Venstre ønsker bedre trafikksikkerhet på Skotfossveien

SK

Skien Venstres forslag fikk med resten av posisjonen flertall i bystyret om å sette i gang et samarbeid med fylkeskommunen og Vegvesenet for at det skal arbeides videre med å forbedre trafikksikkerheten på Skotfossveien, hovedsakelig strekket Grøtsund til Vadrettekrysset.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Tale fra Venstre ved Signy Gjærum i sak 5/15 – Detaljregulering for Vadrette Sluttbehandling

Venstre ser seg dessverre nødt til å avvise reguleringsplanen for Vadrette som vi nå har til behandling. Vegvesenet setter beklageligvis fortsatt foten ned for de tiltak vi ba om. Men jeg sier samtidig: Avvises i denne omgang. For dette er et fint område vi gjerne ser blir utviklet og får nytt liv, ny aktivitet. Begrensingen ligger i Skotfossveien.

Trafikksikkerhet som fullgodt ivaretar gående og syklende langs Skotfossveien er en stor investering. Fartsgrenser og enkle tiltak er et skritt på veien mot mer trafikksikker Skotfossvei. I denne saken sa flertallet i teknisk at reguleringsplanen kunne godtas hvis farten ble lav. Svaret ble nei. Selvsagt forstår jeg at vegvesenet må ha normer og retningslinjer. Fordi dette praktiseres rigid i dette tilfellet, har jeg funnet hva vegvesenet selv og også TØI sier om fartsgrenser, bl a pekes på 4 hovedprinsipper, jeg nevner 2

• variere fartsgrense etter vegstandard
• sette fartsgrense slik at samlede samfunnsøkonomiske kostnader blir lavest mulig

Så sies det: i praksis brukes nesten alltid en blanding av de ulike prinsippene for fastsettelse av fartsgrenser. I Norge legges det stor vekt på avkjørselstetthet når fartsgrenser fastlegges. Det legges også vekt på om gang- og sykkeltrafikk er blandet med biltrafikk eller atskilt fra denne.

Samtidig slås det fast at det i liten grad i Norge og Norden fastsettes fartsgrenser etter en vurdering av samfunnsøkonomiske kostnader. Vi tenker at dette dagens fartsgrensregimet ikke kan være hogd i stein og vi mener fortsatt at Skotfossveien på mange måter egner seg til å prøve ut dette.

Veien er i rapporter karakterisert som vegstrekning med spesielle framkommelighetsproblemer. Strekningen står i vår egen trafikksikkerhetsplan. Nå vil vi at denne veien løftes fram og samarbeides om. Derfor foreslår jeg og dette er nå et fellesforslag fra posisjonen,

” Bystyret ønsker at det i samarbeid med fylkeskommunen og Vegvesenet arbeides videre med å forbedre trafikksikkerheten på Skotfossveien, hovedsakelig strekket Grøtsund til Vadrettekrysset”

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**