Årsmelding 2014

Skien Venstre, Skien Venstre

Skien Venstres årsmelding 2014 fra Bystyre, Formannskap og de ulike hovedutvalgene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Formannskap/Bystyre

Slik Venstre ser det logo

2014 har vært et nytt politisk aktivt år med mange saker. Med den representasjonen Venstre har i formannskap, Bystyre — og samtlige hovedutvalg — har det blitt nedlagt et enormt arbeid til det beste til byens innbyggere. I inneværende periode har vi svart godt opp til vårt partiprogram, som vi skal ta med oss inn mot valget.

I Formannskapet og Bystyret har det siste året vært et sterkt fokus på å få økonomien i balanse. Venstre har vært en pådriver for å komme i økonomisk balanse, men også påpekt viktigheten av å komme i økonomisk posisjon for å møte fremtidige investeringer.
Etter at de store økonomiske linjene var lagt i Formannskap/Bystyret, må det bemerkes den store jobben som er lagt ned i hovedutvalg, lokalutvalg og andre komiteer. Selv med stramme økonomiske rammer, sviktende skatteinntekter og sviktende avkastning fra selskapene våre — bl.a Skagerak Energi, så har driften i kommunalområdene på svært mange områder vært veldig oppløftende. Omstilling, endring, smarte(re) arbeidsmetoder og tekniske løsninger, og et daglig fokus på gode tjenester har på mange måter — i tillegg til innbyggerne — også for de ansatte gitt en bedre og mer interessant hverdag.

Venstre har stadig vært i front for de gode løsningene

Saken rundt tidligere rådmann tok mye ressurser og tid på begynnelsen av året. Det hele resulterte i at rådmannen så opp sin stilling, og vi fikk på plass fungerende rådmann Jan Petter Johansen. Han gjorde en imponerende innsats i månedene han fungerte — og skal på mange måter krediteres årets gode resultat.

Som sagt har Venstre i både Formannskap og Bystyre markert seg med Venstrepolitikk og konstruktive løsninger. Et samarbeid med flere andre partier kan både være utfordrende og vanskelig, men jeg vil påpeke den store viljen blant partiene om å finne gode løsninger. Det har vært å gi og ta. Samarbeidsavtalen har ikke blitt utfordret den siste tiden. Over tid vil man imidlertid møte saker som kan være i et grenseland for hva man er blitt enige om. Men alle har vist meget stor vilje til å snakke om enhver sak og enes om et standpunkt. Og partiene har alltid informert hverandre om saker som kan skape ulik avstemming. Dette har vi taklet på en grei måte.

I posisjonens samarbeidsmøter på mandagene har Geir Arild, Signy og Susanne deltatt. Her er det mange friske debatter, uten negativt fortegn som sådan. Vi har møtt hverandre med åpenhet og respekt, og de har gitt totalt sett gode resultater og løsninger.

Geir Arild Tønnessen, Signy Gjærum og Kenneth Berg

Hovedutvalg for teknisk sektor (HOTS)

I Hovedutvalg for teknisk sektor ( Hots) er Atle Rui og Signy Gjærum faste medlemmer. Leder og nestleder ( Signy) har formøte med administrasjonen torsdag forut for utvalgsmøter og posisjonen møtes til formøte umiddelbart før utvalgsmøtene. I perioder har utvalgsleder vært fraværende på FN oppdrag og Signy har da fungert som leder. Hots har hatt 13 møter og behandlet 99 saker samt 22 referatsaker. Utvalget har gjennomført flere befaringer før vedtak er fattet. Administrasjonen har orientert/ informert/ forelest om en rekke driftsområder og problemstillinger, flere av disse på utvalgets initiativ

Hovedsaker
Reguleringsplaner
Venstre og utvalget som sådan har i reguleringssaker kommet med politiske innspill ved 1.g behandling, dette er også ønsket av tiltakshavere. Det er stor grad av enighet i utvalget i disse sakene. Av reguleringsplaner nevnes:

