Venstres program – Kultur og frivillighet

Drammen skal ha et mangfoldig og levende kulturliv, hvor de frivillige organisasjonen ved hjelp av kommunale midler får frihet til å skape fellesskap og en kritisk offentlighet. Kunnskap er makt, og makt skal spres. Kulturlivet, kunsten, mediene, organisasjoner og sivile fellesskap skal ikke være instrumenter for kommunen, men leve i kraft av seg selv og utfordre og utvikle samfunnet uavhengig av politiske mål.

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivilligheten og de ideelle organisasjonene er en viktig bærebjelke i det norske samfunnet der enkeltpersoner kan delta etter sine egne forutsetninger til beste både for seg selv og andre. Venstre vil satse på bredden i frivillig sektor og bidra til å stimulere flere til å delta i frivillig arbeid. Kommune skal motivere til frivillighet og deltagelse fra ideelle organisasjoner ved å gi gode og forutsigbare rammer både økonomisk og organisatorisk.

Venstre vil:

 • Motivere folk til å bidra i frivillig arbeid, ved å tilrettelegge for rekrutteringsarenaer.
 • Belønne frivillige organisasjoner som driver med samfunnsnyttig engasjement eller tilbyr barn av lavinntektsfamilier gratis medlemskap.
 • Skape en frivillighetens dag, hvor frivilligheten kan feire seg selv.
 • Finansiere en frivillighetsportal på nett. Portalen kan for eksempel inneholde opplysninger om byens frivillige organisasjoner, aktivitet og møtelokaler som kan leies.
 • Styrke samarbeidet mellom kommunen, næringslivet, ideelle organisasjoner og frivillig sektor.

Kunst og kulturarenaer

I Drammen skal vi ha et kulturliv for folk i alle aldere. Venstre ønsker å stimulere til fortsatt vekst i mangfoldet av kulturtilbud i byen vår og skape flere arenaer for møte med kunst og kultur. Kultur skaper kreative mennesker til glede for seg selv, byen og næringslivet.

Venstre vil:

 • Tilrettelegge for flere og nye kulturuttrykk.
 • At kommunen som kulturarrangør bør bli mindre kommersiell, for å gi de private. arrangørene større mulighet til å drive i det kommersielle kulturmarkedet
 • Legge til rette for at private kulturarrangører i større grad kan komme til, med kommunen som tilrettelegger.
 • Ha økt fokus på bredden i arrangementer, samt at vi ønsker lokaler som egner seg for frivillige aktører med begrenset økonomi.
 • Kartlegge private og offentlige lokaler som kan brukes som kulturarealer, samt kartlegge og gjøre enkle forbedringer av akustikken.
 • Åpne for private alternativ til kulturskole, med offentlig støtte.
 • At nye skoler skal planlegges med en fløy for sambruk med nærmiljøet, med lokaler som kunst- og håndtverksrom, skolekjøkken, grupperom og kroppsøvingslokaler.
 • ke kulturtilbudet til eldre gjennom samarbeid med frivillige organisasjoner.
 • at barn og unge må ha mulighet til å skape sin egen frivillighet og til å organisere sin egen ungdomskultur.
 • Stille krav til at en frivillig organisert klubb må ta ansvar for de vegger kommunen fristiller til graffiti og gatekunst. Vi ønsker et kunstnerisk grafittimiljø velkommen til Drammen.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**