.

For at Statskog skal kunne fortsette sitt arbeid med tilrettelegging for jakt, fiske og friluftsliv må man ikke fjerne inntektsgrunnlaget til Statskog. Salg av produktive skogeiendommer til høystbydende, og tapping av egenkapitalen som skulle investeres i miljøvennlig energiproduksjon fører til det stikk motsatte.

Samfunnsoppdraget skiller Statskog fra de private grunneierne. Dette viktige oppdraget som kommer hele allmennheten til gode, kan ikke forventes å bli ivaretatt ved en privatisering av eiendommene som i dag eies av Statskog.

Eiendomsrett er også en strategisk ressurs. Hva regjeringens planer vil bety for arbeidsplassene i Statskog er det blitt uttrykt stor bekymring for. En fersk undersøkelse viser at regjeringen er på kollisjonskurs med en stor majoritet av det norske folk. For Venstre er det viktig at evigvarende naturressurser også er tilgjengelig for kommende generasjoner.

Vefsn Venstre vil:
Gå i mot ytterligere nedsalg av statsgrunn.
Sikre allmennhetens tilgang til jakt og fiskeområder.
Reversere den økonomiske utarmingen av Statskog SF, bl. a. ved å tilbakeføre regjeringens ekstraordinære utbytte fra 2014 på 60mill kroner.
Opprettholde lokale kompetansemiljøer innen natur- og skogforvaltning gjennom å tilføre oppgaver innen forskning, klimatiltak, utprøving av nye forvaltningsmetoder og gjennomføring av andre politiske mål.

Årsmøte i Vefsn Venstre
Mosjøen, 22.1.2015

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**