Sluttbehandling av Gimsøy Torg hvor posisjonen ba om å få byggesak lagt fram for utvalget, ref erfa fra tilsvarende bygg på Frogner.
Reguleringsplan for Meierikvartalet, 1.g behandling; posisjonens (V’s) forslag om å i større grad enn dagens bestemmelser sier, tillate bygget balkonger, vurdere grønne tak og takhage/ lekeareal på tak vedtatt.
Sluttbehandling detaljplan for Maribakkane 2-4 (påbygg Remakirken) enstemmig.
Merk: 2. g behandling detaljregulering for Mælagt 33. I 2013 ba enstemmig utvalg (forslag fra FrP) om ny vurdering av adkomst. Det førte til at endring ble innarbeidet, ble nå akseptert av vegvesenet og så enst vedtatt av utvalget.
Merk også detaljreguleringsplan for Lekelandtomta, 1. og 2. g behandling i 2014. Senere er det kommet fram at det administrativt er krevd/ forutsatt passivhusstandard, det framkommer ikke av bestemmelsene og vi burde problematisert dette hadde vi vært obs på dette i tide. Mener dette er for strengt krav og evt burde gjelde for andre prosjekt. Atle og Signy har noe ulike syn på passivhus, men vurderer likevel å ta dette opp i ettertid.
Sluttbehandling detaljregulering for Buervegen. Ved 1. g beh fikk posisjonen (V’ s initiativ) flertall for å be om bl a bedre tilpassing til eksisterende bebyggelse, større variasjon i høyder. mm. Dette viste seg å støttes av administrasjonen som bl a hadde oversett vernesonestatus, og tiltakshaver ivaretok alle innspill fram til enstemmig sluttbehandling.
Ny sluttbehandling detaljregulering for Gjerpen kirkegård ( dvs uten gravplassutvidelse) etter at bystyret tidligere støttet forslag initiert av Venstre om å hensynta fylkesmannens innsigelse med avbøtende tiltak som urnelund mm, tidligere fremmet og vedtatt i Hots.
1.g behandling detaljregulering for Vadrette, vanskelig sak, alle partier har store betenkeligheter, SV sterkest mot. Sluttbehandling utsatt til 2015 for befaring av vanskelig adkomst.
Vi har også på nytt behandlet detaljregulering Granmo sandtak, fastsetting av planprogram for et omdiskutert område. Både utvalget og Venstre delte seg, men det ble flertall for å arbeide videre i samsvar m framlagt program.

Av særlig betydning for byutvikling er 1. g behandling av reguleringsplan for Landmannstorget. En omstridt løsning ble likevel enstemmig vedtatt med en protokolltilførsel fra Høyre. Venstre ba kvalitetssikret god plassering for taxinæringen, sikker adkomst Bygarasjen og ” grønne” kvaliteter ved framtidig utbygging

Arealdelen i kommuneplanen:
Ved 1.g behandling i formannskapet valgte Venstre i hovedsak å følge administrasjonens innstilling med vekt på 80/20 regelen, jordvern, nei til Åfossutbygging – og foreløpig har vi gått inn for Dalenetomta til fortsatt næringsformål. Vi er imidlertid i tvil om det bør tilbakeføres til lnf formål. Mulighet for spredt boligbygging er noe omdiskutert, men også Venstre opptrer restriktivt selv om Signy i større grad ønsker å åpne for dette.

Belønningsmidler:
Venstre og posisjonen samlet har hatt gs veier/ trygge skoleveier som hovedfokus og har fått god uttelling for dette. Utvalget ( Vs initiativ) har endret noe på administrasjonens innstilling (bl a Ibsenhuset). Adm er lydhøre og jobber godt med planer, gjennomføring og rapportering vedr belønningsmidler.

