Vil ha profesjonelle trenings- og behandlingsaktører i badeanlegget

Foto: Ivar Ruud Eide

Det er viktig for badeanleggets økonomi at det er god plass til profesjonelle leietakere, mener Venstres Terje Johansen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


-Interessen for å etablere trenings- og rehabiliteringssenter i det planlagte badet er betydelig blant profesjonelle drivere. De ser muligheten av å kombinere trening med svømmetilbud, og fysioterapeuter ønsker å kombinere terapi med svømming.

I prosjektet for det nye badeanlegget i Drøbak er det avsatt omtrent 1200 m2 til utleieareal. Det viser seg at interessenter innenfor trening og behandling kan ønske seg betydelig større areal for virksomheten sin. På bakgrunn av dette stilte Terje Johansen et spørsmål til rådmannen i kommunestyret 9.2.2015.

Det totale arealet for trening og terapi bør være ca 2.000 m2 ifølge profesjonelle drivere.
Skisseprosjektets areal for disse tilbudene er i minste laget. Det er imidlertid mulig å utvide arealet inn i terrenget bak. Kan ordføreren ta opp muligheten for en utvidelse, eventuelt undersøke om dette betinger en ny reguleringsplan og om dette vil forsinke prosjektet.”

Ordfører pekte på at det er en betydelig risiko for at omprosjektering forsinker prosjektet.

-En utvidelse av det allerede planlagte og vedtatte areal er utfordrende, ref. siste reguleringsendring og dialogen med Riksantikvaren, Forsvaret, Akershus fylkeskommune samt naboer og idretten, sier ordfører.

Ordføreren pekte imidlertid på at flytting av tekniske rom kan frigjøre arealer i kontorfløyen som kan være av interesse for leietakere, og dermed stille et større areal til disposisjon.

Terje Johansen pekte også på at profesjonelle leietakere også kan være aktuelle som driftere av hele anlegget.

-Badeanlegget kan bli en attraksjon, men det trenger en profesjonell og markedsrettet ledelse, mente han, Anlegget må ikke bli ledet som et kontor i kommuneadministrasjonen, Landsdekkende treningskjeder ser mulighet til å lage et meget konkurransedyktig anlegg som tilbyr svømming som en del av treningen.

Frognhallen og nye Seiersten bad

Frognhallen og nye Seiersten bad
Foto: White arkitekter
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**