Formannskapet: Avvises opposisjonens tekstforslag igjen?

I fjor ble Ap, Høyre og FrP enige på bakrommet om at de ikke ville støtte andre tekstforslag til budsjettet enn sine egne. Dermed ble forslagene fra samarbeidspartnerne KrF og EDB parkert. I morgen skal formannskapet behandle tekstforslagene til budsjettet for 2015. Se forslagene med rådmannens kommentarer her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**


I morgen er det møte i Eidsvoll formannskap. Da skal formannskapet ta stilling til tekstforslagene som ble fremmet da kommunestyret behandlet budsjettet for 2015, i desember i fjor.

Venstres Knut Bakkehaug kritiserte de tre store partiene for både å kjøre over sine egne samarbeidspartier – og opposisjonen, både i et intervju her på siden, og i et innlegg i EUB.

Venstre tok opp saken i kommunestyret, men ordfører Einar Madsen (Ap) var ikke bekymret for fremgangsmåten. Han ville heller ikke mene noe om at flertallet (Ap, Høyre, FrP) anbefalte mindretallet å ikke fremme sine egne tekstforslag – fordi de uansett ville bli nedstemt.

Så langt tekstforslagene for 2014-budsjettet. I morgen er det tekstforslagene for 2015-budsjettet som skal behandles. Her er forslagene, med rådmannens kommentarer:

“Rådmannens innstilling:

Saken legges frem uten innstilling.

SAKSUTREDNING

1. Saksopplysninger

I forbindelse med behandling av handlingsplanen for 2015 — 2018 i kommunestyremøtet 9. desember 2014, kom det inn en rekke verbalforslag. De ulike forslag er gjennomgått av administrasjonen og flere punkter foreslås tatt med i det videre arbeidet. Følgende forslag framkom under behandlingen fra de ulike partier:

Verbalforslag fra SP:

1. Rådmannen bes starte en prosess for samordning av ledelsen av hjemmetjenesten og Vilberg kompetansesenter for pleie og omsorg for å oppnå en bedre ressursutnyttelse og bedre kunne se tjenestene i sammenheng.

Rådmannens kommentarer: Kommunen skal vurdere lederstruktur på Vilberg kompetansesenter i 2015 og det er i seg selv en stor utredningsoppgave. Utredning av virksomhetsstruktur frarådes.

2. Rådmannen bes iverksette tiltak for å bedre utnyttelsen av Panorama til beste for befolkningen og kulturlivet i Eidsvoll kommune.

Rådmannens kommentarer: Dette kan vurderes nærmere i 2015, jfr. også forslag fra SV nedenfor.

Verbalforslag fra SV:

3. Eidsvoll kommune tar initiativ til et forpliktende samarbeid med sentrumsforeningen om drift av Panorama kino. Dette er et viktig kulturelt tilbud og svært viktig for Eidsvoll sentrum.

Rådmannens kommentarer: Kan vurderes nærmere i 2015.

4. Den planlagte utbyggingen i tilknytning til Gladbakk bygges så stort at det kan ta opp i seg boenhetene som i dag er på Haugtun. Disse boligene er i meget dårlig stand og bør kondemneres.

Rådmannens kommentarer: Kan vurderes nærmere i 2015.

5. Ny 6 — 8 avdelings barnehage på Råholt utredes og klargjøres på tomten til Råholt barnehage i Haugveien. Tomten utvides med det området som trygdeboligene på Haugtun ligger i dag.

Rådmannens kommentar er: Vurderes nærmere i 2015. Eksisterende barnehagetomt på Råholt har svært god beliggenhet for barnehagedrift. Presset på barnehager i Råholtområdet vil fortsette selv etter utvidelse av Råholtbråtan barnehage.

6. Utvidelsen av Bønsmoen skole utsettes til behovet er nærmere utredet. 20 millioner
av det avsatte beløpet brukes til utvidelse av Eidsvoll Verk skole.

Rådmannens kommentarer: Det vil bli lagt frem egen sak om befolkningsprognoser, elevtall på de ulike skolene, skolegrenser og skoleinvesteringer.

