Byutvikling for mennesker og miljø. Uten byspredning

Skien kommune
Skien kommune, Foto: Kenneth Berg

Skien er en fin by; breddfull av historie og med Murbyen, vannspeilene og høydedragene som karakteristiske trekk. Samtidig ser vi at de kulturelle og næringsmessige endringer som finner sted også i vår lille del av verden, stiller byen vår overfor betydelige utfordringer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Venstre vil balansere byutviklingen mellom vekst og vern, vi vil bevare for å fornye. Bykvalitet er svært sammensatt. Venstre vil at Skien skal bli en tettere by og boligen er nøkkelen til de gode bymiljøene. I den tette byen blir boligene mindre og omgivelsene i mye større grad en del av den gode boligen. Framtidas bolig vil skille seg fra tradisjonelle krav – bl a ved at folk bruker byen annerledes. Framtidas bolig vil i hovedsak bli bygget nært til kollektivløsninger og i miljøer hvor det er enkelt å gå eller sykle til våre gjøremål framfor å bruke bilen til selv de minste ” kjippturer”.

I Skien og Grenland er eneboligandelen høy. Venstre vil arbeide for et variert boligtilbud, da trenger vi mer av det vi har for lite av. Det betyr flere leiligheter, i all hovedsak bygget i bybåndet; og det vil innebære fortetting. Dette er utfordringer Venstre erkjenner og er forberedt på å møte med krav til kvalitet. Vår oppfatning er at eiendomsutviklere lykkes best i samarbeid med arkitekter som ser framover og samtidig tar vare på områdets særpreg. Vi har gode eksempler å vise til i Skien – og enkelte mindre gode.

Mye vil handle om byen som bomiljø og det å bo i et bymiljø. Da blir barn og ungdom en viktig indikator på byens trygghet, mangfoldighet og funksjon som lokalsamfunn. Derfor ønsker Venstre uorganisert lek og aktivitet i sentrum; derfor er lekeplassen i Bryggeparken velkommen samtidig som vi utfordrer politiet på synlighet slik at byen oppleves trygg for store og små.

Det er viktig for Venstre at byen utvikles uten å miste sin historie. Transformasjon av tidligere næringsareal skal gjøres med stor bevissthet, slik Klosterøya til dels er et godt eksempel på. Kommunens kulturminner skal ivaretas, en tydelig og mer restriktiv jordvernstrategi skal sikre grønne områder, kulturlandskap og fortsatt matproduksjon i bynære områder. Bygder og lokalsenter skal videreutvikle sine spesifikke verdier som et godt alternativ til livet i byen.

Men hovedspørsmålet blir: Hva ønsker vi egentlig for byen vår? Gode intensjoner er ikke noen løsning i seg selv. Honnørord som ”miljøvennlig”, ”identitetsskapende” og ”fleksibelt” gir i seg selv ingen praktiske retningslinjer.

Derfor er det så viktig at det utarbeides helhetlige og konkrete visjoner for steder, byer og enkeltområder. Dette kan man se som et mellomnivå mellom dagens arealplaner og de enkelte reguleringene. Det danner grunnlag for et forpliktende dokument som kan kommuniseres til både politikere og innbyggere; en felles idé og et felles mål som er robust nok til å overleve kommunevalg, konjunkturendringer og endrede forutsetninger. Venstre mener at Skien har slikt grunnlag; Skien 2020. All ære til administrasjonen vår som i bredt samarbeid bl a med Skien Næringsforening har arbeidet fram dette dokumentet som også er politisk vedtatt.

Vi er sikre på at arkitektur og byforming er viktige brikker i puslespillet med å få til god byutvikling. Når Venstre ønsker en samfunnsøkonomisk og miljømessig god byutvikling, vil kompetanse , kultur og kvalitet stå sentralt. Utformingen av bygningene og rommene mellom bygningene vil virke direkte inn på trivsel, trygghet, mulighet for sosial kontakt, på hva vi kan sanse og oppleve.

Men Skien Venstre ser også at byutvikling bygger ikke bare på faglighet og kompetanse, entusiasme og eierskap til byen er minst like viktig. Derfor er vårt mål at byens sentrum, som langt på vei definerer byens omdømme, fortsatt og i større grad enn nå skal by på en variert miks av handelstilbud, kulturopplevelser, møteplasser på kafeer og spisesteder, arbeidsplasser, institusjoner og dertil stadig flere boliger. Det trivelige bysentret byr på opplevelser og aktivitet, på “børs” såvel som på katedral, på historie og modernitet.

Det er lokalpolitikerens ansvar å legge til rette for alt dette. Derfor er Venstre villig til å lempe på enkelte ideelle krav, f ex i Murbyen, mens andre kvalitetskrav bør strammes inn. Derfor vil enkelte tiltak måtte avvikles eller tones ned for å få handlingsrom til å utvikle kulturinstitusjoner som hovedbibliotek. Derfor bør man, som Venstre, holde fast ved bybåndstrategien vår, ved gode felleskapsløsninger som offentlig tilgang til vannfronten og ved langsiktige planer for infrastruktur. Venstre vil også holde fast på visjonen og planen om bybane – som har vist seg være et godt byutviklingsgrep.

Byutvikling er et stort og felles ansvar. Skien Venstre vil bidra til at Skien blir en framtidsretta by som tar vare på vår historie, hensyntar miljø og utvikler variasjon og særpreg til beste for våre innbyggere. Innen kulturminnevern har riksantikvaren fastslått at bruk er det beste vern. Venstre mener at tilsvarende gjelder når vi skal tilrettelegge for god byutvikling: ” Bruk er den aller beste byutvikler”.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**