Bærekraftig utvikling

Foto: Morten Skåningsrud

Bærekraftig utvikling er en samfunnsutvikling som imøtekommer dagens behov uten å forringe mulighetene for kommende generasjoner til å få dekket sine. Det ble vedtatt av et enstemmig kommunestyre i 2014 at Hurdal innen 2025 skal bli et bærekraftig samfunn som er karbonnøytralt eller bedre, har økonomisk vekst og tilfører innbyggere og besøkende økt livskvalitet.

Befolkningsvekst er viktig for at Hurdal skal være et robust, bærekraftig lokalsamfunn i framtida, og det er viktig å tilrettelegge for dette. Venstre mener at Hurdal har en unik fordel og mulighet til å bruke vår ledende posisjon på dette området til å få til en god samfunns- og stedsutvikling i Hurdal, skape et attraktivt sted for å bo-leve-jobbe, og dermed sikre robuste tjenestetilbud for innbyggerne i årene framover. En forsterking av boliger og næringsliv i Hurdal sentrum er viktig for utvikling av hele bygda. Det gir flere tilbud, fra bedre kollektivtilbud til flere lokale tjenester.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**