7. Barnehagetomta på Langset utvides eller ny tomt skaffes til veie.

Rådmannens kommentarer: Bevilgningsspørsmål. Ny barnehage på Langset er ikke aktuelt i planperioden, men med tanke på fremtidig utbygging bør eksisterende tomt på ca. 4 mål utvides til om lag det dobbelte. Alternativt bør det søkes å finne annen tomt.

Verbalforslag fra KRF:

8. Legg lokk over Eidsvoll Verk stasjon.

Det er stort behov for flere parkeringsplasser ved Eidsvoll Verk stasjon. KrF ber om at det jobbes langsiktig med sentrale myndigheter med sikte på å legge lokk over jernbanekulverten fra stasjonen og til tunnelen. Dette vil være kostbart, men vil også gjøre det lettere å bruke andre arealer i nærområdet til andre formål enn parkering
som bebyggelse, dyrket mark osv.

Rådmannens kommentarer: Tiltaket vil sannsynligvis være svært kostbart og må i tilfelle prioriteres av andre instanser enn kommunen. Tiltaket er neppe realistisk på kort og mellomlang sikt.

9. Vi trenger matebusser til/fra stasjonene

Stadig flere fra Eidsvoll ønsker å bruke toget. Det er en gledelig utvikling. Samtidig får vi problemer med å skape mange nok parkeringsplasser selv om arealet er utvidet flere ganger. Vi ber derfor kommunen i samarbeid med fylkeskommunen om å utrede mulighetene for matebusser til/fra Eidsvoll stasjon. Bussene må gå i rushtida til/fra de store boligstrøkene.

Rådmannens kommentarer: Det bør arbeides politisk i forhold til Ruter og AFK.

10. Tog fra Eidsvoll via Dal til Jessheim

Vi ber ordfører og rådmann arbeide aktivt overfor Jernbaneverket og NSB for at det igjen kan kjøre persontog på strekningen Eidsvoll — Dal — Jessheim. Dette vil være et tiltak som kan redusere biltrafikken på samme strekning, og som kan binde de to tettstedene Sundet og Jessheim tettere sammen.

Rådmannens kommentarer: Dette bør i tilfelle arbeides politisk overfor NSB.

11. Utrede utvikling av området rundt paviljongen på Bankplassen

Utbyggingen av bankplassen i Sundet har skapt et godt sted for mange arrangement. Dessverre har det i praksis vist seg at det er vanskelig å få god nok bruk av paviljongen ute i elva. Dette skyldes for få publikumsplasser, for lang avstand mellom publikum og scenen og at det ikke er dansegolv foran scenen.
En god ide kan være å fylle ut vannspeilet mellom scene og dagens sitteplasser. Vi ber om at dette blir utredet.

Rådmannens kommentarer: Sak kan utredes men det kan tenkes flere alternativer enn utfylling. For utarbeidelse av illustrerende skisser og kostnadsoverslag for et slikt prosjekt, må det hentes inn konsulenthjelp. Dette medfører et antatt behov for en tilleggsbevilgning på kr 300.000,-.

Verbalforslag fra V:

12. Finansutvalget legges ned.

Rådmannens kommentarer: Det vil være Få saker til utvalget i 2015, og saker som vil
komme kan behandles i formannskapet.

13. Organisasjonen NHO Service inviteres til en gjennomgang av rapporten «Sammen for velferdig i Eidsvoll kommune», slik at de folkevalgte kan få en innføring i rapportens funn og utdyping av forslag til hvordan innføring av «beste praksis» kan frigjøre ressurser til velferdstilbudet.

Rådmannens kommentarer: Dette må vurderes politisk via ordfører.

14. For å benytte seg av tilskuddet fylkeskommunen har etablert for ladepunkter for elbiler bør det legges fram et forslag til plan for kommunestyret i 2015, for etablering av slike ladepunkter i Sundet, på Råholt og resten av kommunen.

Rådmannens kommentarer: Kommunal drift kan begynne å se på dette som mulighetsstudie i 2015 og 2016. På grunn av kapasitetsbegrensning vil saken ta noR tid. Det må forventes at det må kjøpes inn konsulenthjelp for deler av studiet, dette må administrasjonen i tilfelle komme tilbake til.

