Kompetansearbeidsplasser ut i distriktet!

Staten er Norges største arbeidsgiver og har derfor et særlig ansvar for å sikre en god geografisk spredning av kompetansearbeidsplasser! Behovet for kompetansestillinger er voksende og gjør seg gjeldende over hele landet. Vefsn Venstre mener derfor at geografisk spredning av verdiskapende aktivitet er en forutsetning for full utnyttelse av tilgjengelig arbeidskraft. Det er også helt nødvendig for opprettholdelse av attraktive distrikter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Vefsn Venstre

Foto: Venstre

Det ser ut til at steder med et mangfold av offentlige eller private kompetansearbeidsplasser har en synergieffekt på rekruttering, noe som har stor betydning for mindre byer og tettsteder.

I 2010 ble det oppnevnt et utvalg som ble bedt om å fremme konkrete forslag til tiltak for å sikre at kompetansearbeidsplasser og nye statlige arbeidsplasser ble spredd over hele landet. Utvalget ga sin innstilling i NOU 2011:3 Kompetansearbeidsplasser – drivkraft for vekst i hele landet.

Rapporten konkluderer blant annet at veksten i kompetansearbeidsplasser er ujevnt fordelt mellom sentrale strøk og andre regioner. Fire av ti statlige nyansettelser skjer i Oslo. Av de nesten 3.000 nye statlige arbeidsplassene som ble opprettet i 2014 endte 1.300 opp i hovedstaden.

Utvalget mente at det er mulig å påvirke de sterke sentraliseringskreftene, men at dette krever en betydelig innsats. En helhetlig og koordinert politikkutforming er nødvendig og må følges opp av gode og målrettete tiltak.

Vi ser i dag at Staten som arbeidsgiver er med på å fjerne kompetansearbeidsplasser fra distriktene. En kan som eksempel viser til lokalisering av Politiet, Domstolene og Skatteetaten. Dette er en utvikling vi i Vefsn Venstre ønsker å snu!

Vefsn Venstre krever:
en konkret oppfølging av Nou 2011:3 Kompetansearbeidsplasser — drivkraft for vekst i hele landet.
en distrikts- og regionalpolitikk som retter seg i sterkere grad inn mot etablering av
kompetansearbeidsplasser i distriktene for å oppnå en jevnere geografisk fordeling.
at ny statlig virksomhet skal som hovedregel legges ut i regionene for å oppnå distrikts- og regionalpolitiske mål.
at det etableres flere regionale trainee-ordninger som virkemiddel for å rekruttere og beholde unge, nyutdannede arbeidstakere.
at det satses på tiltak som øker interesse for høyere utdanning hos ungdom fra distriktene som har lavest studietilbøyelighet.

Årsmøte 2015, Vefsn Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**