Mobbefri skole og fritid i Bærum

Bærum skal være en kommune fri for mobbing, og da er forebyggende arbeid avgjørende.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

53391_ingress[1] De siste årene har man sett en bekymringsverdig utvikling der flere også blir mobbet eller trakassert over internett og mobil. Ifølge Medietilsynet har 15 % av unge i alderen 9-16 opplevd mobbing over nett eller mobil de siste årene. Nettmobbing er en spesielt alvorlig type mobbing ettersom det er mobbing man aldri slipper helt unna. Mobbing i skolegården kan være begrenset til skoletiden, mens mobil, internett og sosiale medier følger også etter i helger, ferier og etter skoletiden. Truende eller krenkende ytringer over nett er også juridisk sett svært alvorlig og kan straffes med bøter, konfliktråd og/eller fengsel. I dag gjennomfører flere skoler i Bærum prøveprosjekter der nye digitale hjelpemidler blir tatt i bruk (for eksempel iPad), og i den forbindelse er det ekstra viktig å jobbe aktivt mot mobbing på nett, i tillegg til tradisjonell mobbing. Bevisstheten rundt konsekvensene av mobbing, både psykososialt og juridisk, må økes. Mange barn og unge er rett og slett ikke klar over hvor alvorlig det er eller kan utvikle seg til å bli. Foreldre med barn i skolealder spiller også en viktig rolle, og foreldremøter kan dermed også brukes aktivt til å bekjempe både tradisjonell mobbing og digital mobbing. Ingen barn og unge mobber andre fordi de er fæle mennesker, ofte er mobbere derimot barn og unge som selv sliter. Dermed er det også mye forebyggende arbeid som ikke finner sted i undervisningen. For eksempel å bedre tilbudet for tilrettelagt undervisning og å styrke skolehelsetjenesten, helsestasjoner for ungdom og andre lavterskeltilbud for ungdom. Bærum Venstre vil: • Fortsette satsingen på skolehelsetjenesten, og inkludere helsesøster eller andre med kompetanse om tradisjonell mobbing og digital mobbing i undervisningen og på foreldremøter for å øke bevisstheten til elever og foreldre om konsekvenser av mobbing. Foreldre må også lære hvordan følge opp forebyggende arbeid hjemme. • Fortsette satsingen lavterskeltilbud for ungdom og andre sosiale tilbud, for eksempel barne- og ungdomsklubber. • Følge opp arbeid mot nettmobbing spesielt på skoler med forsøksprosjekt med «nye» digitale hjelpemidler i undervisningen. • At Bærum kommune skal følge opp at skolene har høye sikkerhetskrav til digitale hjelpemidler som blir brukt på skolene i undervisningen Uttalelse 4 fra Årsmøtet i Bærum Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**