Fiskerinæringen og lokal verdiskapning langs kysten må sikres

Fiske på Røst (FOTO: (CC) Redningsselskapet / Flickr.com), (FOTO: (CC) Redningsselskapet / Flickr.com)

Sjømatindustriutvalget har nylig lagt frem sin innstilling. I utvalgets arbeid kommer det frem mange positive tiltak, bla. innovasjonspolitikk og styrkende FoU tiltak for næringen. Men det er også forslag som ryster både fiskere og kystbefolkning forøvrig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Utvalget mener at en kan fjerne begrensninger på kvotetak per fartøy og flertallet i utvalget anbefaler også at sjømatindustrien skal kunne eie fiskekvoter. Eierskapet av fiskefartøy og retten til å disponere fiskekvoter på vegne av fellesskapet, er i dag regulert I deltakerloven, som sier at aktive fiskere skal eie mer en 50% og ha kontroll over virksomheten. For Venstre er det helt uaktuelt med det frislippet som utvalget foreslår for norsk fiskerinæring. Hvis alle endringsforslagene blir gjennomført, vil vi ha en kystbosetting som ikke er til å kjenne igjen fra i dag, med en omfattende sentralisering. Slik vil ikke Venstre ha det. Kysten er ikke til salgs.

Fiskesalgslagsloven sikrer at fiskerne har hatt rett til å førstehåndsomsette fisk gjennom salgslag. Disse salgslagene sikrer oppgjør til fisker, og forhandler minstepris mellom fiskere og landindustrien. Det gjør at fiskerne er sikret en minimumspris på sin fangst, som gjør at det er mulig for å skape en forutsigbarhet i markedet og for den mindre fiskeflåten som ikke har mulighet til å by frem sine fangster over store områder.

Et flertall i utvalget anbefaler også her store endringer, ved å ta bort fiskernes muligheten for å kontrollere omsetningen av sin egen fisk.

En kan ikke komme i en situasjon der man svekker en del av næringen ved å flytte lønnsomhet fra fiskeflåten over til industrien, gjennom lovendringer som ikke lar seg reversere. Derfor ønsker ikke Venstre at deltakerloven og fiskesalgslagslovens vesentlige punkter endres. Fiskerne må ha retten til å kontollere eierskap og førstehåndsomsetning. Venstre ønsker at fiskeflåten i fremtiden også skal være eid og kontrollert av fiskere, og bidra til lokal verdiskapning der den hører hjemme, langs kysten.

Venstre er opptatt av at næringsutøvere, om det er i marin sektor eller andre sektorer, har stor grad av forutsigbarhet og langsiktighet for sin virksomhet. Det er viktig for investeringsvilje og investeringsmuligheter. Derfor må innholdet i lovverket – i selve rammeverket – holde seg noenlunde stabilt.

Venstre vil stå opp for en fiskerinæring som også i framtiden skal være godt spredt langs kysten. Vi vil legge til rette for store og små aktører både på sjø og land, godt forankret i dagens lovverk og på norske hender.

 

Fylkesstyret i Møre og Romsdal Venstre
06.02.2015

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**