15. Rådmannen bes utarbeide en sak for kommunestyret om å anlegge park på Sundtoppen.

Rådmannens kommentarer: Vi kan lage en sak basert på enkle ideskisser. Eventuelt videre arbeid vil kreve tilleggsbevilgninger til konsulenthjelp.

16. Rådmannen bes legge frem en sak for kommunestyret om å etablere et anlegg for båtturister ved Skjoldnestangen.

Rådmannens kommentarer: Vi kan lage en sak basert på enkle ideskisser. Eventuelt videre arbeid vil kreve tilleggsbevilgninger til konsulenthjelp.

17. Trafikksikkerhetsplanen rulleres i løpet av 2015.

Rådmannens kommentarer: Rullering av planen ble igangsatt i 2014 og blir ferdig i 2015.

Verbalforslag fra EDB:

18. For å forhindre videre forfall på skolebygninger og for å ansvarliggjøre vedlikeholdet, må vaktmestertjenesten være mer enn en funksjon. Vaktmesteren må tilbake til skolen som person. Som synergieffekt vil barna i tillegg få et godt voksenkontaktforhold til denne person. Evt. merkostnader fra reduserte sykepengeutgifter.

Rådmannens kommentarer: Dette krever økning i stillinger og vil være et bevilgningsspørsmål. Foreslått finansiering er ikke i tråd med god kommunal budsjettmetode.

19. Avsette en pott (f.eks. kr 20.000,-) til lag og foreninger som underholder publikum fra scenen i Eidsvoll sentrum, for å skape liv i sentrum under sommersesongen. Inndekning fra reduserte sykepengeutgifter.

Rådmannens kommentarer: Politisk valg og kan vurderes i 2015. Forslaget til
finansiering er ikke i tråd med god kommunal budsjettmetode.

20. Kommunen bekoster støping av Sivert Donali’s kunstverk “Den barmhjertelige samaritan” kr 68.000,-. Eidsvoll kommune finner en løsning for magasinering og konservering av modeller i samarbeid med Birthe Donali og samarbeidspartnere. Inndekning fra reduserte sykepengeutgifter.

Rådmannens kommentarer: Har vært en politisk sak i 2014 og saken ble nedstemt. Finansieringen er ikke i tråd med god kommunal budsjettmetode.

21. Kinodrift i Panorama gjenåpnes fra 2015. Årlig kostnad kr 200.000,-. Inndekning fra reduserte sykepengeutgifter – eller fra Statens veksttilskudd.

Rådmannens kommentarer: I henhold til vedtak ble kinodriften, med et budsjett på kr. 560 000,- herunder lisenser, gebyrer og arbeidsavtaler, avviklet i april 2014. En gjenåpning av Panorama kino vil blant annet innebære nye forhandlinger knyttet til avtaler om filmvisninger og lisenser, og driftsutgiftene vil derfor kunne bli
annerledes enn de var i 2014. Kultur har i dag ikke kompetanse eller ressurser innen kinodrift som følge av avviklingen, og en eventuell gjenåpning krever nærmere utredning. Når det gjelder veksttilskuddet, er det gjennom budsjettbehandlingen for 2015 vedtatt hvordan tilskuddsmidlene skal benyttes og at inntektsøkningen som følge av budsjettavtalen i Stortinget går til en generell styrkning av netto driftsresultat gjennom avsetning til disposisjonsfond. Finansiering gjennom reduksjon i sykepengeutgifter er ikke i tråd med god kommunal budsjettmetode.

Verbalforslag fra H:

22. Eidsvoll Høyre ber rådmannen legge frem en sak som omhandler Offentlig Privat Samarbeid (OPS) i forbindelse med oppføring av nye kommunale bygg og anlegg. I saken bør det belyses hvilke konsekvenser det har for kommunen ved å bruke OPS som en alternativ måte å realisere nye bygg og anlegg på. Dette gjelder forhold knyttet til investeringer, drift og vedlikehold. Det bør videre gis en vurdering av hvilke reelle innsparinger OPS vil kunne ha for kommunens drift. Utredning må foreligge til behandling i formannskapet før sommeren 2015, og vil kunne være aktuell for bl.a. bygging av ny barne- og ungdomsskole i Vilberg-området.

