Venstres program – Næringsliv

Drammen skal satse bredt på det skapende mennesket, og ha internasjonale ambisjoner. Drammen skal ha et mangfold av arbeidsplasser som kan tiltrekke alle typer mennesker til byen.

Gründere og nyskapning

Gründere er mennesker som sitter inne med mye kompetanse og kreativitet. Venstre vil gi muligheter for mennesker å skape nye produkter, som igjen gir nye arbeidsplasser. Derfor er det viktig at vi støtter opp om gründerskapet.

Venstre vil:

  • Legge til rette for samlokalisering av nyetablerere med subsidiert leie i en oppstartsfase.
  • At Drammen kommune, i samarbeid med fylket og næringsliv, bidrar til bedre finansiering av bedrifter i tidlig fase.
  • At Drammen kommune, gjennom sin rolle som innkjøper, stimulerer til økt nyskapning i næringslivet ved å velge innovative og klimavennlige løsninger.

Variert næringsliv

En av styrkene til Drammen er at vi har et variert næringsliv som gjør oss mindre sårbare for svingninger i enkeltsektorer. Venstre ønsker å legge til rette for høykompetent arbeidsplasser, men dette krever at vi gir plass til industri som kan bruke for kompetansen.

Venstre vil:

  • Styrke samarbeid mellom Drammen kommune og Drammen Næringslivsforening, spesielt med tanke på kommunen som innkjøper og kunde av det lokale næringsliv.
  • Legge til rette for at kommunen satser på næring med vekstpotensial, som for eksempel en satsing på helseklynger.
  • At kommunen skal ha et aktivt eierskap i selskapene hvor kommunen er medeier, og påvirke selskaper til å bidra positivt til samfunnet. Kommunen skal ikke ta eierskap i selskaper kun basert på ønske om økonomisk gevinst.
  • Tillate søndagsåpne butikker som selger dagligvarer, blomster og ferskvarer, men ingen generell søndagsåpning av butikker.

Turisme

Drammen by har et rikt kultur- og uteliv og nærhet til flotte naturopplevelser. Venstre vil at Drammen skal satse på opplevelser med nærhet til naturen som utgangspunkt, med spesielt fokus på barnefamilier. Aronsløypa i Drammen er allerede et yndet sted for både alpint på vinterstid og sti- og nedoversykling på sommerstid. Drammen har også mange flotte klatreområder.

Venstre vil:

  • At Drammen skal satse på miljøvennlig nærturisme. Drammen er et knutepunkt for tog og buss, og sykkel er et ypperlig fremkomstmiddel langs elvedalen.
  • Utvikle opplevelsestilbudet i samarbeid med næringslivet og de frivillige organisasjonene.
  • Være positive til å etablere en aktivitets- og friluftslivfestival i Drammen, med fokus på barn og unge.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**