Nominasjonen: – Dere er demokratiets elite

Ikveld kl. 1830 starter nominasjonsmøtet i Eidsvoll Venstre på rådhuset i Sundet. Valgliste til kommunevalget i september skal vedtas. I tråd med Venstres syn på åpenhet og innsyn presenterer vi her nominasjonskomiteens begrunnelse for og tanker rundt listeforslaget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Nominasjonskomiteen har bestått av Per Aage Pleym Christensen (leder), Sesselja Bigseth (medlem) og Christine Meklenborg Salvesen (medlem).

Sesselja Bigseth er innstilt på listen, og fratrådte som inhabil under behandlingen av hennes kandidatur.

Demokratiets elite
Dere som er til stede på dette nominasjonsmøtet er demokratiets elite. I likhet med dem som er på tilsvarende møter i andre partier. Bare 5 % av norske velgere er medlem av et parti. Det koster lite, like mye som én avis hver uke. Og det gir store muligheter til påvirkning. Til å utforme politikken som skal følges opp i folkevalgte organer, og forhåpentligvis bli satt ut i livet. Og til å velge ut de personene som skal stå på valglisten velgerne kan putte i urnen.

Når velgerne som stemmer Venstre her i Eidsvoll i september skal stemme kandidater inn i kommunestyret må de velge blant personer dere har valgt ut til å stå på stemmeseddelen. De som ikke er med i et parti, mister den muligheten til å foreslå sine kandidater i nominasjonsprosessen, og til å stemme dem frem på selve nominasjonsmøtet.

Det fineste du kan gjøre som partimedlem er å si ja når nominasjonskomiteen spør deg om å stå på listen. Ikke fordi du har planlagt en stor politisk karriere. Men fordi du gir velgerne i kommunen mulighet til å stemme på et parti og på kandidater som deler ditt verdisyn og dine prioriteringer på hvilke saker og temaer som er viktig – og ikke minst hvilke løsninger som er de riktige.

Det er likevel mange som sier nei. Denne gang er listeforslaget på 16 navn. Det betyr at halvparten av medlemmene i lokallaget har benyttet seg av muligheten til å si nei. Og 90 % av disse er kvinner.

Selve prosessen
Nye tider og ny teknologi gir nye muligheter også for arbeidet med å sette opp en valgliste. Partier med mange medlemmer har valgt uravstemning blant medlemmene på flere trinn i sin prosess. Vi valgte i februar i fjor å spørre de som har hatt plasser i folkevalgte organer for Venstre denne perioden, de som satt i styret i lokallaget, de som stod på valglisten i 2011 – og alle medlemmene – om de ville stå på listen. I november sendte vi ut en forespørsel pr epost til alle medlemmene, om å si ifra hvis de ikke ville stå på listen. Vi har også via artikkel på nettsiden den 24.10 og via Facebook bedt om kandidater. Og vi har spurt folk direkte som ikke er medlem av partiet men som vi ønsket å ha på listen. Summen av denne prosessen er den innstillingen til valgliste som nominasjonskomiteen har kommet med.

Listens representativitet
Både valgforskere og journalister er opptatt av hvor representativ en valgliste er. Det er ikke hvor representativ valglisten er for medlemmene i partiet som forskere og journalister er opptatt av. Det er valgdistriktet man skal representere som er viktig. Det er spesielt to forhold man er opptatt av; geografi og kjønn. Men andre kriterier teller også; alder, blanding av erfaring og fornyelse, og balanse i partiets ulike politiske fløyer. Så la oss se litt på hvordan det fremlagte forslaget til valgliste står seg mot ovennevnte kriterier.

Den geografiske spredningen er god, med unntak for de nordlige delene av kommunen; Minnesund, Langset og Feiring. Er det fordi Venstre denne perioden har vært lite opptatt av å gjøre noe for denne delen av kommunen? Neppe. Venstre har gått inn for å bevare Feiring skole, å bygge ungdomstrinn på Langset, vri utbygging av boliger og etablering av næringsliv til Minnesund/Langset – og dermed også bevare dyrket mark i andre deler av kommunen. Og å åpne en togstasjon, slik at det blir lett å reise kollektivt både til andre deler av kommunen, og andre steder.

Til gjengjeld har folk på Finstad sett Venstres kamp for å bevare Finstad skole, få fart på boligbygging både på Finstad og i Aalborglia, og få etablert gang- og sykkelvei hele veien fra Dal stasjon til Bårlidalen. Lederen av aksjonen for å bevare Finstad, Benedicte Tærud har sagt ja til å stå på listen – og være med i styret til Eidsvoll Venstre.

Aldersmessig er gjennomsnittskandidaten på listen født i 1973, og blir altså 42 år i valgåret. Kandidatenes fødselsår strekker seg fra 1940-tallet til 1990-tallet.