Rådmannens kommentarer: Dette vil gi en dyrere finansieringsløsning for kommunen. Kommuner har gunstige lånevilkår og private tilbydere vil i tillegg beregne fortjeneste.

23. Eidsvoll Høyre ber rådmannen vurdere alternativ finansiering av fremtidige investeringer, herunder hvilke eiendommer/eiendeler kommunen kan avhende og som kan bidra til nye investeringer i tjenestetilbudet.

Rådmannens kommentarer: Dette er allerede en løpende vurdering knyttet til handlingsplanen.

24. Eidsvoll Høyre ber rådmannen igangsette en prosess for å søke om at Vilberg kompetansesenter blir undervisningssykehjem, for å bedre kvaliteten i pleie- og omsorgssektoren og for å øke rekrutteringen av kvalifisert fagpersonell.

Rådmannens kommentarer: Høyre tok i 2010 initiativ i samme sak. Saken ble undersøkt og konklusjonen var at det ikke var aktuelt å etablere flere undervisningssykehjem. Akershus har et utviklingssykehjem, Lørenskog Sykehjem. Det ble i 2010 jobbet med å opprette utviklingssenter for hjemmebaserte tjenester i alle landets fylker. I 2011 ble Hjemmebaserte tjenester i Bærum kommune etablert. Hvert av landets fylker har i dag utviklingssenter for sykehjem og hjemmebaserte tjenester, med noen få unntak: I Hordaland, Sogn og Fjordane, Vestfold og Aust Agder er det ett senter for både sykehjem og hjemmebaserte tjenester. Rogaland
har tre sentere på grunn av den tidligere inndeling av helseregionen, og Finnmark har tre, da de har et eget utviklingssenter for sykehjem til den samiske befolkning.

25. Eidsvoll Høyre foreslår at kommunestyret ber rådmannen komme tilbake med en sak innen utgangen av 1. kvartal 2015 hvor dekningsgrad på sykehjem og heldøgns omsorgsplasser ses opp mot dekningsgrad i fylket og eventuelt andre kommuner i samme kommunegruppe. Dette må også ses opp mot fremtidige kommunale behov
jamfør Folkehelseprofilen. Videre ønsker vi at det skal vurderes en ressursdreining inn i hjemmebaserte tjenester.

Rådmannens kommentarer: I nåværende plan er tall fra 2013 benyttet hvor Eidsvoll kommune har 32 %, mens faglig norm ligger på 20-25 %. I forbindelse med etablering av ny legevakt, vil rådmannen foreslå bygging av 8 nye sykehjemsplasser. Framtidige sykehjemsplasser blir vurdert i forbindelse med utarbeidelse av
handlingsplanen.

26. Eidsvoll Høyre ber rådmannen sette fokus på eldrerådets funksjon. Eidsvoll Eldreråd bør være en mer synlig aktør i prioriteringen i kommunen. Kommunalt eldreråd er en lovpålagt oppgave, og det er viktig å sikre reell medvirkning gjennom et aktivt eldreråd. Eldrerådet skal være pensjonistenes talerør, de skal kunne uttale seg i alle saker som gjelder levekårene til eldre, og alle saker de selv finner relevante. Uttalelsene deres skal følge saken frem til det kommunale organet som tar den endelige beslutningen. Det er spesielt viktig at eldrerådet kjenner, drøfter, prioriterer og uttaler seg i forbindelse med budsjettet.

Rådmannens kommentarer: Eldrerådet må selv planlegge sin virksomhet. Administrasjonen kan bistå ved behov, men har ikke ressurser til store oppgaver.

27. Eidsvoll Høyre ber rådmannen sette opp krav til alle mottakere av økonomisk sosialhjelp tilpasset alder, jobb/studiesituasjon og livssituasjon for øvrig. Målet skal være at mottakere av økonomisk sosialhjelp hjelpes aktivt og hurtig til å komme ut av behovet for sosialhjelp. Tiltaket må ses i sammenheng med kommunes behov for å utføre småjobber innen kommunal drift, og NAVs oppfølgingsansvar og tilretteleggelse.