Arbeidsprogrammet:
Lesbart, tydelig og informativt. Synliggjør også lederes ulike måter å jobbe på selv om alle driftsområder beskrives etter fast mal. Via programmet Lean ( som bl a Venstre har tatt til orde for) arbeides det nå med resultat -og forbedringsarbeid innen eiendom og dette prosjektet skal videreføres i 2015 og tas i bruk av flere innen kommunalområdet. Venstre støtter opp om prioriteringene i Skien 2020, har stor tro på EPC arbeidet som er iverksatt, ser at det jobbes godt innen alle driftsområder, utviklingsavdelingen nevnes spesielt

Budsjettarbeid:
Handlingsrommet er begrenset, slik at posisjonens budsjettkommentarer ( Vs) i hovedsak støtter opp under administrasjonens arbeid og prioriteringer. Vi påpekte og understreket ulike muligheter for produktivitetsforbedring ( under tvil støttet av SV!) Og ba bl a om at Venstres innspill i jordverndebatten følges opp.

Andre saker:
Klagesaker av ulik karakter:
Flest byggesaker ( terrasser og plattinger) samt fradelingssaker. Venstre er noe mer liberal enn resten av posisjonen i klage og dispensjonssaker, og har i enkelte saker stemt sammen med opposisjonen – og/ eller delt oss. I enkelte saker har vi også fått med oss posisjonen.

Salg av bygg og areal:
Venstre ønsker fortgang i salg av formålsbygg som ikke lenger er i bruk, så som skolebygg. Venstre i Hots gikk inn for å selge Skien prestegård, men tapte saken i budsjettbehandlingen

Forespørsler til administrasjonen
Her synliggjøres ombudsrollen! Venstre har gjennom forespørsler tatt opp flere saker, størst oppmerksomhet har vi fått av spørsmålet om metodikk for å sikre jordvern samt spørsmålet om politiet gjør nok ifht narkotikahandel i sentrum. Dertil ulike områder som bl a trafikale spørsmål, mulige ulovlig igangsatte tiltak, tvil om tiltakshavere følger opp forpliktelser..

Arbeid i posisjonen
I flere av sakene er det Venstre som har hatt innspillene. som deretter riktig nok stort sett presenteres som posisjonens (!) Samarbeidet i posisjonen og også på tvers av partiene er realt og konstruktivt.

Erfaringer å ta med inn i ny valgperiode
Det er vanskelig, som vi fryktet, å være synlig i et samarbeid ml 4 partier. Via media har vi i liten grad proaktivt fått fram våre synspunkt. Vi har vært for passive der i teknisk hovedutvalg og også i bystyre, formannskap og øvrige utvalg. Vi har ikke utnyttet mulighetene, og må erkjenne det. Samtidig er det slik at samarbeid forplikter og forutsetter lojalitet. Derav blir handlingsrommet snevret inn. Og det blir i hovedsak ( i unødig stor grad trolig) å påvirke internt. Vår grad av påvirkning kan diskuteres. Grad av begeistring for avtalen er dessuten noe ulik. Trolig vil likevel våre samarbeidspartnere si om oss at vi har opptrådt lojalt. Personlig vil jeg si at samarbeidet har vært lite konfliktfylt, men trolig nettopp fordi Venstre har bedrevet selvsensur ( eller muligens riktigere: vært passive, makelige) og ikke har kjørt sololøp. Og samarbeidspartier, ikke minst AP, har beflittet seg på å opptre ryddig.

I neste periode må vi legge opp en mediestrategi fra første stund, en strategi som både ivaretar samarbeidsforpliktelser og nødvendigheten av å informere utad om våre innspill, prioriteringer og gjennomslag/ forslag ( i den grad vi har noe å komme med). Dette er et ansvar som påhviler utvalgsmedlemmer, og i minst like stor grad gruppeleder og styreleder.

Vi bør likedan tenke gjennom om vi ønsker politisk samarbeid, opptre som støtteparti ( som i Stortinget) eller kun gå for valgteknisk samarbeid i neste periode, dersom valgresultatet åpner for noen av disse mulighetene.

