Årsmelding fra Kommunestyregruppa

Kommunestyregruppa., Foto: Lindesnes Venstre

Kommunestyregruppa.

Lindesnes kommune ble utmeldt av Robek-registeret våren 2014.
Lindesnes Venstre stemte for å opprettholde boplikten på boliger
Lindesnes Venstre stemte for å opprettholde konsesjonsloven (høringsuttalelse).

To saker som vil ha stor betydning for kommunens innbyggere er bygging av ny E 39 og Kommunereformen (kommunesammenslåing).
Disse sakene jobbes det løpende med uten at vedtak er fattet.

Venstre har i budsjettet for 2015 samarbeidet med H og Pp og bl.a. fått flertall for følgende:

Ingen kommunale tjenestetilbud er redusert, tvert imot.
• 2 nye lærlinger i omsorgsfaget.
• Ny 60 % stilling helsesøster.
• Gjenåpning av varmtvannsbassenget, Omsorgssenteret.
• Planmidler til kommunedelplanen for idrett, kultur og friluftsliv.
• Videreføre drift av 7 gjenåpnede plasser på Lindesnes Omsorgssenteret som ble gjenåpnet våren 2014.
• Oppgradering av Ungdomskolen for over 12 mill.
• Videreføring av det mobile rehabiliteringsteamet (oppstart i august 2014).
• Ny mobilmast Austheia.
• Nytt aggregat Omsorgssenteret.
• Planmidler nytt boligområde Lohnestrand.
• Solavskjerming Nyplass.
• Kartlegging av enøk-tiltak.
• Oppgradering av uteområde på Ungdomskolen.
• Planmidler til ny kirkegård Valle.
• Oppgradering av kommunale veier.
• Ingen bruk av bufferfond (reservefond).
• Ingen eiendomsskatt på hus og hytter.

I tillegg kommer flere andre mindre drift og investeringsposter.

Totalt behandlet i utvalgene: Helse og Omsorg 15 saker, Oppvekst og kultur 34 saker, Formannskapet 85 saker og Kommunestyret 85 saker.

Per Olav, Jorun, Jo Inge og Kjell.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**