Venstres program – Helse og omsorg

Drammen skal være en god og trygg by gjennom hele livet.

Grunnlaget for god folkehelse legges utenfor helsevesenet. Det er de universelle tiltakene, som en god barnehage, en god skole, et inkluderende arbeidsliv og deltagelse i frivillig aktivitet som idrett og friluftsliv, som er viktigst også for helsetilstanden til befolkningen. Fysisk og psykisk helse må ses i sammenheng.

For noen grupper behøves målrettede tiltak. De skal møtes av et samarbeidende tjenestetilbud som ser hele mennesket. Alle aktive brukere av omsorgstjenestene i og utenfor institusjon skal ha en kontaktperson som er deres primærkontakt.

God helse skapes i byer hvor det er lett å velge gange og sykkel til skole, jobb, handel og aktivitetstilbud. Byene må også ha et variert tilbud til hele befolkningen når det kommer til arbeidsplasser, læringsarenaer, møteplasser, kultur og andre tilbud som bidrar positivt til den mentale helsen.

Folkehelse og fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet i hverdagen bidrar til bedre folkehelse. Venstre mener det er viktig at Drammen har et bredt spekter av aktivitetstilbud, også for alle de som ikke driver med organisert idrett. Vi vil at kommunen skal motivere, gjennom de tilbud som finnes i Drammen, til at folk blir mer fysisk aktive.

Venstre vil:

 • At Drammen skal satse på et bredt spekter av lavterskelaktivitet som kort vei til lette turløyper, treningsapparater, sandvolleyball, parkour og ballbinger.
 • At kroppsøvingstimene skal ha et innhold som gjør at alle barn kan bli glad i fysisk aktivitet.
 • Prioritere å støtte frivillige organisasjoner som skaper lavterskeltilbud for fysisk aktivitet, utenom den organiserte lagidretten.
 • At skoler, institusjoner og boligområder har nærhet til et bredt spekter av aktivitetstilbud.
 • ke andel vegetaralternativ ved kommunale kantiner.

Psykiatri og rus

Alle kjenner noen som sliter med psykiske problemer, hvor mange også har tilknyttede rusproblemer. De skal møtes med et verdig tilbud som ser mennesket og gir folk hjelp. Venstre mener at hjelpen må komme så tidlig som mulig, slik at man lettere kan få hjelp til problemene. Mennesker med psykiske problemer som sliter med rusavhengighet trenger hjelp, ikke straff.

Venstre vil:

 • Ha et lavterskel psykologtilbud til folk i alle aldre, hvor man ikke trenger henvisning.
 • Ha bedre ettervernstilbud med kvalifiserte ruskonsulenter som kan sørge for tilfredsstillende bolig og aktivitetstilbud.
 • At frivillige organisasjoner deltar mer i rusomsorgen, blant annet for å få flere lavterskeltilbud for rusavhengige.
 • Ha en tverrfaglig og helhetlig rusbehandling som ivaretar problematikk rundt familiesituasjon, psykiatri og sykdom.
 • ke kompetansen på rusbehandling hos allment helsepersonell i kommunen.
 • Sikre et botilbud til personer som er utsatt for vold i nære relasjoner, som også sliter med rus og/eller psykiatriproblematikk. Disse ivaretas ikke av Betzy krisesenter i dag.
 • Legge til rette for arbeidstilbud slik at de med arbeidsevne kommer seg ut i arbeid Drammen kommune har et spesielt ansvar i så måte som en av kommunens største arbeidsgivere.

Drammen Sykehus

Venstre ønsker at Drammen sykehus skal bygges som et miljøvennlig sykehus, plassert sentralt for ansatte, pasienter og pårørende. Vi mener det er viktig at somatikk og psykiatri samlokaliseres og at begge fagområder bygges samtidig.

Venstre vil:

 • Jobbe for et sykehus i Drammen blir plassert i nærheten av en jernbanestasjon og at sykkelveier til sykehuset må være på plass før sykehuset åpner.
 • Ikke tillate at store arealer brukes til bakkeparkering ved sykehuset.

Fattigdom og boligsosiale tiltak

Fattigdommen i Drammen innebærer en lavere levestandard, man blir stående utenfor samfunnet og fratatt muligheten til å delta i fellesskapet. Fattigdommen er vanskelig å få øye på, men vi vet at den finnes. Venstre mener det er viktig å hindre at fattigdom går i arv. Derfor må barn av lavinntektsfamilier få de samme mulighetene til barnehage, SFO og fritidsaktiviteter.

Venstre vil:

 • Bedre tilgjengeligheten for kommunens gjeldsrådgivning.
 • Bedre samarbeid mellom NAV og kommunen for å tilby helhetlige løsninger.
 • Sikre riktig bruk av individuell plan og aktivitetsplan til det beste for bruker.
 • Sikre at kommunens utleieboliger spres til alle bydeler.
 • Sikre god standard på kommunens utleieboliger, med gode utearealer for barn i nærheten.
 • Videreføre gratis kjernetid i barnehage og SFO som en ordning som er behovsprøvd og gjelder uavhengig av hvor du bor.
 • Belønne frivillige organisasjoner som ikke krever deltageravgift for aktiviteter, fra barn av lavinntektsfamilier.

