Skole og oppvekst

”Frihet for alle” betyr også at alle barn har oppvekstvilkår som gjør dem i stand til å velge sin egen vei i livet når de blir voksne. Venstre vil at kommunen skal føre en helhetlig og forebyggende oppvekstpolitikk. Skolens hovedoppgave er å utvikle frie, selvstendige individer som har omtanke for andre mennesker og verden vi lever i.

En skole for kunnskap og like muligheter

Venstre ønsker en skole for kunnskap og like muligheter. En liberal skolepolitikk legger til grunn at ingen elever er like, samtidig som vi har ambisjoner for hver eneste elev. Vi vil gi skolene stor frihet til å legge til rette undervisningen slik at alle elever får den samme muligheten til å utnytte sine evner uavhengig av bosted og sosial og kulturell bakgrunn. For Venstre er det viktig at elevene gjennom skolen skal få et mangfold av kunnskap og ferdigheter, og ha muligheten til å oppleve mestring. Derfor må alle fag tillegges vekt.

Læreren er skolens viktigste ressurs. Venstre ønsker en gjennomgang av rutinene rundt rapporteringssystemene for å redusere det administrative arbeidet som stjeler tid fra lærerens kjerneoppgaver. Flere ulike yrkesgrupper må inn i skolen for å ta del i de arbeidsoppgaver som går utover lærerens kompetansefelt. Den spesialpedagogiske oppfølgingen må iverksettes slik at alle barn får rett hjelp med riktig tiltak på tidligst mulig tidspunkt.

Venstre ønsker motiverte og kompetente lærere. Venstre mener det viktig at lærerne får tilbud om etter- og videreutdanning, minimum hvert tiende år i Horten.

I forrige periode var en av Venstres skolepolitiske hovedtiltak å få på plass en langsiktig handlingsplan for Hortenskolen. Det er avgjørende viktig at denne følges opp og at tiltakene finansieres. Det er politikerne som skal ta ansvar for utviklingen av skolen.

Venstre vil:

 • Ha en årlig generaldebatt om skole i kommunestyret
 • Styrke skolene ytterligere gjennom flere lærerårsverk
 • Satse på klasseledelse
 • ke satsing på etter- og videreutdanning
 • Tydeliggjøre rektors rolle som faglig og pedagogisk leder
 • Redusere den administrative byrden for lærerne
 • Styrke de estetiske og kreative fagene
 • Styrke merkantil støttefunksjon for skolene
 • Ha flere yrkesgrupper inn i skolen
 • Sikre leirskoletilbudet i kommunen
 • Sikre videre satsing på Natursenteret
 • Styrke rådgivingstjenestene
 • Ha logoped, spesialpedagogisk og psykologisk kompetanse tilgjengelig for skolene
 • ke antall helsesøster-, miljøterapaut- og vernepleierstillinger slik at det er sosialfaglig personale tilstede som kan hjelpe de som trenger det

 

En trygg skolehverdag

Det er skolens og lærerens ansvar at eleven trives, og at læringsmiljøet oppleves som positivt. Skolen må settes bedre i stand til å ta dette ansvaret, og sikre rettighetene til både mobbeoffer og mobber. Det er viktig at det gode arbeidet som er startet i skolene videreutvikles. Av elevvelferdstiltak, vil Venstre prioritere tiltak mot mobbing først.

Venstre vil:

 • Prioritere tiltak mot mobbing
 • Sørge for midler til kompetanseutvikling blant lærere og rådgivingstjeneste når det gjelder mobbeproblemet
 • Ha miljøarbeider/sosiallærer ved hver skole

Overgangen mellom trinn

Frafall i den videregående skolen er en stor samfunnsutfordring. For å hindre dette, er det nødvendig allerede på grunnskolenivå å sette inn tiltak. Et av hovedproblemene i dag, er at overgangen mellom trinn oppleves vanskelig for mange barn. Venstre ønsker å fortsette den gode utviklingen i Hortenskolen, samt å styrke arbeidet videre.

Venstre vil:

 • Videreutvikle det gode samarbeidet mellom næringsliv, videregående- og grunnskole
 • At skolen skal være mer bevisst overgangen mellom 4. og 5. nivå, bl.a. ved å fokusere på leksehjelp ved denne overgangen
 • At skolene formaliserer og systematiserer et samarbeid mellom skole og foreldreutvalg ved overgangene mellom trinn
 • Bedre overgangen mellom barnehage- grunnskole og videregående skole
 • Se på alternativer som grønn omsorg, skolehager, samarbeid med kulturskolen, muligheter i nærmiljøet til å skape motivasjon og mestring for bekymringselever

Barn i fattige familier

Venstre har fokus på like muligheter for alle barn. Vi vil begrense fattigdom blant barn og unge samt bryte den arvelige fattigdom ved å etablere sammenhengende tjenester for å forebygge, redusere og stoppe fattigdom blant utsatte grupper. Gjennom det igangsatte prosjektet «Muligheter og Mestring» vil vi bedre organisere og strukturere kommunens samlede tiltak (se kapittel om helse og omsorg).

Venstre vil:

 • Styrke fritidstilbudet til barn og unge og ha spesiell fokus på barn i fattige familier
 • Styrke ordningen med grader foreldrebetaling i SFO og barnehage
 • Styrke familiehuset
 • Tilby friplasser i Horten kulturskole

Et forebyggende barnevern

Lavterskeltilbud er et nøkkelord når det gjelder forebyggende barnevern. Kommunen må legge til rette for at mennesker med problemer kan ta kontakt med støtteapparat før problemene har blitt for store. Vi mener at barnehage og skole er naturlige arenaer for kommunens samhandling med utsatte familier.

På dette området er det viktig å følge opp handlingsplan for oppvekst.

Venstre vil:

 • legge barnets beste, deltagelse og perspektiv til grunn i alle barnevernssaker
 • Satse videre på ordningen med familieråd
 • Prioritere økte ressurser til flere fagstillinger i barnevernet
 • Gi barnevernsbarn i Horten et fullgodt ettervernstilbud
 • Gi obligatorisk kursing i barnekonvensjonens forpliktelser til alle som jobber med barn og unge

Barnehager

Venstre ønsker et variert tilbud av barnehager med en mangfoldig pedagogisk profil i Horten gjennom en god blanding av offentlige og private barnehagetilbud. Kommunen må legge til rette for at disse har så like rammevilkår som mulig. Barnehagene er en viktig arena for læring, sosialisering og integrering, og et mangfoldig tilbud med kompetente ansatte er viktig.

Venstre vil:

 • Følge opp handlingsplan for barnehagene og prioritere tiltak i denne
 • At moderasjonsordningen styrkes kraftig, både når det gjelder rabattsatser, og hvilke familier som kan søke. Moderasjon bør samkjøres mellom SFO og barnehage
 • At alle ettåringer får rett til barnehageplass
 • ke antall pedagoger og fagarbeidere
 • Innføre kommunal bemanningsnorm
 • At pedagogiske ledere jevnlig tilbys kursing og/eller etteropplæring
 • Satse på samarbeid helsestasjon og barnehage
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**