Atle Rui og Signy Gjærum

Hovedutvalg for næring, miljø og kultur (HONMK)
Fast medlem: Kenneth Berg, Varamedlem: Bjørg Øya Tefre

Innledning
Det har i 2014 vært 11 møter og vi har behandlet 41 saker. To av disse har vært heldags/temamøter hvor vi blant annet har besøkt Skien Idrettsråd med besøk i Hasselbakken og Gulset idrettsanlegg. Hovedutvalget har også vært på befaring for å se på aktuelle arealer i henhold til arealplan. I forkant av noen hovedutvalgsmøter har vi hatt besøk av forskjellige foreninger og organisasjoner som har fått presentert seg. Posisjonen (V, Ap, Sv og Sp) har ved behov formøte foran hovedutvalgsmøte. Hovedutvalget for Næring, Miljø og Kultur bærer preg av at det er mange saker som overlapper andre hovedutvalg og da spesielt hovedutvalget for teknisk sektor.

Samarbeid
Samarbeidet i posisjonen i hovedutvalget fungerer bra, men noen uenigheter dukker opp, dette har blitt løst bra innad i posisjonen med kompromisser alle kan leve med. Det skal sies at det også er en god tone mellom posisjonen og opposisjonen i hovedutvalget samt at det er en god tone mellom politikere og administrasjon.

Næring
I 2014 har det blitt gjennomført åtte konkrete tiltak i henhold til planen Skien 2020, eksempler på noen av disse er etablering av gårdeierforeningen, og etablering av næringsforum-møteplass for næringsliv og politikere, lek i bruggeparken og en fysisk modell av Skien sentrum.
Et dilemma som dukket opp i løpet av året er videre drift av matfestivalen Mersmak, styret i Mersmak varslet et behov for styrking av sitt budsjett på kr. 500 000 etter at Mersmak mistet tilskuddet fra fylkeskommunen. Her må kommunen finne en løsning, eller så må Mersmak ifølge styret, endre konseptet sitt.
Det kom også en høring fra stortinget om forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten. Vi vedtok i hovedutvalget at vi ønsker å opprettholde boplikten, men at vi heller myknet opp regelverket rundt salg av eiendom.
Skiens mange vennskapsbyforbindelser har også vært en omdiskutert sak i løpet av året, her har Skien Venstre jobbet for å opprettholde vennskapsbysamarbeidet med den Rumenske byen Onesti.
Vi jobber også aktivt for næringslivet i hovedutvalget via Skien Næringsfond AS som alle faste medlemmer av hovedutvalget er medlem av. Formålet med selskapet er å hjelpe nyetablerte og eller eksisterende virksomheter som ønsker å ekspandere med økonomiske eller administrative midler, enten ved direkte tilskudd, lånegarantier eller ved faglig bistand.

Miljø
Det er mange miljøsaker som overlapper hovedutvalget til Teknisk og da spesielt saker som angår jordvern og infrastruktur. Det dukker stadig opp saker som har med LNF områder å gjøre, her har Skien Venstre vært krystallklare på at dyrket mark ikke skal bygges ned. Ellers er det en del saker som går sin gang, som EPC, fjernvarme, miljøfyrtårnsertifisering (dog noget sent) og utskifting av den kommunale bilparken til el-biler. Det meste av jobben som har blitt gjort på miljø og klimafronten i kommunen har skjedd via styringsgruppen til Fremtidens byer, som dessverre ble avviklet 1.1.2015. Her har både Atle Rui (V) HOTS, og Kenneth Berg (V) HONMK vært faste medlemmer. (Venstre ønsket å opprettholde Fremtidens byer i sitt alternative statsbudsjett).
Skien kommune har også fått noen (statlige) millioner via bypakkemidlene til Bypakke Grenland. Her er det intern uenighet i posisjonen om hva disse midlene skal gå til, Venstre vil bruke midlene på mange ulike miljøtiltak mens Arbeiderpartiet vil prioritere ny Århusbru. Videre har Venstre sentralt sikret videre drift av Bratsbergbanen.