Borgere med funksjonsnedsettelser

Samfunnsskapte barrierer gjør det i dag vanskelig for mange med nedsatt funksjonsevne å delta i samfunnet på lik linje med andre. Venstre vil arbeide for et universelt utformet samfunn som sikrer tilgjengelighet for alle.

Venstre vil:

 • Ha universell utforming av offentlige bygg og transport.
 • Ha god tilgjengelighet til sentrum hele året, ved å sikre universelt utformete byrom.
 • At kommunen og offentlige virksomheter aktivt skal bidra til å slippe folk med nedsatt funksjonshemming inn i arbeidslivet.
 • Sikre en tilfredsstillende BPA-ordning (brukerstyrt personlig assistent), slik at folk med funksjonsnedsettelser kan styre sin egen hverdag.

Barn og barnevern

Barn og unge er vår viktigste ressurs og skal prioriteres i kommunens budsjetter. Venstre mener at alle barn har rett til god omsorg, trygghet og kjærlighet. Når foreldre og deres nettverk ikke makter omsorgsoppgaven på tilstrekkelig vis, må kommunen ha et tilbud som sikrer barns livskvalitet. Barns rettssikkerhet og oppvekstforhold må sikres.

Venstre vil:

 • Kurse lærere til å oppdage barn og unge som sliter med problemer, slik at de kan varsle helsesøster eller lege.
 • Samle flere barnevernstilbud på kommunenivå, for å sikre bedre behandling av enkeltbarn.
 • Jobbe aktivt med forebyggende helsearbeid gjennom en god helsetjeneste for barn i førskole- og skolealder, med bedre ivaretakelse av kosthold og fysisk aktivitet.
 • Satse på gode samarbeidsformer med barnevernet, samt ha lavterskeltilbud for dem som trenger det.
 • Sikre avlastning for barn og foreldre via tilbud som Friminuttet og Barnas Stasjon.
 • Gi bedre opplæring og oppfølging til fosterfamilier, samt bedre tilsyn med disse.

Ungdom og unge voksne

Ungdomstiden er preget av sterke følelser, samt krav fra venner og foreldre. Det er viktig at samfunnet gir unge mennesker som trenger det tidlig hjelp til de utfordringer de møter, slik at problemene ikke utvikler seg. Venstre mener at helsetilbud, lyttende voksne og informasjon til ungdom må være lett tilgjengelig.

Venstre vil:

 • At helsestasjon for ungdom er lett tilgjengelig og har et godt og relevant tilbud som møter og lytter til unge i deres hverdag.
 • At ungdom lett skal kunne møte helsesøster på skolene og via sosiale medier for å sikre gode muligheter for kommunikasjon.
 • Ha et godt samarbeid mellom kommunale og private/frivillige tilbydere av helse- og omsorgstjenester.
 • Styrke seksualundervisningen i skolen, som gir god kunnskap i tema som identitet, kjønn, seksualitet og samfunnsnormer.
 • Jobbe for å få til et tilbud som tilbyr terapi og rådgivning for unge mellom 14-35 år som har foreldre med alkohol- eller andre rusproblemer, som for eksempel Kompasset organisert av Blå kors.

Eldreomsorg

Eldre må i stor grad få mulighet til å ha innflytelse på egen hverdag og innholdet i tjenestene de får fra kommunen. Venstre ønsker å prioritere forebyggende tiltak slik at eldre beholder en god helse og får mulighet til å bo hjemme lengre. Det skal være nok sykehjemsplasser slik at ingen må vente på plass.

Venstre vil:

 • Sikre et godt samarbeid mellom de ulike helsetilbudene i stat og kommune.
 • At kommunen gjennom “Skap gode dager” sikrer at det er samsvar mellom samlet pleie- og omsorgsbehov og kompetanse.
 • At helsepersonell samarbeider tverrfaglig for å sikre en effektiv arbeidsfordeling ved hjemmetjenester og institusjoner.
 • At eldre kan bo hjemme lenger gjennom tiltak som “Forebyggende team” og vaktmestertjenester for hjemmeboende eldre.
 • At det finnes tilgjengelig møteareanaer i helger og høytider.
 • Sikre en sikkerhetsstandard ved kommunal sjekk av boliger for eldre.
 • Gi kommunal støtte til bygging av generasjonsbolig.
 • At kommunen som arbeidsplass arbeider aktivt for at arbeidstakerne kan stå lenger i jobb gjennom en helhetlig seniorpolitikk.
 • At kommunen har riktig antall sykehjemsplasser og omsorgsboliger med tilsyn. Vi vil jobbe for at antall omsorgsboliger økes.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**