Venstre spør: – Ble Eidsvolls klima- og energiplan lagt i skuffen?

Knut Bakkehaug har funnet frem Klima- og energiplanen kommunestyret vedtok i 2011. Han har sendt inn et spørsmål til ordfører Einar Madsen om hva ordføreren vil gjøre for å sørge for at planen blir fulgt opp. Tre eksempler kan tyde på at planen har havnet i en skuff. Se planen – og Venstres spørsmål til ordføreren – her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Venstres kommunestyrerepresentant forteller at planen inneholder en rekke tiltak. Han har sett nærmere på tre konkrete tiltak i planen, og det er lett å konstatere at de ikke er fulgt opp.

Knut Bakkehaug i Eidsvoll Venstre

Foto: Venstre

– Et av tiltakene i planen fra 2011 er å etablere ladepunkter for el-biler, noe Venstre foreslo så sent som i desember 2014. Forslaget ble oversendt formannskapet, som stemte imot, forteller Bakkehaug.

Nå har han sendt inn spørsmål til ordføreren om hva som skal gjøres for å følge opp planen:

Den 21. juni 2011 vedtok kommunestyret i Eidsvoll en klima og energiplan for perioden 2011 – 2020.

I denne planen er det gitt mange fakta og hovedmålene er at kommunen skal arbeide for en målbar reduksjon i utslipp av klimagasser og reduksjon av energiforbruk. Videre at Klima og energi skal være sentrale premisser ved rulleringer av kommuneplanen og andre kommunale plandokument,

Det framkommer i tiltakslisten som følger med planen blant annet:

– Etablere og gi støtte til nye ladepunkter for el-biler. Aktuelle støtte ordninger utnyttes.

– Utrede eventuelt eventuelt ta i bruk lavutslippsbiler/el-biler i egen virksomhet.

– Bruke mer tre i kommunale bygg, oppfordre private utbyggere til det samme. Det lagres mye CO2 i trehus.

Bakgrunnen for at disse tre eksemplene er valgt er fordi jeg er i sterkt tvil om disse tiltakene er fulgt opp. Jeg vil knytte tre eksempler til dette.

Eidsvoll Venstre foreslo så sent som under budsjettbehandlingen i desember 2014 at kommunen skulle bidra til ladepunkter for el-biler og det ble i denne sammenheng pekt på den fylkeskommunale tilskuddordningen. Dette forslaget valgte Formannskapet å stemme ned slik at det ikke kom til avstemming i kommunestyret.

Jeg valgte helt nylig av litt nysgjerrighet å se litt på den kommunale bilparken. En stor del av den består av biler til hjemme-tjenesten. Det jeg så var at Eidsvoll kommune hadde et betydelig antall Toyota Yaris som er kjøpt og registrert i 2013. Etter en liten sjekk fant jeg ut at samme bil kom i salg som hybrid i 2012. Kan forøvrig nevnes at Nissan Leaf kom i salg fra 2011.

I disse dager er Eidsvoll kommune i ferd med å få oppført tilbygg til Råholt ungdomsskole. På denne bakgrunn var jeg å så litt på bygget. Dette er en konstruksjon som i hovedsak er satt opp i stål og betong.

På bakgrunn av ovenstående vil jeg stille følgende spørsmål:

– Hvordan vil ordføreren sørge for at den planen som kommunestyret vedtok 21. juni 2011 etterleves?

– Planen gjelder frem til 2020. Vil ordføreren sørge for at planen blir rullert før den tid, slik at planen ikke blir akterutseilt av den teknologiske utviklingen?

Knut Bakkehaug
kommunestyrerepresentant Eidsvoll Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**