Kultur
Et utvalg av saker som har blitt behandlet og vedtatt i løpet av 2014 er:
Nytt bibliotek med nasjonalt Ibsen besøkssenter, her har kommunen fått et statlig tilskudd på 300 000.- til et forprosjekt av planene.
Kommunalt handlingsprogram 2015-2018, her var det foreslått å legge ned biblioteket og ungdomsklubben på Klyve, dette kjempet Venstre imot i hovedutvalget og fikk resten av posisjonen med seg på å bevare disse.
En sak som skapte mye debatt var Teater Ibsen sine planer om etablering av senter for produksjon av senekunst for barn og unge i Vestfold, her ble det stilt et ultimatum fra Telemark fylkeskommune om at Skien kommune måtte bidra ellers ville fylkeskommunen trekke seg fra Teater Ibsen med påfølgende konsekvenser. Her var det enkelte medlemmer av hovedutvalget som fant ultimatumet fra fylket som særdeles provoserende, saken ble videresendt formannskapet.
Det har også blitt åpnet en åpen møteplass i sentrum for ungdom i sentrum i Ibsenhuset, vis a vi biblioteket. Cafe Hedvig har blitt åpnet i denne anledning.
Telemark museum har også fått tildelt 250 000.- for nytt museumsbygg for helårlig drift i Skien.

Begivenheter 2014
Hvis jeg skal trekke frem noen store begivenheter som er skjedd i løpet året så må det være åpning av ny møteplass for ungdom i Ibsenhuset, åpning av Skien Prestegård (Husflidlaget), tildeling av statlige midler til et nytt bibliotek og Ibsen besøkssenter, etablering av gårdeierforeningen, åpning av Telemarks første fullverdige moske og gjennomføringen av grunnlovsjubileet med PS14 en vannbasert oppdagelsesferd.

Budsjett
Hovedutvalget for næring, miljø og kultur har som alle andre hovedutvalg i 2014 blitt preget av lite handlingsrom pga. den økonomiske situasjonen Skien kommune står oppe i. Vi har blant annet vedtatt å kutte i bevilgningene til bydelshusene. I budsjettbehandlingen har vi prøvd å skåne kulturtilbudet for kutt til våre svakeste grupper samt barn og unge, i tillegg har vi prøvd å skåne våre to største bydeler Klyve og Gulset. Hovedutvalget sliter derimot med å finne 500 000.- til Mersmak.

Annet
Det er sjeldent media er representert ved våre hovedutvalgsmøter og når de først er der så er de ofte der kun under presentasjoner, dette medfører dessverre at det er vanskelig å komme på trykk med gode Venstre saker. Pressedekning er viktig frem mot neste lokalvalg så her må jeg jobbe bedre.
Jeg har lagt noen evalueringer fra noen av møtene til hovedutvalget ut på vår nettside i løpet av året, dette er tidkrevende men jeg skal prøve å gjøre dette oftere.

Kenneth Berg

Hovedutvalg for Helse og Velferd (HOHV)

Hovedutvalget har hatt 11 møter. Som Venstres faste representant har jeg hatt fravær ved ett møte, og deltatt på de øvrige 10. Venstres vararepresentanter Jarl Kahn og Cathrine Gundersen har møtt ved noen anledninger også for andre representanter i posisjonen.

Jeg opplever samarbeidet med Arbeiderpartiet og SV i posisjonsgruppen som konstruktivt, og vi finner i de fleste saker frem til felles innstillinger. Ved et par anledninger har det fremkommet politisk uenighet i saker der samarbeidserklæringen mellom partiene også har gitt rom for dette.

Kommunalområdet har ca 1365 årsverk fordelt på ca 2200 ansatte. Det er inndelt i tre fagområder som hver ledes av en fagsjef.

