Årsmelding for kommunestyregruppa

Her er årets årsmelding fra kommunestyregruppa

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


1. Gruppa.
Medlemmer av kommunestyret: Lavrans Skuterud, Arne Grønset og Kari Garberg .

Varamedlemmer: Vibeke Ulvin , Hanne Kvernmo Rye og Lone Kvålsvoll.

Verv: Arne Grønset, gruppeleder, formannskap og leder av kultur-
utvalg. Kari Garberg, hovedutvalg teknikk og Lavrans Skuterud hovedutvalg
forvaltning.

2. Samarbeid.
Det er etablert samarbeid mellom Orkdalslista, Sp, V , KrF og H.
Det er utarbeidet en omfattende samarbeidsavtale der verv er fordelt og prioriterte saker satt opp. Vi har felles gruppemøter før hvert kommunestyremøte. Det er i budsjettsaker vi er nødt til å bli enige, ellers står vi fritt. Denne konstellasjonen utgjør nå 21 av kommunestyrets 35 medlemmer.

3. Revisjon av arealplanen
Denne saken pågikk omtrent i hele 2014. Det startet på våren der kommunestyret gjorde sitt første vedtak. Dette ble sendt ut på høring. Den endelige debatten og vedtaket ble fattet 29.10.14.
Det var særlig spørsmålet om størrelsen på utbygging av havna og reguleringa av Laksøra/Beitøra som skapte størst debatt.
Venstres gruppe stod bak flertallsvedtaket om havneutbygging. Det var viktig for vår gruppe å få lagt inn klare miljøforutsetninger og krav om bedring av trafikkløsninger.
På Laksøra/Beitøra ble vedtaket en klar begrensning i forhold til ønsket fra
utbygger. Gruppa var noe splittet i den saken, men det var ikke mye som skilte.

4. Budsjett
Investeringer .
2014:
Grøtte barnehage 2 er ferdigstilt, vann- og avløpsanlegg over Monsetjåren er i full utbygging . Kommunen har støttet den storstilte utbygginga i Idrettsparken med betydelig løp.
2015: Det skal bygges omsorgsboliger ved Rosenvik og OPS. Evjen skole skal renoveres, og det blir satset stort på vann- og avløpssektoren.

Drift.
Nytt dagsenter for demente ble åpnet høsten 2014. Videre er både Orkdal Helsetun og heimetjenesten styrket.
Dette er nødvendig for å oppfylle forventningene i Samhandlingsreformen.
Det er likevel store utfordringer innen pleie og omsorg.
Vi har fått ledere innen denne sektoren som virker dyktige og framtidsretta.
Det har vært stor økning i elevtallet i grunnskolen. Derfor blir det økt satsing
på drift av grunnskolen i 2015.

Andre tiltak.
Det er satt av midler til utredning om utbygging av kulturhuset. Likeså ble det satt av midler til forprosjekt ny veg til Ustjåren. Orklaparken får en kraftig økning og skal ferdigstilles i løpet av 2 år.
Det er satt av midler til forprosjekt folkehelsesenter og midler til utbygging av folkebad.
Moe kirke er tilført 2,9 mill kr på to år. Midlene skal brukes til restaurering av kirka fram til jubileumsåret i 2017.
Venstre fremmet tekstforslag der en ber rådmannen komme med forslag til prosjekt for å få en samla presentasjon av Orkdals rikholdige friluftsmuligheter og fysiske aktivitetstilbud.

5. Utfordringer.
Framtida for Grytdalen og Songlia er fortsatt uklar. Venstre har hele tida stått på at staten fortsatt bør være grunneier. Hele kommunestyret har stått samlet i denne saken.
Det er fortsatt uklart hvordan trafikkproblemene gjennom nedre del av kommunen skal løses. Det blir viktig å holde fast på gode løsninger for innbyggerne før utvidelse av havnevirksomheten.
Tilbudet ved OSS er atter en gang tatt opp. Det blir viktig å hegne om tilbudet ved lokalsykehuset.

6.Gruppemøter.
2014 har vært et aktivt år med mange store saker og viktige prosesser.
Derfor er det viktig at flest mulig kan engasjere seg.
Det holdes to gruppemøter i måneden, før hovedutvalgsmøtene og før møtene i kommunestyret. Det er viktig å møte sakene så tidlig som mulig, slik at en får størst mulig innflytelse
Oppmøtet på gruppemøtene har vært ganske bra for de faste medlemmene.
Men alle i partiet er svært velkomne til å delta.

Drøftet og vedtatt i gruppemøtet 26.01.15
Arne Grønset
Gruppeleder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**