Om å sette barn og unge høyt – uten økte ressurser

1247-02
Marit H Leirheim, Foto: Raftevoll

Venstre vil at barn og unge skal få rett hjelp til rett tid og mener at her må det både økt kompetanse og ressurser til for å vise at vi setter barn og unge høyt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

I AV 20.2 leste jeg Nina Jarlind (H), sitt lokalpolitiske innlegg der hun hevder at Høyre setter barn og unge høyt. Etterpå ramser hun opp mange tiltak som skole, barnehage, PPT har satt i gang for å øke kompetansen og gi bedre kvalitet på tjenestene.

Det kan se ut som Jarlind mener at det de ansatte har fått til her er Høyre sin fortjeneste og at kompetanse og kvalitet kan kompensere for manglende ressurser. Ut fra teksten oppfatter undertegnede at Kommunen har fulgt sentrale føringer, folkehelse- og samhandlingsreormen, og fått til mange gode resultat til tross for den skrantende kommuneøkonomien.

Det kommer ikke frem i Jarlind sitt politiske innspill om utfordringer kommunen stå ovenfor og hvordan Høyre tenker å løse disse fremmover. Høyre har redusert skolebudsjett og andre driftsbudsjett år etter år. Avdelinger som jobber med barn og unge melder at de ikke klarer å gi rette tjenester til rett tid pga manglende ressurser. Undertegnede er enig med Jarlind i at “De ansatte i tjenestene gjør en flott jobb…”
Venstre mener ansatte fortjener all den ros de kan få og at Askøyværingene har mye å være stolt over i kommunen sin. Undertegnede er også enig med Jarlind i at det er uheldig å tillegge andre meninger de ikke har. I undertegnedes innlegg i AV 12.2, som Jarlind refererer til, skulle det stått “det kan se ut som de…” i stede for påstand om at “de ser på barna som utgiftspost”. Beklager dettet. Det undertegnede prøvde å formidle her var at Høyre investerer i bygninger og derved øker lånegjelden som resulterer i mindre driftsbudsjett som gir mindre ressurser til de avdelinger som jobber med barn og unge. Venstre opplever at Høyre fremstiller et skjevt bilde av situasjonen

I kommunestyret 20.06.2013 i sak 48/13 ble det vedtatt bla å øke lærertettheten i skolen. Askøyskolen ligger langt lavere en andre sammenlignbare kommuner, bla K -grupp13 som vi ofte sammenligner oss med. I budsjett/økonomiplan vises det til at dette alene vil koste 14, 8 mill (6,2 mill på småskoletrinnet). Høyre har ikke avsatt en krone til dette etter som jeg vet. I stede har de økt investeringsbudsjettet/økt lånegjelden som medfører at driftbudsjettet blir redusert.

Den økonomiske situasjon i kommunen er alvorlig og kan truer velferden. Ytterligere reduksjoner i driftsbudsjettet fører til svekkede tilbud til innbyggerne både innen helse og undervisning. Undervisningssjefen viser til reduksjon i tilbud og har lagt ned leirskolen og avviklet rikskonsertene for Askøy skolen. Venstre har etterspurt tiltak for å iverksette vedtak om å øke lærertettheten.

H. KrF og FrP har ikke budsjettert slik at avviket kan lukkes. At kommunen har driftsresultat på 32, 7 millioner, inneværende år, er kjempe flott men det hjelper ikke på budsjettene i de enkelte avdelinger og det fordrer heller ikke flere lærere i skolen.

Som vi kan lese i AV 20.2 har kommunen et god stykke igjen før vi når fylkesmannens anbefalte overskudd. Askøy er fremdeles den kommunen i Hordaland med høyest lånegjelden pr innbygger. Jarlind skriver “vi har forholdt oss til de rammene vi har”. Venstre undrer seg over at Jarlind ikke nevner med et ord at det er Høyre og resten av posisjonen som har skapt de reduserte driftsbudsjettet kommunen har i dag ved å øke lånegjelden. Venstre mener at vi må ha en redusert vekst, at rekkefølgebestemmelsene må følges og at kommunen dessverre må innføre eiendomsskatt for å kunne klare å løse de fremtidige oppgavene i kommunen.

Venstre vil at barn og unge skal få rett hjelp til rett tid og mener at her må det både økt kompetanse og ressurser til for å vise at vi setter barn og unge høyt.

Marit Helen Leirheim
Kommunestyrerepresentant Askøy Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**