Fra årsmøte i Nittedal Venstre 3.februar – årsmelding 2014

Berit H. Bjørgan, Nittedal Venstre, Nittedal venstre

Nittedal Venstres årsmelding viser at partiet har fått gjennomslag i mange viktige politiske saker. Valgliste for kommunevalget ble vedtatt 25.november, og vi har fått flere folkevalgte etter ny politisk organisering høsten 2014.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Nittedal Venstres kommunevalgliste består av 35 kandidater, hvorav 16 er nye sammenlignet med valglisten i 2011. Listen består av 18 kvinner og 17 menn. De tre øverste kandidatene er kumulert; Inge Solli (ordførerkandidat), Ingjerd Fjøsne og Arve Pedersen.

Årsmelding og regnskap for 2014 ble enstemmig godkjent.

Lokalpolitiske saker i 2014
Kommuneplan for Nittedal kommune er lagt ut på høring i 2014. Kommunedelplan for framtidig rv.4 på strekningen Kjul-Åneby sør er oversendt departementet etter at meglingen hos fylkesmannen mellom Nittedal kommune og Statens vegvesen ikke førte fram. Endelig vedtak om bygging av kulturhus, bibliotek og kirke i desember, med offisiell markering av byggestart rett før jul. Finansiering av byggeprosjektet «Prosjekt rådhuskvartalet» (kulturhus og kirke) er lagt inn i budsjett og handlingsplan.
Samarbeidet Stor-Oslo Nord langs aksen Oslo-Gjøvik for Gjøvikbanen og rv.4 er videreført.

Demenssenteret på Markerud drives nå helt og fullt basert på frivillige. Demenskollektivet på Skytta er etablert. Det er vedtatt å bygge 12 nye enerom på Døli med byggestart i 2015. Utredning om framtidige omsorgstjenester (2020) er vedtatt.
Det er vedtatt å utvide bruken av tilpasset opplæring, og redusere spesialundervisningen. Det er avsatt 5 millioner per år fra 2015 til økt lærertetthet. Det er avsatt 1 million i 2015-budsjettet til klima-, miljø- og energitiltak i tillegg til en del ubrukte midler som også skal benyttes til formålet. Framtidig løsning for avløp er vedtatt, og arbeidet med å gjennomføre dette svært viktige miljøtiltaket er satt i gang.

Det har vært jobbet kontinuerlig med modernisering og effektiv drift i kommunen, og positive resultater fra dette har nå vist seg for alvor.
Eiendomsskatt med bunnfradrag på 1 million er vedtatt fra 2015. Den politiske organiseringen er endret fra komitemodell til hovedutvalgsmodell fra september 2014.

Det ble utarbeidet et foreløpig politisk regnskap for flertallspartiene som ble presentert i Varingen og på Nittedal Venstres hjemmesider.

Valg av styre

Berit Halvorsen Bjørgan, Nittedal Venstre.

Berit Halvorsen Bjørgan, Nittedal Venstre.

Valgkomiteens innstillig ble presentert, og fikk enstemmig tilslutning fra årsmøtet:

Ingjerd Fjøsne, leder (gjenvalg)
John-Ludvig Valen, nestleder (gjenvalg)
Inge Solli, gruppeleder / kasserer (gjenvalg)
Egil Hjorteset, sekretær (gjenvalg)
Arve Pedersen, styremedlem (gjenvalg)
Berit Halvorsen Bjørgan, styremedlem (ny)

Leif-Åge Sørlie, 1.varamedlem (gjenvalg)
Stein-Erik Rønningen, 2.varamedlem (gjenvalg)

Egil Hjorteset og Stein-Erik Rønningen, valgkomite (ikke på valg)

Pål Olav Røstad, revisor (gjenvalg, 2 år)

Last ned Nittedal Venstres årsmelding for 2014 som PDF

Last ned samarbeidsavtalen som PDF

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**