Historien om hvordan Frogns politikere ga Thon det han ville ha

I 2008 vedtok Venstre, Arbeiderpartiet, KrF, SV og Sp hvordan Lehmannsbrygga i Drøbak burde utvikles til beste for byen. I 2011 ga Arbeiderpartiet etter for Thons ønske om rene boligblokker på brygga.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

 Thongruppen bygger boligblokker på Drøbaks flotteste bryggetomt.

Thongruppen bygger boligblokker på Drøbaks flotteste bryggetomt.
Foto: ØKAW arkitekter

For oss i Venstre har saken om Lehmannsbrygga dreid seg om en visjon om et levende og blomstrende Drøbak sentrum. Det har handlet om at byen skal være attraktiv å bo i, og attraktiv å bruke både for kommunens befolkning og for turister.

Vi ville legge til rette for at sjøsiden fra Drøbak Gjestehavn til Lehmannsbrygga kan bli fylt med liv og røre, og bli en ny attraktiv bydel for fastboende og turister. Vi la tre krav til grunn for vårt arbeid:

1. Bussen skal fortsatt gå til sentrum sør, og må ha snuplass.
2. Sjøsiden på Lehmannsbrygga skal være tilgjengelig for allmennheten.
3. Det skal være næring på bakkeplan i alle bygninger.

Politikerne tar styringen

Venstre, Arbeiderpartiet, KrF og SV var 6. Oktober 2008 enige om at rådmannens innstilling ivaretok våre prioriteringer. Venstres hovedpunkter om snuplass på brygga, tilgjengelighet for allmennheten og næring på bakkeplan i alle bygg var ivaretatt i forslaget. I tillegg skulle båthavnen være offentlig, etter forslag fra Arbeiderpartiet. Senterpartiet sluttet seg til dette når Kommunestyret stadfestet vedtaket 27.10.2008.

Vedtatt plan stadfestes

Ved fornyet 2. gangs behandling 8.2.2010 holdt flertallet. Høyre, Pensjonistpartiet og Fremskrittspartiet tapte kampen om å la Thon bygge slik han ville. Rådmannen hadde innstilt på å gi etter for Thon, men Arbeiderpartiet og SV støttet Venstres forslag om en plan i tråd med forutsetningene fra 2008. I mellomtiden var det vurdert å flytte snuplassen for buss til plassen foran Finnegården, men dette ble forkastet.

Arbeiderpartiet tar en U-sving

Saken kom nok en gang til fornyet 2.gangsbehandling 04.04.2011. Denne gangen snudde Arbeiderpartiet og stemte med Høyre, Frp og PP for at Thons plan om to rene boligblokker og et næringsbygg ytterst på Lehmannsbrygga skulle godkjennes. Thon hadde fått viljen sin. 06.06.2011 ble planen ytterligere justert. Før Kommunestyret hadde tatt sommerferie ble Thons plan stadfestet.

Ytterligere omkamper

Det skulle gå flere år med tautrekking mellom Thon og rådmannen før planen nok en gang kom på utvalgets bord. 26.01.2015 ba rådmannen utvalget gi tre dispensasjoner fra en allerede dårlig plan i Thons favør. Venstre mente at nok fikk være nok, og foreslo tre ting.

1. Hovedutvalget for miljø-, plan og byggesaker har vurdert søknad om dispensasjon fra vedtatt bebyggelsesplan. Utvalget finner at hensynet bak bestemmelsene blir satt til side ved en dispensasjon og at fordelene ved en dispensasjon ikke er klart større enn ulempene. Med hjemmel i pbl § 19-2 gis det avslag på søknad om dispensasjon. Ved denne vurderingen er det lagt vekt på at avvik fra vedtatt bebyggelsesplan reiser særlige spørsmål. Bebyggelsesplanen har blitt vedtatt gjennom en omfattende beslutningsprosess, hvor innbyggerne og regionale myndigheter har hatt anledning til å uttale seg. Ved innvilgelse av dispensasjoner fra vedtatt plan så blir innbyggernes mulighet til medbestemmelse tilsidesatt.
2. Hovedutvalget for miljø, plan og byggesak ber Rådmannen fremme sak for utvalget med forslag til hvordan allmennhetens interesser og viktig infrastruktur innenfor planområdet Lehmannsbrygga kan sikres, herunder adkomst til kaianlegg/strandpromenade, adkomst til losstranda, opparbeidelse av rundkjøring, opparbeidelse av kaianlegg og båthavn, sanering av gammelt fergeleie m.v. Rådmannen bes belyse tiltakshavers og kommunens rettigheter og plikter i så måte.
3. Rammetillatelse kan ikke gis før allmennhetens interesser i tråd med punkt 2 er sikret.

Forslaget om å avvise dispensasjonen fikk bare støtte av SV. Forslaget om å få en sak som klargjorde Thons og kommunens rettigheter og plikter når det gjelder istandsettingen av området ble støttet av et enstemmig utvalg, mens bare SV og PP støttet forslaget om å holde tilbake rammetillatelsen til allmennhetens interesser var sikret.

Alliansen Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet har nok en gang vedtatt en reguleringssak i utbyggers favør.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**