Miljø: Klima og naturvern

Venstres mål er å gjøre Horten til en moderne, grønn og levende kommune. Globale trender viser at folk vil bo i grønne miljøvennlige byer. Det er avgjørende for vår eksistens å ta vare på naturen, jord, luft, vann og det biologiske mangfoldet. Vi vil ha en kommune der ressursene forvaltes til det beste for oss som lever nå, og for fremtidige generasjoner. Miljøpolitikken må sees i sammenheng med all utvikling i kommunen. Derfor er miljøspørsmål i høy grad også omhandlet i de andre kapitlene i programmet.

Den globale oppvarmingen med påfølgende endringer er den største trusselen vi mennesker står overfor. Fremtidens samfunn må bygges på en måte hvor bruken av fornybar energi dominerer og hvor ressursene brukes på en bærekraftig måte. Vi må tenke globalt og handle lokalt.

Vi vil vurdere en utvalgsstruktur hvor arealregulering i større grad ses i sammenheng med klima- og miljøspørsmål.

Klima og trafikk

Ny klimavennlig teknologi må tas i bruk i kommunal og privat virksomhet. Dette gjelder spesielt for all kommunal og privat bil- og busstransport i kommunen. Transportsektoren er det området vi kan gjøre mye for å redusere utslipp av klimagasser. Se forøvrig kapittel transport og kommunikasjon under by- og stedsutvikling.

Venstre vil:

 • At særordninger for elbiler/ lavutslippskjøretøy forsterkes/utvides
  • Flere gratis parkeringsplasser forbeholdt elbiler
  • Flere ladestasjoner i sentrum og på andre sentrale steder i kommunen
 • At kommunal transport skjer ved hjelp av elbiler eller andre typer lavutslipp-kjøretøy der det er mulig
 • At kommunens tunneler skal CO2-renses for utslipp.
 • Utforme busstilbudet i kommunen på en hensiktsmessig og klimavennlig måte
 • Arbeide for at taxinæringen kun bruker nullutslippskjøretøy innen 2023
 • Se på mulighetene for utvikling av samkjøringsportal og samkjøringsparkering i kommunen

Klima og energibruk

Ny klimavennlig teknologi vil også gjelde for oppvarming av kommunale og private bygg. Energieffektivsering og skifte til fornybare energikilder er viktige tiltak.

Venstre vil:

 • At alle offentlige bygg i Horten skal ha lavere energiforbruk enn gjeldende energikrav
 • At bruk av fornybare energikilder skal erstatte mer forurenset energi innenfor kommunal og privat virksomhet
 • At målene for energibruken i Horten innen 2020 skal være:
  • 20 % mer fornybar energi
  • 20 % energieffektivisering
  • 20 % reduksjon i CO2-utslipp
 • At målene for energibruken i Horten innen 2030 skal være:
  • 40 % mer fornybar energi
  • 40 % energieffektivisering
  • 40 % reduksjon i CO2-utslipp
 • At kommunen innfører en grønn og klimavennlig innkjøpspraksis
 • At CO2-regnskap for Horten kommune brukes som grunnlag for iverksetting av tiltak for å redusere CO2-utslipp i alle sektorer

 

Klima og nyskapning

Utvikling av nye områder i kommunen gir muligheter for etablering av klimavennlig infrastruktur før det bygges. Dette muliggjør en fremtidsrettet helhetstenkning innen klima og miljø. Horten kan bli en foregangskommunen som miljø- og klimakommune i Norge.

Venstre vil:

 • Arbeide for utvikling av en nullutslipps-bydel
 • Stimulere utbyggere til å bygge miljøhus/energihus/plusshus i kommunen
 • At fjernvarmesystemer tilrettelegges for energiforsyning til nye boligområder

Miljøbevaring

Vern av naturrikdom og mangfold innebærer en bevisst politikk og handlingskraft. Forebyggende tiltak blir viktig for å ta vare på kommunens naturrikdom til de neste generasjoner.

Venstre vil:

 • Rydde opp i gamle fyllinger og forurenset grunn på land
 • Stimulere til gjenåpning av gamle bekkefar med vegetasjonssoner
 • Friluftsliv langs kysten tilrettelegges med hensyn til fuglers hekke- og oppvekstperiode
 • Sette ut humlekasser og fuglekasser i de grønne lungene
 • Gjennomgang av kommunens ”vær varsom”-skilt i naturen
 • Arbeide for kommunal fredning av Borreskåla som landskapsvernområde
 • Fortsette kommunens arbeid med registrering av biologisk mangfold, naturtyper og habitater
 • Tilrettelegge for sammenhengende grøntområder som ivaretar biologisk mangfold
 • Etablere naturreservat i de langgrunne sivområdene i Indre havn og innerst ved Løvøya
 • Følge vedtatte forvaltningsplaner for vern av Borrevannet
 • Kommunen bruker sand for strøing istedenfor salt der dette er hensiktsmessig

Miljøvennlig landbruk

Horten har mye sammenhengende areal med matjord av beste kvalitet. Med den gode matjorda har vi et spesielt ansvar for å bruke matjorda til matproduksjon og på den måten være med på å sikre den fremtidige matberedskapen. Det er en lite ønsket utvikling at vi i Vestfold de siste 20 årene har mistet 16.000 dekar dyrket jord, 1250 dekar bare i Horten.

Venstre vil:

 • Arbeid for å bedre vannkvaliteten i Borrevannet.
 • Redusere lokale utslipp fra landbruk, avløp og industri
 • Etablere forbud mot høstpløying i område med avrenning og avsig til Borrevannet
 • Oppfordre til etablering av flere sedimentasjonsdammer
 • Stimulere til miljøvennlig landbruk
 • Ta vare på matjorda og ha jordvern som førende prinsipp
 • Kreve nydyrking som kompenserer tapt matproduksjon i eventuelle tilfeller der andre meget store samfunnsinteresser fører til omdisponering av matjord
 • Besøkshager for barn i alle aldre skal øke forståelsen for matproduksjon og dens betydning
 • Stimulere til omlegging til økologisk drift i landbruket med fokus på kvalitet og dyrevelferd

Miljøet i Oslofjorden

Vi mener det vil styrke kommunen å ha en levende og rik fjord. Horten har en lang kystlinje med et fjordsystem hvor det biologisk mangfoldet er redusert og økosystemet i fjorden er truet. Fjordens økosystem må tas vare på og foredles slik at vi igjen kan fiske i fjorden og utvikle fjorden til en fremtidig matressurs.

Derfor ønsker vi å verne fjordområdene som ligger i vår kommune, samtidig som vi vil arbeide for å få til et marint verneområde i hele Oslofjorden.

Venstre vil:

 • Rydde opp eller sikre forurenset bunn i Indre havneområde gjennom forpliktende samarbeid med Forsvaret, HIP, Miljødirektoratet og Horten kommune
 • At kommunen tar initiativ til et sammenhengende marint verneområde i Oslofjorden
 • Rydde opp i forurensningen på og ved Langrunn
 • Tillate fiske med lett redskap og antall teiner som i dag (kun justert for bestandstørrelse)
 • Forby både bruk av trål og lysfiske i Oslofjorden
 • Arbeide for å bedre vannkvaliteten i fjorden blandt annet ved å sørge for god nok kvalitet i renseanleggene
 • Besøksfiskeplasser for barn i alle aldre skal øke forståelse for hva sjøen betyr for matproduksjonen
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**