Jeg må medgi at kvinneandelen på listen er en utfordring; 5 av 16 er kvinner– det utgjør 31,25 %. Av de medlemmene som har sagt nei til å stå på valglisten er 90 % kvinner. Det er synd at det er sånn, og jeg må bare erkjenne at jeg har forsøkt å få tre av dem til å endre standpunkt. Fordi de er kompetente, dyktige, populære og til en viss grad ville gitt bedre geografisk spredning på listen. Men jeg har tydeligvis ikke de overtalelsesevnene som skal til. Misforstå meg rett; jeg ville være glad uansett hvem av de kvinnelige medlemmene som hadde sagt ja til å stå på listen. Det er viktig å understreke at vi ennå har litt tid til listen skal leveres. Og med den måten vi har valgt å sette opp listen på, vil det være lett å supplere med nye kandidater innen fristen. La meg nevne at i 2011 var antallet kvinnelige kandidater like lavt, men to av dem ble av velgerne løftet opp til å bli 1. og 2.vara til kommunestyret.

Journalister som henger seg opp i spesielt kjønn og geografi vil være skuffet. Det vil også velgere kunne være. Men både journalister og velgere bør ha i mente at som partimedlem har du faktisk rett til å si nei til å stå på listen.

En valgliste skal ha en passe blanding av erfaring og fornyelse. Forslaget til valgliste må sies å være nesten optimalt i så måte; 8 av 16 kandidater stod på listen sist (6 av dem også for åtte år siden). 6 av kandidatene på årets liste har ikke stått på Venstres valgliste tidligere.
Det har vært full enighet om den politiske kursen til Eidsvoll Venstre, så det har ikke vært behov for å ta noen spesielle hensyn i så måte.

Prinsippet for innstilling av listen
Nominasjonskomiteen har valgt to kriterier for arbeidet med listen; å innstille på antall kumulerte kandidater og hvem som skulle være kumulert, og å sette opp resten av listen i alfabetisk rekkefølge basert på efternavn.
Vi har innstilt på én kumulert kandidat, og på at det skal være Knut Bakkehaug. Blir han nominert vil det være 5.gang han er 1.kandidat for Eidsvoll Venstre. Han har dessuten vært representant i kommunestyret i snart åtte år. Han har vist evne og vilje til å profilere Venstre, efter prinsippet til som Ibsens Dr. Stockmann: ”Sterkest er den som står alene”. For Venstre har stått alene i politikken i Eidsvoll. Uten at hverken Knut eller partiet har latt seg knekke.

For en uke siden var det 19 år siden Knut ble aktiv Venstre-politiker i Eidsvoll. Han ble leder av lokallaget. Han har stått på, som lokallagsleder, som 1.kandidat og kommunestyrerepresentant. Og han har representert lokallaget på fylkesårsmøter og nominasjonsmøter til fylkestinget og Stortinget i alle disse årene. Han har lagt ned mye arbeid i Venstre – og partiet har investert i ham. Da skulle det bare mangle om vi ikke ivaretar den kompetansen, erfaringen og innsatsen.

Venstre har ambisjoner om mer enn én i kommunestyret ved valget i høst. Når vi velger å kumulere kun én kandidat, betyr det at velgerne får avgjøre om vi får en eller to representanter til, og hvem det i så fall blir. Og tro meg, velgerne har stor mulighet til å endre rekkefølgen på valglisten:

Kumulering – en kvart stemme ekstra. Velgerne har større innflydelse. Når fire velgere velger samme liste og ikke gjør noen endringer vil den kumulerte kandidaten ha fått 5 stemmer, mens nr. 2 har fått fire. Da sier det seg selv at hvis kun én velger gir én kandidat ett kryss har denne kandidaten og den kumulerte fått like mange stemmer. Andelen velgere som bruker muligheten til å rette på listene har steget fra ca 10% i 1987 til over 40% i 2011.

Avslutning
Avslutningsvis vil jeg takke alle som har besvart komiteens henvendelser – og spesielt de som har takket ja til å stå på valglisten. Dere har gitt velgerne i Eidsvoll et liberalt og grønt alternativ ved høstens kommunevalg. Tatt i betraktning medlemstallet i lokallaget var det mange som var aktive i valgkampen i 2011 og 2013. Og på årsmøtet 02.februar var det mange som meldte seg til å være med i lokallagsstyret, og bruke av sin fritid på Venstre. Det lover godt for både partiorganisasjonen, valgkampen og valget.

For nominasjonskomiteen gjenstår det bare å overlate listeforslagets skjebne til nominasjonsmøtet. Det er møtet som er suverent til å bestemme om det skal være kumulerte, hvor mange, og hvem dette skal være. Det er også nominasjonsmøtet som avgjør om prinsippet om alfabetisk oppsett av de øvrige kandidatene på valglisten skal følges, eller om man skal rangere dem på en annen måte.

Uansett; det er ingen stor uenighet om den politiske kursen Venstre har fulgt i Eidsvoll og den strategien lokallagets styre og folkevalgte har jobbet efter i perioden. Derfor er jeg sikker på at den endelige valglisten blir noe vi alle kan slutte opp om, og derfor jobbe sammen for at Venstre skal få et best mulig resultat ved valget i september!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**