Eldre- og demensomsorg

Venstre vil skape en trygg og verdig eldreomsorg. Eldre må i langt større grad få mulighet til å ha innflytelse på egen hverdag og innholdet i tjenestene de får fra det offentlige. Det trengs et mer fleksibelt tilbud som fanger opp ulike ønsker og behov. Etter at samhandlingsreformen trådte i kraft, har kommunene fått mer helhetlig ansvar for innbyggernes helse. Venstre vil sikre nødvendig finansiering av reformen.

Tilbudene til eldre bør ha form av en «omsorgstrapp» med mange trinn. For de aller fleste vil det være best å få skreddersydde tjenester hjemme eller i tilrettelagt bolig. Dette gjør at man er aktiv lenger og kan fortsette med vanlige gjøremål i sitt eget miljø. Noen bor på sykehjem fordi det ikke er andre gode alternativer. Kommunene bør tilby velutbygde hjemmetjenester og dagtilbud, omsorgsboliger med og uten heldøgns bemanning og sykehjem.

Tilstrekkelig med menneskelige ressurser, bedre organisering, økt samarbeid med frivillige og utstrakt bruk av teknologi er nødvendig om vi skal klare å møte utfordringene i eldreomsorgen. Eldre skal få velge mellom varierte tjenestetilbud fra offentlige, ideelle og private tilbydere. Antall eldre vil øke i årene fremover, og flere vil ha behov for helsetjenester. Sammensatte sykdommer øker kravet til høy kompetanse i eldreomsorgen for å sikre riktig behandling.

Venstre vil:
• Gi økonomisk stimulans til bygging av alternative boformer; eldrekollektiv, seniorboliger og generasjonsboliger.
• Knytte tilsynslege til bofellesskap for eldre.
• Øke det statlige tilskuddet til bygging av flere sykehjemsplasser og til dagtilbud som aktiviserer eldre.
• Sørge for eget rom til sykehjemsbeboere som ønsker det, og garantere at partnere kan bo sammen ved langtidsopphold på sykehjem.
• Styrke legedekningen på sykehjemmene.
• Bygge flere omsorgsboliger med et tjenestetilbud som er tilpasset individuelle behov, som gir trygghet og slik reduserer behovet for institusjonsplass.
• Forbedre finansieringen av heldøgnsbemannet bolig.
• Forbedre både dagtilbud og sykehjemstilbudene til personer med demens.
• Sikre rekruttering av fagpersonell til helse- og omsorgsyrket.
• Utvide dagens ordning med permisjoner og omsorgslønn for pårørende som tar seg av familiemedlemmer.
• Stimulere til bruk av frivillighet både gjennom frivilligsentralene og gjennom frivillige organisasjoner.
• Opprette flere lærlingplasser og styrke helsefagarbeiderutdanningen.
• Styrke fagkompetansen innen geriatri og rehabilitering gjennom blant annet å opprette en egen legespesialisering i sykehjemsmedisin.
• Sikre finansiering av ressurskrevende brukere og brukerstyrt personlig assistent (BPA) også etter fylte 67 år.
V-logo

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**