Løten Venstres skolepolitikk

Tidlig innsats

Tidlig innsats starter i barnehagen.

Løten Venstre ønsker differensierte barnehagesatser slik at familier med lav inntekt kan betale mindre enn familier med god råd. Vi vil at foreldre kan søke om gratis kjernetid ut ifra skatteligninga. Dette vil vi fordi barnehagen er viktig for språkutviklingen og som sosial læringsarena for barn. Personalet i barnehagen må ha en pedagogisk leder og det bør legges til rette så assistenter kan få formell kompetanse. Med kunnskap om hvilke tiltak som passer den enkelte vil barn med ulike utfordringer fanges opp tidlig. Barn som starter på skolen må føle seg inkludert, ha et godt samspill med andre barn og voksne, godt språk, ha empati, fin- og grovmotorikk, kunne vente på tur samt forstå og følge instrukser. Når barn sliter med noe av dette må barnehagen sette inn tiltak og hjelpe den enkelte.

Tilstandsrapporten for grunnskolen i Løten kommune 2014 viser at resultatene på nasjonale prøver ligger under nasjonalt gjennomsnitt. Gjennomsnittlige grunnskolepoeng var 34,2 mens nasjonalt gjennomsnitt var 40,3. Undersøkelser viser at kun 15 % av elevene med lavere karakterer enn tre i snitt (30 grunnskolepoeng) får studie- eller yrkeskompetanse i løpet av fem år.

Elevundersøkelsen viser at elevene trives i gode læringsmiljøer med lite mobbing på skolene.

 

Tiltak:

Alle elever lærer om de får tid og støtte

Alle lærere kan oppnå gode resultater for elevene ved hjelp og veiledning

(Avis Glaze, 2014)

 

ALLE elever må føle seg INKLUDERT. Det er først da at læring skjer.

Det bør satses systematisk på videre- og etterutdanning for lærere i skolen. Forskning viser at lærerens formelle kompetanse har betydning for elevenes læringsresultat.

Skolene skal fra høsten 2015 være med på et felles nasjonalt prosjekt “Vurdering for læring”. Vurdering for læring er all vurdering som gis underveis i opplæringen og som bidrar til å fremme læring.

Det er viktig å sikre at elever kartlegges og at de riktige tiltakene settes inn så tidlig som mulig for å bidra til at behovet for spesialundervisning senere i skoleløpet reduseres.

Venstre ønsker at helsesøster skal ha mer tilstedeværelse på hver skole. Satsing på helsesøstre hindrer sosiale problemer, forebygger mobbing og gir læreren mer tid til å være lærer.

Et godt samarbeid mellom skole og hjem er avgjørende for faglig og sosial utvikling. Både skole og foresatte må sette høye, men realistiske krav til elevene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**