Rådmannens kommentarer: Nav følger opp dette i forhold til eksisterende lovverk.

28. Eidsvoll Høyre ber rådmannen fremlegge en vedlikeholdsplan for kommunens eksisterende eiendomsmasse. Vi vil se en realistisk prioritert liste for vedlikehold og oppfølging. Dette skal være klart før budsjettfremlegg høst 2015.

Rådmannens kommentarer: Eiendomsavdelingen vil fremlegge en overordnet vedlikeholdsplan av kommunens eksisterende eiendomsmasse før budsjettarbeidet starter for handlingsplanen 2016-2019.

29. Eidsvoll Høyre vil be rådmannen undersøke selvkost på utleie av lokalene til kinodrift, hvordan kinoutstyret kan lånes ut til private samt hvilken kompetanse som må overføres for å operere utstyret. Eidsvoll Høyre mener private aktører, like så vel som offentlige, kan drive kino i Panorama og at man må se på muligheter i et
bredere perspektiv.

Rådmannens kommentarer: Sees i sammenheng med forslag fra Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti og kan vurderes.

30. Eidsvoll Høyre ber rådmannen fremlegge en sak og orientere om hvordan entreprenørskap i barne- og ungdomsskolen arbeides med, og hvordan vi kan etablere entreprenørskapsaktiviteter gjennom hele skoleløpet.

Rådmannens kommentarer: Våre ungdomsskoler arbeider med entreprenørskap Feiring har kontakt med både næringsliv og andre i bygda som blir brukt inn mot undervisning. Råholt ungdomsskole samarbeider med Lions, Rotary, Ungt entreprenørskap, Moelven Eidsvoll Verk, Nebbenes, Amfi Senteret, politiet og avis i skolen. Vilberg ungdomsskole bruker det i forbindelse med økonomi og karrierevalg samt jobbskygging. Her har vi folk utenfra som har opplegg med våre elever. Det er et mål å få inn elevbedrift i forbindelse med arbeidslivsfag og kantinedrift. Det siste har det blitt jobbet litt med tidligere.

31. Eidsvoll Høyre ber rådmannen om å fremskynde arbeidet med såkalte smarte offentlige innkjøp, og vurdere i samarbeid med ØRIK hvilke innkjøp i 2015 som bør gjennomføres med denne metoden.

Rådmannens kommentarer: Eidsvoll kommune forholder seg til ØRIK. Det er en løpende vurdering som gjøres via rammeavtaler. E-handel implementeres i Eidsvoll kommune i løpet av våren 2015.

Referanser:

- Lov og forskrifter om offentlige anskaffelser
- Administrativt delegeringsreglement for Eidsvoll komnmune
- Økonomireglement for Eidsvoll kommune
- Innkjøpsreglement for ØRU-kommunene
- Innkjøpsvilkår for ØRU-kommunene
- Rammeavtaler for ØRU-kommunene
- Rammeavtaler for Eidsvoll kommune

Prosedyre for valg av anskaffelsesmetode

Verbalforslag fra FRP:

32. Rådmannen bes utrede muligheten for å innføre et tilbud om forebyggende hjemmebesøk for eldre over 75 år, som ikke mottar omsorgstjenester fra kommunen.

Rådmannens kommentarer: Dette er et bevilgningsspørsmål som kan vurderes politisk ved rullering av handlingsplanen. Hvis man går inn for dette vil det kreve en ressurs tilsvarende 1 årsverk.

33. Det innføres som en hovedregel en maksimal botid i kommunale boliger på 5 år. Dette gjelder ikke omsorgsboliger. Beboere med botid over 5 år tilbys å kjøpe boligen til takst. Administrasjonen skal være ansvarlig for å gi beboerne økonomisk veiledning og informasjon om Husbankens låneordninger.

Rådmannens kommentarer: Et politisk spørsmål men brukere må ivaretas også i forhold til sosialboliger og flyktningeboliger.

2. Vurdering

Se administrasjonens kommentarer under de enkelte forslagspunktene.

3. Alternativer

Alternativer utredes i de tilfeller hvor de ulike forslagspunktene blir fulgt opp gjennom året.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**