11 september var det offisiell åpning av Lyngbakken sykehjem, et flott anlegg med 64 plasser. Beboerne hadde flyttet over fra Skien sykehjem fra april. Lyngbakken sykehjem er på alle måter romslig og moderne og Skien kommune er med dette sykehjemmet med på å utvikle velferdsteknologiske løsninger for fremtidens omsorgstjenester.
De 8 beboerne som ikke fikk plass på Lyngbakken ble overflyttet til Bakkane.
Skien sykehjem har ikke hatt tilstrekkelig brannsikkerhet og er ikke lenger i drift.
Det skal igangsettes planlegging av et nytt sykehjem i Skien, som skal stå ferdig i 2019-20, da vi vil se en økning i antall eldre over 80 år.

Samhandlingsreformen har ført til at pasienter skrives stadig raskere ut fra sykehus, og sommeren medførte en økning i antall overliggerdøgn på Sykehuset Telemark. Kommunen åpnet i høst en ny enhet med 6 plasser på Høyblokken, for avklaring av pasientenes behov for hjelp ved utskrivning fra sykehus for å møte denne situasjonen.

Rus/psykiatri
Samhandlingsreformen har også ført med seg en rask reduksjon i tilbud ved sykehuset til psykiatriske pasienter, noe som gjør at flere alvorlig syke med store behov for oppfølging trenger tilbud i kommunen.
Det vedtatte bygget på Findal er forventet ferdig i mai 2015. Bygget inneholder 12 leiligheter og fellesarealer til personer med psykiatri/rusproblematikk. I tillegg er det to hybler som kan leies ut. Bosituasjonen for denne gruppen er forbedret de senere årene, og det er ansatt 8 boveiledere som sørger for størst mulig grad av stabilitet i bosituasjonen for den enkelte.

Nav
Samarbeidet mellom Nav og rusenheten i kommunen er forsterket og formalisert ved en samarbeidsavtale for å bedre tilbudet til denne gruppen.
Skien og Telemark har forholdsvis høy arbeidsledighet.
Nav Skien er aktive i forhold til å hjelpe arbeidsledige til å komme ut i arbeidslivet, men har allikevel hatt et overforbruk av årets budsjett knyttet til økte utgifter til økonomisk sosialhjelp.

Budsjett/økonomi
Kommunalområdet fikk redusert budsjettet med ca 4,6 mill i budsjettrevisjonen før sommeren, og går inn i 2015 med et behov for reduksjon av drift tilsvarende 17 mill. Dette er resultat av noe overforbruk samt behov for noen nye tiltak, blant annet midler til planlegging av nytt sykehjem som skal dekke behovet fra 2019-20.
Det er gitt pålegg fra arbeidstilsynet om bruk av eget arbeidstøy for hjemmetjenesten. Dette medfører behov for garderober, innkjøp av arbeidstøy og økt vaskerikapasitet for kommunalområdet.

Som følge av økt medisinsk kompetanse og bedre helsehjelp ser vi en økning i antall brukere med behov for omfattende helse- og omsorgstjenester.
Det er vedtatt å rettighetsfeste ordning med Brukerstyrt Personlig assistanse (BPA) for personer under 67 år, med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand i dagliglivet.
Kommunen kjøper idag BPA tjenester for ca 11,5 mill kr. Denne tjenesten skal settes ut på anbud i 2015.

Livskrisehjelpen
Det er gjort klart for ansettelse i en hel stilling. Livskrisehjelpen er opprettet med hensikten å forebygge selvmord og å støtte etterlatte etter selvmord ved å arbeide i forhold til livskriser, symptomer på psykisk helsesvikt og sammensatte problemer.

