Bro eller ferge i Horten?

Niklas Cederby, COK Horten Venstre

Venstre sier ja til forbedret fergetilbud og nei til fast veiforbindelse mot Horten. Vi er åpne for å vurdere en fast fremtidig forbindelse over fjorden basert på en jernbaneløsning. Konsekvensene av fast forbindelse og forbedret fergetilbud er veldig forskjellige, og jeg ser to scenarioer:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Horten med bro:
Horten får en fast veiforbindelse via/under Karljohansvern til Østfold, som hver dag frakter 45.000 kjøretøy over fjorden. Forbindelsen gir nytte for trafikantene, og avlaster E18 gjennom Oslo. Effektiv transport og regionforstørring blir prioritert fremfor et miljøvennlig transportsystem. For Horten betyr en bro at opplevelsen av fjordlandskapet sett fra Karljohansvern vil bli forandret. Også kryssområde i området rundt Lystlunden er utfordrende for landskapsbildet, der påkobling til sentrum vil medføre økt trafikk med tilhørende økte CO2-utslipp og støy i byområdet. Økt trafikk vil også utfordre trafikksikkerheten i Horten. Karljohansvern er landskapsmessig et svært viktig område som gir identitet til Horten som by. Ved anlegg av fast forbindelse er det nødvendig med fysiske inngrep på Karljohansvern, der deler av dagens verdier vil bli borte. Etter anleggsperioden vil Karljohansvern som rekreasjonsområde bli vesentlig endret, på grunn av økte CO2-utslipp og økt støy.
Horten med forbedret fergetilbud:
Horten får et fergetilbud med 12-minutters frekvens, med 7 ferger i drift. I tillegg blir rv.19 i Moss lagt i tunnel. Dette bidrar til en mer transporteffektiv og mer miljøvennlig riksveikryssing over Oslofjorden.
For Horten gir et forbedret fergetilbud muligheten for at Karljohansvern kan bevares og utvikles som et levende museumssted og et attraktivt trekkplaster for tilreisende. Ved siden av gode boliger og arbeidsplasser, er det viktig å tilføre aktiviteter som supplerer muséene.
Horten har natur, strender, boområder og friluftsområder som gir fantastiske og unike muligheter til et variert og meningsfylt liv i kommunen. Karljohansvern som rekreasjonsområde kan forsterke Horten som en god kommune å bo og arbeide i. Det gir også mulighet å knytte Hortenskogen, parken og sentrum sammen, slik at både mennesker, dyre- og planteliv trekkes mellom disse områdene via et sammenhengende grøntområde.

En bilbasert levemåte går ut over våre etterkommeres frihet til å leve sine liv. Det er når vi bygger for fremtiden at vi kan stake ut en ny kurs. Venstre ønsker den beste helhetsløsningen for kommunens innbyggere. Det er ikke å tilføre 45.000 kjøretøy per dag inn i Horten, men å rette inn en kurs som leder til en bedre og mer bærekraftig framtid.
Hva er det beste for Horten og Karljohansvern? Bro eller ferge?

Niklas Cederby

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**