Et grønt, sosialt og liberalt Tromsø

Uttalelse vedtatt på Tromsø Venstres årsmøte den 21. januar 2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Tromsø Venstre

Foto: Paul Pedersen

Tromsø Venstre går til valg på et grønt, sosialt og liberalt Tromsø. Venstre vil at Tromsø skal være en by som er åpen for nye impulser og er opptatt av kompetanse og kunnskap. Byen skal ta vare på nærmiljøet sitt, samtidig som den tar sin del av det globale ansvar for rettferdighet og miljø.

Venstre ønsker satsing på kunnskap, med fokus på en god skole der lærere og skoleledere fortsatt skal ha mulighet til etter- og videreutdanning og en god og moderne undervisning. Venstre vil også ta i bruk digitale verktøy for å sikre alle barnehagebarn og elever gode digitale ferdigheter. Alle barnehager i Tromsø skal ha tilstrekkelig kvalifisert personell. Venstre vil også jobbe for en fortsatt styrking av skolehelsetjenesten og at det ansettes flere helsesøstre. Vi vil ha flere tiltak som er med på å gjøre at lærerne får mer tid til sine kjerneoppgaver som undervisning og vurderingsarbeid. For oss er det viktig å jobbe for mindre byråkrati i skoleverket.

Venstre mener at det viktigste tiltaket som må gjennomføres i neste kommunestyreperiode er en ny grønn og moderne transportpolitikk i en ny Tromsøpakke 4. Pakken må sikre gode løsninger for flere og bedre gang- og sykkelveger, tilrettelegging for en bedre og billigere kollektivtransport, flere ladestasjoner for el-biler og robuste kollektivløsninger i store trafikkårer, som for eksempel Stakkevollvegen. For å få dette til vil Venstre også øke den lokale drivstoffavgiften for å finansiere Tromsøpakken og sikre at forurenser betaler. Venstre vil jobbe for at saken om ny innfartsvei til Tromsø finner sin løsning i neste kommunevalgperiode.

Tromsø vokser raskt, og byens mangfold av forskjellige mennesker fra ulike kulturer er en stor styrke for Tromsø. Venstre vil ta vare på byens mangfold. Samtidig er det en utfordring å sikre nok boliger i Tromsø. Venstre vil jobbe for at det offentlige og det private til sammen skal bygge 900 nye boligenheter hvert år i Tromsø. For å styrke opp om kollektivstrategien må det i større grad fortettes rundt kollektivtraséer og knutepunktene i bydelene. Venstre er opptatt av å utvikle alle deler av Tromsø kommune. Det er derfor viktig med en politikk som sikrer vekst og utvikling i bygdene i Tromsø.

Tromsø er kjent for sitt rike kulturliv. Venstre til sikre at det fortsatt finnes et bredt tilbud innen kunst og kultur for alle samfunnslag, med gode rammebetingelser, bistand, samhandling og tilrettelegging for skapende aktører. Venstre vil jobbe aktivt videre for det planlagte idrettsløftet gjennomføres med Tromsøbadet, klatrehall og turnhall på Templarheimen, Grønnåsen skistadion, rulleskiløype og normalhall på Storelva samt TUIL Arena.

Venstre vil være en garantist for at det skal føres en god næringspolitikk i Tromsø som bidrar til nye arbeidsplasser og flere bedriftsetableringer. Vi vil fortsatt føre en liberal skjenkepolitikk, enkle løsninger, satse på gründere og tilrettelegge spesielt for grønne, bærekraftige og fremtidsrettede næringer som sjømatnæringen. Vi vil også støtte gode tiltak for et mer levende og attraktivt sentrum.

Venstre vil prioritere mer til de som trenger de mest. Vi vil sørge for ytterligere styrking av rus- og psykiatritjenesten, samt at byggingen av omsorgsboliger går som planlagt. Venstre vil også arbeide for at innbyggerne får valgfrihet innen pleie- og omsorgstjenester utført av godt kvalifisert personell. Vi vil ha et raust, varmt og inkluderende Tromsø.

Venstre går til valg med mål om fortsatt deltakelse i et borgerlig byråd. Tromsø trenger et byråd som tar ansvar for kommuneøkonomien, kunnskap i skolen og innbyggernes valgfrihet. Det er samtidig viktig med et sterkt Venstre for at grunnleggende liberale og grønne verdier blir ivaretatt og videreført i Tromsø. Venstre mener at det er viktig at store og viktige reformer i Tromsøpolitikken har bred politisk forankring, og kan stå seg gjennom skiftende politiske flertall.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**