Sidsel Devik

Hovedutvalg for oppvekst (HOOP)

Har i 2014 jobbet tett opp til strategisk dokument

Skole:
Økt nærvær
Spesialpedagogisk plan igangsatt
Gode resultater i mattesatsning
Økt fokus på frafall på videregående skole
Opprydding i SFO på spesialavdelingene
Følgende av lærerstreiken
I budsjett for 2015 ble en ny gjennomgang av skolestrukturen vedtatt

Barnehage:
Grunnbemanningen er skjermet for kutt
En ny kommunal barnehage i sentrum skal utredes-små, gamle barnehager kan da utfases

Helsestasjon:
HOOP har fulgt opp innsatsen ift tidlig innsats

Barnevern:
Prosjektet fremtidens barnevern er igangsatt
Økonomi i barnevernet er fortsatt en utfordring

Samarbeid i posisjonen har fungert godt, god tone mellom de samarbeidene partiene.
Venstre og SV har stemt for å ta imot det antall flykninger som UDI anmodet om, dette ble ikke vedtatt.

Susanne Rimestad

Hovedutvalg for administrasjon og likestilling (ADLU)

I 2014 har ADLU hatt 10 møter, med et tilsvarende antall formøter. Jeg har deltatt på alle møtene.
Antall saker som har vært til behandling er 35.

I ADLU, som i alle andre hovedutvalg, har det i 2014 vært et overordnet fokus på kostnadsnivået. Dette har bidratt til at «alle stener er snudd» i jakten på kostnadsreduserende tiltak.

Den saken som har fått mest fokus i ADLU er det høye sykefraværet i kommunen. Det er selvfølgelig store variasjoner innenfor en så stor organisasjon som Skien kommune, men i snitt ligger Skien kommune høyere i sykefravær enn sammenlignbare kommuner. ADLU har bedt administrasjonen om å sette i gang et analyseprosjekt rettet mot 4 barnehager med svært høyt sykefravær, for å kartlegge årsakene til det høye fraværet. Tidligere har det blitt gjennomført tilsvarende prosjekter rettet mot 4 sykehjem med høyt sykefravær, med positive resultater i form av redusert sykefravær og bedre trivsel på arbeidsplassen.. Et økt fokus på fravær har vist seg å være positivt for de ansatte, ledelsen i virksomheten og for Skien kommune som arbeidsgiver.
En annen sak som har fått mye oppmerksomhet er godtgjøringen til politikerne i Skien kommune. ADLU etablerte i den forbindelse et underutvalg bestående av 5 medlemmer; 2 fra Ap, 1 fra V, 1 fra H og 1 fra Krf., som skulle komme med et forslag til et nytt godtgjøringsreglement inne 01.11.2014. Forslaget fra dette underutvalget ble enstemmig vedtatt i ADLU og ble deretter sendt videre til Bystyret, som vedtok forlaget til nytt godtgjøringsreglement i bystyremøtet i desember 2014. Dette forslaget innebar en årlig reduksjon i godtgjøringer til politikerne på 1,2 mill.kr.
Etter forslag fra Venstre ble markeringen for 35 års ansettelse i Skien kommune fjernet. Dette ble enstemmig vedtatt i ADLU. Bakgrunnen for dette var Bystyrets fokus på kostnadsreduksjoner i alle deler av kommunens virksomheter. Skien kommune er en raus arbeidsgiver som markerer både 25-års ansettelse og 45-års ansettelse for sine ansatte med fest og pengegaver. Da mente et enstemmig ADLU at det ikke var nødvendig med en ytterligere feiring av 35-års ansettelse. Dette forslaget innebar en årlig kostnadsreduksjon på ca. 300 000,-.

Deltakelse og representasjon.
Undertegnede ble valgt inn, som en av fem medlemmer, i det underutvalget som kom med forslag til nytt godtgjøringsreglement for politikerne i Skien kommune. Dette var et interessent arbeid med mange kryssende interesser.
Undertegnede ble også valg av ADLU til å representere Skien kommune på KS — konferansen i Vrådal 11.-12. februar 2014.

Samarbeid.
Samarbeidet med de øvrige partiene, både i posisjon og opposisjon, vil jeg beskrive som godt og konstruktivt. Det er stort sett enighet i de fleste saker, men selvfølgelig er det noen politiske forskjeller som markeres. Men slik må det være.

Lars Solbakken

Venstre_i_sentrum
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**