Venstres program – Demokrati og liberale rettigheter

Drammen skal ha et demokrati hvor flest mulig avgjørelsene blir tatt lokalt og der alle kan bidra. I Drammen skal vi ha en åpen og fordomsfri debatt, hvor alle er inkludert. Ansatte i kommunen skal ha et bevisst forhold rundt personvern. Politikere og administrasjon skal bidra til at borgerne har medinnflytelse i demokratiske avgjørelser.

Åpenhet og styreform

Vi ønsker et godt samarbeid mellom administrasjon, politikere, næringsliv og borgerne i Drammen

kommune. Ansatte i kommunen skal få anerkjennelse for å bidra til en positiv utvikling av sin arbeidsplass. Dette krever åpne prosesser i kommunen, hvor ytringsfrihet gjelder for alle.

Venstre vil:

 • Drive holdningsskapende arbeid i kommunale virksomheter som oppfordrer til gode arbeidsmiljøer, åpenhet og bruk av ytringsfriheten.
 • At virksomhetsledere har mulighet til å utvikle sin virksomhet utfra lokale behov.
 • Utvikle nye og videreutvikle eksisterende arenaer for innbyggermedvirkning.
 • Innføre bydelsutvalg med reell påvirkningsmulighet og makt, som sikrer borgerne politisk behandling av saker som løftes fra bydelene.
 • Skape en bredere dialog mellom borgerne og politikere ved å ha flere folkemøter og forbedre innholdet på nettsidene til Drammen kommune.
 • Innføre en saksportal på nett hvor borgerne enkelt kan følge prosessen i pågående kommunesaker.
 • Innføre stemmerett for 16-åringer.

Kommunereform

For Venstre er kommunereformen en demokratireform. Vi er positive til å slå sammen Drammen med omkringliggende kommuner. Målet er å gi borgerne og næringslivet i Drammensregionen mer kvalitet på de kommunale tjenestene. Vi vil føre en miljøvennlig by- og stedsutvikling med kvalitet i hele kommunen, og bygge miljøvennlige og effektive transportløsninger.

Venstre vil:

 • Videreutvikle det lokale tjenestetilbudet i en sammenslått kommune.
 • At Drammen får mer ansvar for kollektivtilbudet i egen kommune.
 • Drive en mer aktiv næringslivspolitikk.
 • Skape bedre fagmiljøer i en sammenslått kommune.
 • La storkommunene overta statlige oppgaver.
 • Gi kommunene mulighet til å ta et helhetlig ansvar for miljøpolitikk og arealdisponering.
 • Ikke endre styringsform vesentlig før kommunereformen er gjennomført.

Personvern og digitalisering

Digitalisering av Drammen kommune skal gi borgerne enkel tilgang til offentlig informasjon, samt skjemaer som er lett tilgjengelig og enkle å fylle ut. Digitalseringen skal også effektvisere saksbehandlingen i kommunen. Økt digitalisering skal ikke gå på bekostning av personvernet

Venstre vil:

 • Fortsette digitaliseringen av kommunen for enklere og mer effektiv saksbehandling.
 • Begrense skjemaveldet og byråkratiske prosesser ved å samordne innsamling av opplysninger på en mer effektiv måte.
 • Stille krav om at personvernhensyn blir ivaretatt ved innføring av velferdsteknologi og ulike former for trygghets- og sikkerhetsløsninger.
 • At alle søknadsprosesser i kommunen skal kunne utføres på nett.
 • At D-IKT er en pådriver for åpne standarder, samt ser på muligheten til å bruke og bidra til fri programvare.
 • At borgerne bør få tilgang til å se hvem som ser på personsensitive data om en selv.
 • Kartlegge og registrere alle overvåkningskameraer i kommunen, samt få oversikt over byens overvåkingskameraer og gjøre dette offentlig.
 • Ikke tillate kameraovervåkning i skoletiden, og ikke tillate generelle søk med narkotikahund.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**